BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LI/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 czerwca 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz.1205 koniec godz.1530


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 13 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na posiedzeniu: Chmielewski Stefan, Kiciński Andrzej.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu). Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy, Iwona Ofman Skarbnik Gminy, Jan Zelkowski Przewodniczący Zarządu Powiatowych Izb Rolniczych (zał. nr 3 do protokołu). Na sesji nieobecny był Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła LI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad L Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 07.05.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 724.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego p.W.T Mieczkowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - jako pkt.11 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 13 radnych.

Rada w głosowaniu 13 radnych „za” – jednogłośnie poparła zgłoszony wniosek.

Wobec przyjętej zmiany przez Radę porządek obrad LI Sesji RM przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad L Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 07.05.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 724.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku.
 14. Informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad sesji po przyjętej zmianie pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie porządek przyjęła celem realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2.
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 13 radnych. Protokół oznaczony Nr L/14 został przyjęty przez Radę głosami: 13 „za” - jednogłośnie.

 

Pkt 3.
Interpelacje:
Radny T. Chojnowski złożył interpelacje na piśmie w sprawie:

1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2013 rok;

2) stanu technicznego pomostu nad Zalewem w Stawiskach.

Zapytania:
Radny S. Chodnik:

1) Dlaczego władze samorządowe nie wystąpiły z wnioskiem do „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego?

2) Jaki jest powód nieobecności w pracy Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach w okresie roku szkolnego, co jest związane z kosztem zastępstw?

Radny J. Kurzątkowski:

1) Czy została podpisana umowa na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Stawiski?

2) Ile (procentowo) wynoszą wpłaty mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych?

Wolne wnioski:
Radny T. Zalewski wnioskował, aby gmina zwróciła się do Rejonu Energetycznego o wycięcie gałęzi w ciągu ulicy Łomżyńskiej i na Placu Wolności w Stawiskach.

 

Pkt 4.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Burmistrza Stawisk między sesjami przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Następnie zapoznała zebranych z treścią Uchwały Nr II-00321/44/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 02.04.2014r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Stawiski sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 11 głosów ”za”, 1 ”przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr LI/271/14 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Następnie odczytała Uchwałę Nr II – 00322- 33/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Stawiskach wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2013 rok.

p. M. Zabielski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok i wniosek o udzielenie absolutorium.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny S. Chodnik. Na wstępie stwierdził, że udzielenie absolutorium związane jest z oceną pracy Burmistrza. Radny działalność Burmistrza ocenia negatywnie. Wykonanie budżetu gminy z poprzedniego roku jest nieodpowiednie. Aktywność Gminy Stawiski w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację inwestycji jest niewystarczająca. Wydarzeniem roku ubiegłego było podjęcie kolejnego kredytu – wyemitowania obligacji na łączną kwotę trzy miliony sześćset tysięcy złotych. Koszt obsługi obligacji wynosił 25 tys. zł., był zbyt wysoki.

Radny przypomniał zebranych, że poza emisją obligacji w 4 – letniej kadencji Rada Miejska w Stawiskach w 2011 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1.868.878 zł.

Na portalach regionalnych zamieszczane są na bieżąco osiągnięcia innych samorządów. Inne gminy w powiecie kolneńskim rozwijają się, co jest bardzo widoczne i zauważalne. Radny mówił o słabym rezultacie naszej gmin na ich tle. W gminie Stawiski do budżetu wpłyną jedynie środki, które zostały pozyskane z Fundacji w Małym Płocku.

Następnym przykładem radnego było Miasto Kolno, które zawiązało konsorcjum z 8 gminami na rekultywację gminnych składowisk odpadów komunalnych, czego efektem będą pozyskane środki unijne.

Zdaniem radnego władze w gminie realizują błędną filozofię. W każdej gminie są problemy i zadania do realizacji na które brakuje funduszy, jednak inne samorządy potrafią znaleźć dofinansowanie, u nas zadania realizowane są ze środków własnych.

Z takiego postępowania wynika, że władze samorządowe nie szanują pieniędzy. Na ten przykład podał koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych w gminie (naprawy + zakup części). Następnie radny podał swoje wyliczenia, że koszt autobusów szkolnych w ciągu 3 lat, gdzie gmina nadal dysponuje autobusami, które są wyeksploatowane i podlegają wymianie.

Radny pytał, czy temu działaniu, procederowi nikt się nie przygląda. Ocena postępowania w tym zakresie nie jest do zaakceptowania.

