BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/XXV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2004 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie § 2 pkt.2 oraz § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostkach samorządu terytorialnego (Dz.U Nr 61, poz.708 z 2001 r Nr 34, poz. 392, Nr 210, poz. 1785 i z 2004 r Nr 47, poz.447) po uwzględnieniu wniosków pracodawców uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 146/XXX/2001 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2001 r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy § 2 otrzymuje brzmienie: „dla ustalenia stawek miesięcznych wynagrodzenia miesięcznego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy przyjmuje się wartość jednego punktu w wysokości”:

1) 2,25 zł – w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach,

2) 4,50 zł – w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

uchwała nieobowiązująca - nowa uchwała Nr XV/57/04 z dnia 23 sierpnia 2007 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 cze 2004 14:43
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2207 razy