BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LIII/14 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 września 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

początek sesji godz.930 koniec godz.1020


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 12 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na posiedzeniu: Chodnik Sławomir Antoni, Kiciński Andrzej, Ramotowski Lech.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu), (zał. nr 3 do protokołu).

Na sesji nieobecna była Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad LIIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31.07.2014r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 1018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  8. Informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad Rada uwag nie wnosiła. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad sesji pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia celem jego realizacji.

11 radnych głosowało „za” jego przyjęciem.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2.
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 12 radnych. Protokół oznaczony Nr LII/14 został przyjęty przez Radę głosami: 12 „za” - jednogłośnie.

 

Pkt 3.
Interpelacje: nie zgłoszono

Zapytania:
Radny T. Chojnowski zapytał:
1) Czy na odcinku drogi wojewódzkiej przy ulicy Krótkiej i Wiejskiej w Stawiskach zostanie położony asfalt, czy nadal pozostanie w tym miejscu bruk? Mieszkańcy składali protesty w tej sprawie. Jak zostanie rozwiązana powyższa kwestia?

Wolne wnioski: nie zgłoszono

 

Pkt 4.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawił Marek Waszkiewicz Burmistrza Stawisk. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy I.Ofman.

Na wstępie poinformowała Radę o dokonanej zmianie polegającej na wprowadzeniu do budżetu poprawek związanych z wprowadzeniem dotacji w dziale „Pomoc Społeczna”.

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Radny T. Chojnowski zwrócił się z pytaniem do Skarbnika Gminy, o ile zostanie zwiększony plan wydatków budżetowych na realizację dokumentacji projektowej dotyczący remontu remizy w Karwowie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie jest zorientowana w niniejszym zakresie.

Radny T. Chojnowski nawiązał do spotkania, które odbyło się w Karwowie. Radny zapytał Burmistrza – O ile zostaną zwiększone środki w budżecie gminy na ten cel?

Burmistrz odpowiedział radnemu, że w tej sprawie nie ma żadnego zlecenia. Realizacja tego zadania jest przewidywana w następnym roku budżetowym.

Radny Tadeusz Zalewski zapytał o zmiany w planie wydatków budżetowych – w dziale „Oświata i wychowanie” – zwiększenie o kwotę 3.075zł na dokumentację projektową do zadania „Urządzenie placu zabaw w Stawiskach”. Radny pytał o lokalizację placu zabaw.

Skarbnik Gminy I. Ofman odpowiedziała, że plac zabaw zostanie urządzony przed Szkołą Podstawową w Stawiskach. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizacje tego zadania.

Radny T.Chojnowski ponownie wrócił do tematu remontu remizy w Karwowie. W związku z czym zapytał – Czy mieszkańcy Karwowa nie mogą liczyć na remont remizy w tym roku?

Burmistrz radnemu odpowiedział, że zapytanie nie dotyczy uchwały. Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”, 0 ”przeciw”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LIII/280/14 z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Pkt 6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 1018 przedstawiła Przewodnicząca Rady. Po czym otworzyła dyskusję wokół uchwały.

Rada dyskusji w tym punkcie obrad nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LIII/281/14 z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 1018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Pkt 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Bagiński zapytał, czy uchwalenie zmiany przedmiotowego Studium wiąże się z kosztami, które musiałaby ponieść gmina?

Burmistrz odpowiedział, że koszty związane z realizacją zadania w całości ponosi inwestor, gmina z tego tytułu nie jest związana żadnymi kosztami.

Radny Józef Rudzki negatywnie wypowiedział się nt. przyszłej inwestycji. Nie wyraził zgody na jej realizację. Stwierdził, że wjazd od ulicy Kossaka niesie za sobą problem dla jej mieszkańców. Zdaniem radnego wjazd od drogi głównej nie będzie przeszkadzał mieszkańcom tejże ulicy. Po budowie obwodnicy droga E – 61 zalicza się do kategorii dróg gminnych.

Burmistrz odpowiedział, że projekt niniejszej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu w oznaczonym terminie i nie wniesiono do niego uwag.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 11 głosów ”za”, 1 „przeciw”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LIII/282/14 z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 

Pkt 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Odpowiedź na drugie zapytanie radnego T. Chojnowskiego:
Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy wspomnianych ulic wystąpili z zapytaniem a nie protestami w niniejszej sprawie. Zarządcą wskazanego odcinka drogi jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt położenia asfaltu na tej długości poniesie zarządca tejże drogi.

 

Pkt 9. Informacje.
Przewodnicząca Rady odczytała:
- pismo Spółdzielni Usług Rolniczych w likwidacji w Stawiskach.

Burmistrz stwierdził, że Rada Miejska w Stawiskach nie jest stroną w niniejszej sprawie, nie może więc zajmować się umarzaniem, czy odraczaniem podatków. Ponadto, jak dotychczas, do Urzędu Miejskiego w Stawiskach nie wpłynęła zmiana podmiotu gospodarczego, nadal widnieje jako Spółdzielnia Usług Rolniczych. Powiat Kolneński jako dysponent działek Skarbu Państwa ma możliwość założenia ksiąg wieczystych, co w konsekwencji umożliwi Gminie Stawiski komunalizację mienia. Kwestia związana z ogrzewaniem budynku leży w gestii administratora czyli likwidatora p. Józefa Plony.

I. Ofman Skarbnik Gminy po sprawdzeniu dokumentacji podatkowej przekazała zebranym, że stwierdza się brak podmiotu Spółdzielnia Usług Rolniczych w likwidacji w Stawiskach.

Sołtys wsi Cedry - Józef Zalewski zabrał głos w niniejszej sprawie. Uważał, że dyskusja w tym temacie jest zbędna. Gmina powinna przestrzegać procedury związanej ze ściągnięciem należności pieniężnych.

 

Pkt 10. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 paź 2014 15:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1761 razy