Następny przykład radnego: Wydatkowana kwota dodatku funkcyjnego w wysokości 18 tys. zł zgodnie z wyrokiem sądu dla byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawiskach odwołanego ze stanowiska. Wiadomo było już na początku, że sprawa nie miała szans na wygraną. Jednak burmistrz naraził gminę na dodatkowe koszty po to, aby jego żona została dyrektorem.

Ponadto radny zauważył, że z budżetu wynika, że obecny dyrektor SP Stawiski korzysta z dodatkowych porad prawnych, co jest związane z wydatkami, które ponosi szkoła. Jego zdaniem wydatki w tym zakresie są zbędne, skoro jest prawnik w gminie.

W podsumowaniu radny stwierdził, że w dostateczny sposób wyraził negatywną opinię na temat wykonania budżetu roku ubiegłego popartą licznymi przykładami. Dodał, że jest przeciwny udzieleniu z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Stawisk.

Drugim mówcą w tym punkcie obrad był radny T. Chojnowski. Negował koszt związany z:

- wynajmem autobusu szkolnego przez gminę;

- dzierżawy ksera rocznie ponad 7 tys. zł, gdzie do SP Stawiski zakupiono ksero za 5 tys. zł.

Sekretarz gminy odpowiedziała, że w urzędzie wykonywana jest nieporównywalna ilość kserokopii. Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że korzystniejsza jest dzierżawa sprzętu, aniżeli jego zakup. Według wyliczeń dzierżawa jest bardziej opłacalna.

Następnie radny T. Chojnowski zwrócił się z pytaniem do Sekretarza Gminy: Czy w przypadku kiedy pracownik gospodarczy w godzinach pracy zajmuje się koszeniem trawy na prywatnej posesji sankcją za takie działanie jest zwolnienie z pracy?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie wydawała polecenia, ani zgody na tego typu pracę.

Wobec powyższego radny zapytał, co było powodem zwolnienia pracownika gospodarczego z pracy.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że umowa z pracownikiem została rozwiązana ze względu na spożywanie przez niego alkoholu w pracy.

Radny T. Chojnowski nawiązał do użytkowania samochodu służbowego przez Burmistrza do celów prywatnych. Zaangażowany do tej czynności kierowca mógłby wykonywać inne prace w tym czasie. Radny przemyślał postępowanie Burmistrza i w jego ocenie jest ono naganne. Między innymi z tego względu radny będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium Burmistrzowi. W podsumowaniu radny stwierdził, że negatywnie ocenia pracę Burmistrza Stawisk.

Jako trzeci głos w niniejszym punkcie zabrał radny T. Zalewski. Na wstępie podkreślił, że negatywnie ocenia pracę Burmistrza i nie będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

Jako przykład negatywnej działalności podał jednostkę organizacyjną gminy – GOKiS w Stawiskach. Dla porównania W 2011 roku wydatki placówki wynosiły 384 tys. zł, w 2012 roku 580 tys. zł, w 2014 roku 950 tys. zł. Budżet placówki jest coraz wyższy, a nie widać rezultatów jej działalności. Można więc zadać pytanie do zebranych: Czy uczestniczą w imprezach realizowanych przez GOKiS?

Do powyższej wypowiedzi ustosunkował się radny J. Rudzki, którego zdaniem placówka prowadzi działalność. Na dowód tego radny podał, że brał udział w uroczystości Złotych Godów, które odbywały się w siedzibie GOKiS-u w Stawiskach.

Radny T. Zalewski wtrącił, że samorząd Grajewa na działalność GOK-u przeznacza kwotę 780 tys.zł, a ich działalność jest nieporównywalna.

Radny S. Chodnik uważał, że sprawa związana z działalnością placówek oświatowych powinna być w gminie traktowana priorytetowo. Obecnie występują potrzeby związane z przyjęciem 6–latków do szkół. W gminie wydatki na świetlice jednak są ważniejsze, które negował radny.

Kształtują się następująco:

- świetlica w Jurcu Szlacheckim – 15 tys. zł, wyposażenie świetlicy w Rostkach – 5 tys. zł, remont świetlicy w Dzięgielach – 17 tys. zł, remont świetlicy w Porytem – 14 tys. zł, remont świetlicy w Budach Stawiskich – 25 tys. zł. co łącznie daje 76 tys. zł.

