BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 82/XXVI/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 , pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art.48 ust.1 pkt 2, art.109, art. 112 ust.2 art.113, art.114, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166 poz.1611 r. 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz.U Nr 19, poz.177 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 73.034 zł z tego:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0840 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – 22.471 zł,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75805” Część rekompensująca subwencji ogólnej”, § 2920 „subwencje ogólne z budżet państwa” – 50.563 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 73.034 zł w dzile 758 „Różne rozliczenia”,rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej”, § 2920 „subwencje ogólne z budżetu państwa”.

3. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w kwocie 20.000 zł z działu 801 „Oswiata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” § 6060 „zakupy inwestycyjne” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”.

4. Po dokonanych zmianach wyszczególnionych w § 1 i 2 plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 9.789.006 zł,

- plan wydatków budżetowych – 12.082.320 zł.

5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 352.200 zł przeznacza się na spłaty kredytów długoterminowych.

6. Deficyt budżetu w wysokości 2.645.514 zł.pokryje planowany do zaciągięcia kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujete w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 80/XXV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.05.2004 r z terminem spłaty 2005 – 2015 z dochodów budżetowych gminy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 cze 2004 14:52
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2247 razy