BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LII/14 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 lipca 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

początek sesji godz.900 koniec godz.950


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 12 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na posiedzeniu: Chodnik Sławomir Antoni, Kiciński Andrzej, Ramotowski Lech.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu), Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk, Iwona Ofman Skarbnik Gminy, Ewa Szadziul w/z Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Stawiskach (zał. nr 3 do protokołu). Na sesji nieobecna była Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła LII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16.06.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad rada uwag nie wnosiła. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad sesji pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia celem jego realizacji. 12 radnych głosowało „za” jego przyjęciem.

 

Przebieg obrad


Pkt 2.
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 12 radnych. Protokół oznaczony Nr LI/14 został przyjęty przez Radę głosami: 12 „za” - jednogłośnie.

 

Pkt 3.
Interpelacje:
Radny T. Chojnowski nawiązał do odpowiedzi, którą otrzymał od Burmistrza na złożoną interpelację na poprzedniej sesji. Udzielona odpowiedź nie satysfakcjonuje radnego, jest niepełna, należy uzupełnić i upublicznić treść porad prawnych. Dlaczego Burmistrz w odpowiedzi powołuje się na bezwzględną tajemnicę adwokacką przecież mecenasem nie jest. Pytanie radnego kierowane było do Burmistrza Stawisk, a nie mecenasa, że można zasłaniać się prawem o adwokaturze. Ponadto radny pytał - Czy wobec takiego stanu rzeczy istnieją formalne możliwości uzyskania odpowiedzi na złożoną interpelację?

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem Gminy odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz.

Zapytania:
Radny T. Zalewski zapytał:
1) Dlaczego gmina nie zareagowała na jego wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji w sprawie wycięcia gałęzi? Brak działania przyczynił się do licznych awarii w mieście, wobec czego mieszkańcy byli pozbawieni prądu.
2) Dlaczego Zalew nie jest przygotowany do sezonu letniego?

Radny T. Chojnowski zapytał dlaczego na Biuletynie Informacji Publicznej brakuje informacji o wynikach ogłoszonych przetargów.

Przewodnicząca Rady B. Rzadka zapytała dlaczego firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych nie pozostawia na posesjach worków do segregacji odpadów?

Radny T. Chojnowski dodał, że mieszkańców obowiązuje regulamin, z którego wynika, że odpady należy segregować do kolorowych worków.

Wolne wnioski:
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o usunięcie beli słomy leżącej na trasie Poryte - Stawiski. Wniosek motywowała zagrożeniem, które stwarza leżąca bela na drodze.

 

Pkt 4.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawił Marek Waszkiewicz Burmistrza Stawisk, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przedstawiła Przewodnicząca Rady.

p. Ewa Szadziul w/z Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach poinformowała, że projekt „Zawsze aktywni” skierowany jest w szczególności do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowany będzie w okresie: 01.08.2014r. do 31.12.2014r. W ramach projektu realizowane będą: warsztaty kreowania wizerunku, szkolenie z prawa jazdy kat. B, kurs fryzjerski, zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem (indywidualne i grupowe).

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk dodał, że powodem zwołania sesji było przystąpienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach do realizacji projektu w ramach POKL pn. ”Zawsze aktywni”. Ponadto instytucja posiada własne środki finansowe w wysokości 6 048,24 zł na realizację zadania pod wskazaną nazwą.

Rada dyskusji w tym punkcie nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”, 0 ”przeciw”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LII/278/14 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 6.
Iwona Ofman Skarbnik Gminy na wstępie zaznaczyła, że do gminy wpłynęło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 10 tys.zł, wobec czego należy dokonać zmian w planie dochodów budżetowych i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych – 20.538.628 zł, z tego: bieżące – 19.971.395 zł; majątkowe - 567.233 zł;
Plan wydatków budżetowych – 21.819.242 zł, z tego: bieżące – 19.030.551zł; majątkowe - 2.788.691zł.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Radny T. Chojnowski zapytał, z czego wynikają przesunięcia dotyczące przebudowy dróg gminnych?

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk odpowiedział, że powyższe kwoty wynikają z różnic cen po przetargu. Projekt tejże uchwały ściśle wiąże się z projektem z ubiegłej sesji.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przetarg był ogłaszany jeden na wszystkie ulice.

Radny T. Chojnowski wnioskował o wyjaśnienie wydatku w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w miejscowościach Lisy, Zalesie, Wysokie Małe i Skroda Mała.

Skarbnik Gminy Iwona Ofman odpowiedziała, że po I przetargu na zadanie brakowało 15 tys. zł, w II przetargu brakowało 35 tys. zł. Obecnie został ogłoszony III termin przetargu, a kwoty wynikające z uchwały są zabezpieczeniem środków na realizację niniejszego zadania.