W Szkole Podstawowej w Stawiskach również funkcjonuje świetlica, gdzie dzieci jest nieporównywalnie więcej niż w terenie a brakuje środków na jej wyposażenie. Należy przyjrzeć się jakie warunki występujące w świetlicy szkolnej.

Radny kończąc zauważył, że Burmistrza nie ma na sesji, a zawiadomienie otrzymał. Burmistrz spotyka się z mieszkańcami, bierze udział w imprezach lokalnych organizowanych np. przez Koła Gospodyń Wiejskich i innych spotkaniach na terenie gminy. Jednak zabrakowało jego udziału na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Posłami w Kolnie. Na spotkaniach lokalnych Burmistrz pracuje nad uzyskaniem głosów w nadchodzących wyborach, zbiera poparcie wyborców, a na spotkaniu z marszałkiem inni wójtowie i burmistrzowie zabiegają o dofinansowanie rozwoju gmin.

Radny zwrócił się do uczestników posiedzenia - Jeśli obecni tu na sali sołtysi i radni uważają, że sposób gospodarowania jest właściwy, należy poprzeć taki model rządzenia, aby władzę dalej sprawowali Ci sami ludzie.

Przewodnicząca Rady odniosła się do kwestii przyjęcia 6 – latków do szkół. Zaznaczyła, że po przebytych badaniach pedagogicznych dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej. Co jest dowodem na niedoskonałość ustawy godzącej w dobro dziecka.

Radny S. Chodnik odpowiedział Przewodniczącej, że mimo wszystko świetlica w Porytem została dofinansowana, a w Stawiskach świetlica została wyposażona w używany, zniszczony sprzęt do renowacji.

Po tych wypowiedziach radni dalej nie toczyli dyskusji. Sołtysi również nie prosili o zabranie głosu.

Wobec takiego stanu rzeczy Przewodnicząca zamknęła przebieg dyskusji, po czym poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 10 głosów ”za”, 3 ”przeciw”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr LI/272/14 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach sesji.
Po 10 minutowej przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.

 

Pkt 7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła I. Ofman Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Głos zabrała p. E. Zalewska Przewodnicząca Komisji Oświaty. Poinformowała zebranych, że podczas posiedzenia komisji opiniującego powyższy projekt jednogłośnie wypracowano wniosek dotyczący rezygnacji z wykonania klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.

Wnioskowała do Sekretarza Gminy o przybliżenie powyższej kwestii, wyjaśnienie czy wykonanie niniejszego zadania jest niezbędne. Ponadto prosiła o przedstawienie zasadności powyższego wydatku w budżecie gminy.

Sekretarz Gminy A. Rutkowska zaznaczyła, że sprawa założenia klimatyzacji w siedzibie GOKiS-u była kilkakrotnie poruszana przez dyrektora tejże placówki. Występuje potrzeba zainstalowania powyższego urządzenia. Dodała, że posiada pisemny roczny wykaz imprez, w którym została opisana działalność instytucji kultury. Odczytała działalność prowadzoną przez GOKiS w od stycznia 2014r. do chwili obecnej.

Podczas ostatnich Złotych Godów uczestnicy uroczystości nie odczuli wysokiej temperatury na sali ze względu na sprzyjającą pogodę. Otwarcie drzwi również nie rozwiązuje problemu. Jednak kiedy temperatury są wyższe w pomieszczeniu jest duszno, co sprawia dyskomfort.

Radny T. Chojnowski odniósł się do powyższej kwestii. Z rozplakatowanych na mieście ogłoszeń można wyczytać, że na terenie placówki będą odbywały się zajęcia aerobiku z klimatyzacją, a Rada jeszcze nie podjęła decyzji w tej sprawie. W budynku nie ma okien. Włączenie klimatyzacji w przypadku spotkania seniorów niesie za sobą ryzyko przeziębienia. Zdaniem radnego wniosek o wykonanie klimatyzacji jest bezzasadny.

Radny S. Chodnik zabrał głos w dyskusji. Poparł zdanie swojego przedmówcy. Z samej nazwy placówki wynika, że jest to instytucja Kultury i Sportu i powinna taka być. W gminie nie ma kawałka bieżni, skoczni w dal, nie ma obiektów sportowych przy szkole, nie ma ścieżek rowerowych. Radnego dziwi, że wobec tak słabej bazy sportowej wykonanie klimatyzacji dla dyrektora stanowi priorytet. Realizacja tego zadania jest nieuzasadniona. Ocena radnego w zakresie działania tejże placówki nie jest dobra. Radny zarzucił brak rezultatów i efektywności instytucji kultury i sportu. Na ten przykład podał, że w gminie nie obchodzi się świąt państwowych i narodowych, które powinny podkreślać historię państwa, tradycję i kulturę państwową. Ponadto radny zarzucił brak działalności sportowej.

Sekretarz Gminy A. Rutkowska odpowiedziała, że placówka prowadzi działalność statutową. Ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie gminy. W siedzibie GOKiS odbywają się prelekcje, pogadanki i różnego rodzaju uroczystości, w których licznie udział biorą dzieci i młodzież szkolna.

Radny odpowiedział, że wiadomo mu jest, że uroczystości i przedstawienia w GOKiS przygotowywane są przez n-la z gimnazjum, a nie pracowników GOKiS-u. Odbywają się tam dlatego, że gimnazjum nie dysponuje salą.

Następnie głos zabrał R. Bagiński Wiceprzewodniczący Rady. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami w zakresie wykonania klimatyzacji. Stwierdził, że problem odczuł osobiście, dostrzegł go również wśród uczestników licznie zgromadzonych podczas uroczystości na Złotych Godach w ubiegłym roku, kiedy temperatura na zewnątrz była bardzo wysoka. Na sali było brak świeżego powietrza i ogólne zmęczenie uczestników. Jednak klimatyzacja nie rozwiąże problemu, jaki występuje w tym budynku. Brak okien w budynku wpływa na taki stan rzeczy.

Na poprawę należałoby wykonać wentylację, co spowodowałoby usunięcie z pomieszczenia zanieczyszczonego powietrza i dostarczenie w jego miejsce powietrza świeżego.

Radny S. Chodnik skomentował powyższą wypowiedź. Podzielił się nurtującym go problemem z jakim styka się codziennie i czuje dyskomfort podczas pracy zawodowej jako n-l wychowania fizycznego. W gminie brakuje bazy sportowej, teren stadionu nie jest właściwie zagospodarowany, brakuje skoczni, bieżni, rzutni. W tym jest poważny problem. Tutaj występuje pilna potrzeba wydatków, a nie klimatyzacji w jednostce organizacyjnej. Na ten przykład nauczyciele prywatnie wyjeżdżają do Łomży z uczniami na treningi, aby nie zmarnować ich talentów, aby mieli oni gdzie trenować. Uczniowie są uzdolnieni, mają predyspozycje i zdobywają osiągnięcia sportowe. Władze samorządowe i Rada powinna zadbać o rozwój bazy sportowej na terenie gminy.

Radny T. Chojnowski dodał, że Komisja Oświaty jednogłośnie wnioskowała o wykreślenie z budżetu wydatku związanego z wykonaniem klimatyzacji.

W tym miejscu głos zabrała A. Rutkowska Sekretarz Gminy poinformowała zebranych, że dokonywanie zmian w przedłożonym wcześniej projekcie należy do właściwości Burmistrza Stawisk.

Radny S. Chodnik stwierdził, że każdą inwestycje w gminie należy dokładnie przemyśleć. Zakres robót powinien być bardzo dokładnie rozważony. Ewidentnie widoczna jest błędnie podjęta decyzja podczas remontu GOKiS, który był niedawno. Dlaczego wówczas nie została wykonana wentylacja w budynku. Radny apelował do radnych o podejmowanie decyzji, gdzie potrzeby są priorytetowe.

Radny T. Chojnowski zwrócił się do Przewodniczącej Rady z pytaniem. Czy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Porytem w salach lekcyjnych od strony słonecznej jest potrzebna klimatyzacja? Przewodnicząca odpowiedziała, że potrzebne są rolety, jednak ona nie stawia takich wymogów, gdyż za świadczoną pracę otrzymuje wynagrodzenie.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 8 głosów ”za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LI/273/14 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po czym otworzyła dyskusję wokół uchwały.

Radny J. Rudzki zapytał, czy proponowana zmiana w Studium poprawi wizerunek otoczenia i krajobrazu, którym objęty jest obszar dotyczący wyznaczenia terenów usługowo – handlowych. Radny pytał, czy osoby winne zniszczenia drzew rosnących w tym obszarze zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że drzewa rosnącą na tym obszarze zostały poddane pielęgnacji. Została nałożona kara grzywny na właściciela nieruchomości, gdzie były cięte drzewa.