Radny T. Zalewski zapytał, z czego wynika wydatek w wysokości 2.504zł przecież na poprzedniej sesji Rada również przeznaczała środki na ten cel.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że powyższa kwota wynika z pominięcia jednej wiaty.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”, 0 „przeciw”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LII/279/14 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź Burmistrz Stawisk na:

- dwie interpelacje radnego T. Chojnowskiego złożone na sesji w dniu 16 czerwca 2014r.;
- zapytanie radnego S. Chodnika złożone na sesji w dniu 16 czerwca 2014r.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem Gminy Stawiski adresat interpelacji może udzielić dodatkowej informacji podczas sesji, jednak podstawą odpowiedzi są przepisy prawa o adwokaturze zawarte w ustawie z 1982 roku.

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk. Przetarg na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w mieście Stawiski został unieważniony, ponieważ cena znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zadania.

Drugi przetarg w tym zakresie przyniósł wynik pozytywny, został rozstrzygnięty w dniu 18 lipca br. W sprawie przetargu pn. Przebudowa poboczy w miejscowościach Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała zostały wydane dwa zarządzenia – powołanie komisji do otwarcia i oceny ofert.

Dwa przetargi zostały unieważnione ze względów formalnych. W pierwszym przypadku jedna oferta nie spełniała wymogów, a druga znacznie przewyższała wartość zadania zaplanowaną w budżecie. Ustalono trzeci termin przetargu na 11 sierpnia br.

Przetarg na ocieplenie budynków administracyjnych w Stawiskach został rozstrzygnięty pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego odbiorem odpadów obecnie zajmuje się firma STAUBACH z siedzibą w Warszawie. Na bieżąco prowadzone są monity, firma została zobligowana dostarczyć worki:

1) na szkło – koloru zielonego;
2) na papier – koloru niebieskiego;
3) tworzywa sztuczne – koloru żółtego
4) pozostałe odpady do pojemnika plastikowego.

W okresie dwóch tygodni problem z brakiem worków powinien zostać rozwiązany. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Stawiski zostanie utworzony przy ul. Łomżyńskiej w Stawiskach.

Odpowiedź na zapytania radnego T. Zalewskiego:
Burmistrz odpowiedział, że w powyższej sprawie zostanie wystosowany wniosek do Rejonu Energetycznego. Odpowiedź na drugie zapytanie radnego T. Zalewskiego: W związku z trwającymi pracami wykończeniowymi poboczy przy obwodnicy, do końca nie wiadomo było, czy droga nad Zalew będzie dostępna, dlatego też nie myślano o zagospodarowaniu terenu. Plan zagospodarowania terenu nad Zalewem powinien być przygotowany i w przyszłości zrealizowany, gdyż miejsce jest godne zainteresowania.

Radny T. Chojnowski zapytał burmistrza, jak często teren przy Zalewie jest sprzątany. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że prace porządkowe wykonywane są raz w tygodniu, na bieżąco.

Zgłoszenie dotyczące leżącej beli słomy na drodze zostanie sprawdzone.

Burmistrz stwierdził, że zna treści udzielanych porad jednak nie może zdradzać ich tematów, gdyż dotyczą one osób trzecich. Porady udzielane były mieszkańcom bloku SUR i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach. W zakresie udzielanych porad sprawy nie znalazły finału w sądzie. Podstawą jest opinia mecenasa, z której wynika, że nie Burmistrz nie jest uprawniony do upubliczniania treści porad prawnych.

 

Pkt 8. Informacje.
Przewodnicząca Rady odczytała informację:

 • Pismo Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach w likwidacji, z którego wynika, że Rada Miejska w Stawiskach nie jest stroną w sprawie mieszkańców bloku przy ul. Łomżyńskiej 43 w Stawiskach.
 • W dniu 23 sierpnia 2014r. w Stawiskach przy Kościele w godz.900-1300 zostanie przeprowadzona Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Patronat nad realizacją projektu pełni Ministrowo Zdrowia;
 • Pismo Nr NK-III.414.262.86.2014.AW z dnia 30 czerwca 2014r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Burmistrz Stawisk w określonym ustawą terminie złożył oświadczenie majątkowe łącznie z kopią zeznania podatkowego PIT za 2013 rok.

Po przeprowadzonej analizie Wojewoda nie wnosi uwag do złożonego oświadczenia majątkowego przez Burmistrza Stawisk. Przewodnicząca Rady oświadczenie majątkowe złożyła w terminie, łącznie z kopią zeznania podatkowego PIT w określonym terminie. W oświadczeniu złożonym przez Przewodniczącą Rady Wojewoda wskazał błędy, powyższe uwagi powinny być uwzględniane przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.

 

Pkt 9. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 paź 2014 14:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1654 razy