Od wydanej decyzji właściciel odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja wydana przez urząd została uchylona. Odnośnie tej sprawy toczyło się postępowanie, które zostało umorzone. Z orzecznictwa sądowego wynika, że jeżeli na danej działce zostało wycięte drzewo i nie można ustalić, kto to zrobił, wówczas nie ma na kogo nałożyć kary.

Rada dyskusji w tym punkcie obrad nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”, 1 „przeciw”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr LI/274/14 z dnia16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 724 przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Po czym otworzyła dyskusję wokół uchwały.

Rada dyskusji w tym punkcie obrad nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LI/275/14 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 724 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 10.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawiła Sekretarz Gminy. Spis inwentaryzacyjny sporządzany jest przez Komisje w ciągu trzech miesięcy od daty powołania komisji przez Radę Gminy.

Spisy inwentaryzacyjne mienia oraz odpisy protokołów wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie urzędu przez okres 30 dni, informując o tym w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Powyższe prace zostaną wykonane w terminie przez powołaną komisję.

Rada dyskusji w tym punkcie obrad nie prowadziła.

Przewodnicząca przeszła więc do głosowania nad uchwałą.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LI/276/14 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Sekretarz Gminy p. A. Rutkowska wyjaśniła, że Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zwrócił się do gminy z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność Województwa Podlaskiego nieruchomości o pow.0,1400 ha położonej w obrębie Barzykowa, która aktualnie zajęta jest pod drogę wojewódzką.

Rada dyskusji w tym punkcie nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr LI/277/14 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Na dwie interpelacje złożone przez radnego T. Chojnowskiego oraz zapytanie radnego S. Chodnika Burmistrz Stawisk udzieli odpowiedzi pisemnej.

Odpowiedzi na zapytania radnych udzieliła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski. Odpowiedź na drugie zapytania radnego S. Chodnika:

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Stawiskach będzie świadczył pracę podczas wakacji ze względu na zalecenie pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej. Zalecenie dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu polegające na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Termin wykonania zaleceń został przesunięty do końca września tego roku. Ze względu na powyższe organ prowadzący zgodził się na udzielenie urlopu w trakcie roku szkolnego. Ponadto przedszkole jest jednostką nieferyjną, tak więc istniała możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego.

Odpowiedź na zapytania radnego J. Kurzątkowskiego:

Gmina wyłoniła wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych, jednak umowa nie została jeszcze podpisana. Wpłynęły dokumenty od drugiego oferenta z zapytaniami. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Harmonogram wywozu odpadów pozostaje bez zmian, będzie opublikowany na BIP-ie. Na konto gminy w 90 % wpływają opłaty za odpady komunalne, na bieżąco trwa ich egzekwowanie.

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź Burmistrz Stawisk na interpelacje radnego S. Chodnika w sprawie mieszkańców bloku przy ul. Łomżyńskiej 43 w Stawiskach.

 

Pkt 13. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku.
Maria Misierewicz Sekretarz Zarządu Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” przedstawiła informację, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny T. Chojnowski zauważył, że w fundacji działa 7 gmin w jednej krainie. W związku z tym pytał, które miejsce zajmują Stawiski odnośnie pozyskiwania środków unijnych? Sekretarz Zarządu LGD odpowiedziała, że jak dotychczas nie dokonywano wyliczeń w tej kwestii. Jednak z danych finansowych wynika, że ogólnie Stawiski zajmują wysoką pozycję w pozyskiwaniu środków unijnych. Szczegółową analizę w tym zakresie sporządza się na koniec roku, po otrzymaniu danych finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku, które zawierają informacje o wszystkich zawartych umowach i wypłaconych środkach. Z danych księgowych stan na dzień 31.12.2013r. wynika, że „Małych Projektów” Stawiski plasują się na pierwszym miejscu.

Radny T. Chojnowski zaznaczył, że dokonał analizy dokumentów opublikowanych na stronie internetowej fundacji i jest pełen podziwu dla gminy Zbójna, Kolno i Mały Płock w pozyskiwaniu środków za pośrednictwem fundacji. Poinformował, że posiłkował się opublikowanymi kwotami, które zostały zapisane w uchwałach Rady Programowej.

Sekretarz Zarządu LGD zwróciła uwagę, iż taki tok myślenia jest błędny. Nie należy bowiem sumować powyższych kwot, gdyż licząc w ten sposób budżet fundacji powinien być co najmniej 3 – krotnie wyższy.

Sekretarz Zarządu LGD wyjaśniła, że złożone wnioski przechodzą weryfikację, muszą mieścić się w limicie środków i być zgodne z LSR- Lokalną Strategią Rozwoju. Ponadto oceniane są pod względem zgodności, dokonywana jest ich punktowa ocena, z czego następnie jest wyliczana średnia. Następnie wnioski trafiają do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przechodzą dalszą procedurę. Lokalna Grupa Działania nie dokonuje oceny wniosków pod względem merytorycznym ani formalnym. Z tych dokumentów wynikają kwoty, które są wnioskowane, a ostatecznie nie przyznane.

Rada dalszej dyski nie prowadziła w tym punkcie.

 

Pkt 14. Informacje
Sekretarz Gminy A. Rutkowska poinformowała o przygotowywanej dokumentacji w zakresie ogłoszenia przetargów na:

 • Przebudowę dróg gminnych w mieście Stawiski: ulica Wiejska, ulica Kościuszki, ulica Krótka i Źródłowa;
 • Przebudowę dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe i Skroda Mała;
 • Ocieplenie budynków administracyjnych w Stawiskach : na budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach;
 • Zapytania ofertowego na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Jurcu Włościańskim.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że w dniu jutrzejszym odbędzie się Sesja Rady Powiatu w Kolnie zwołana na godz. 13.00.

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkance bloku przy ul. Łomżyńskiej 43 w Stawiskach, która ustosunkowała się do odczytanej odpowiedzi na interpelację. Wg. mówczyni Burmistrz Stawisk jest stroną w konflikcie pomiędzy mieszkańcami bloku, a Prezesem SUR-u w Stawiskach. Powodem konfliktu jest niechęć ze strony Burmistrza odnośnie sprzedaży gruntu dla Prezesa Plony. Mieszkańcy płacili naliczony czynsz, a w mieszkaniach było zimno, jak dotychczas sprawa zwrotu pieniędzy nie została uregulowana. Ludzie czują się bezsilni, potrzebują pomocy prawnika. Prezes zaproponował wykup mieszkań w wysokości 1.300,00zł za 1 m2.

Następnie zapytała za jaką cenę został sprzedany grunt, na którym stoi budynek. Z udzielonej przez radnego S. Chodnika wynikało, że za działkę pod budynkiem do gminy wpłynęło około 50 tys. zł.

Sekretarz Gminy dodała, że wartość budynku znacznie przewyższała wartość gruntu.

Mieszkanka budynku uważała, że sporządzona wycena mieszkań została przeprowadzona w sposób niewłaściwy. Wartość mieszkań została zawyżona.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że rzeczoznawca nie może podpisać się pod dokumentem, który nie jest zgodny z prawem, gdyż ma do stracenia uprawnienia, które są podstawą jego działalności.

Radny S. Chodnik uważał, że winę za taki stan rzeczy ponosi Burmistrz i Rada, która podjęła decyzję o sprzedaży gruntu pod blokiem. Sytuacja prawna jest bardzo trudna. Właściciele nieruchomości, ponieśli określone nakłady, a teraz Prezes proponuje im wykup lokali za tak wygórowaną cenę. Dlaczego mają płacić za mieszkania więcej niż Ci, którzy wykupili mieszkania wcześniej? Czy naprawdę nikogo nie obchodzi los tych ludzi? Gmina powinna być zobligowana do niesienia im pomocy.

Radny J. Rudzki uważał, że pan J. Plona powinien zaproponować państwu sprzedaż mieszkań po identycznej cenie jak sam kupił - cenie przystępnej. Mieszkanka była tego samego zdania. Jednak jaki to ma wpływ na decyzję Prezesa, który jest nieugięty, nie troszczy się o losy ludzi, nie interesuje go jak zostanie rozwiązany problem.

Ponadto mieszkańcy mają żal do Burmistrza, który obiecywał im pomoc w rozwiązaniu sprawy.

Gdyby sprawa została postawiona jasno, teraz nikt nie miałby pretensji.

Sekretarz Gminy A. Rutkowska poinformowała, że aktualnie likwidatorem majątku został ustanowiony p. J. Plona.

Radny S. Chodnik stwierdził, że w sytuacji w jakiej znaleźni się Ci ludzie nikt z radnych, ani sołtysów, nie chciałby znaleźć się w ich położeniu. Niezbędny jest prawnik, który zajmie się wyprostowaniem skomplikowanej sprawy, gdyż mieszkańcy są bezbronni.

Przewodnicząca Rady uważała, że w tej sytuacji p. J. Plona powinien sam rozwiązać problem, a nie go pogłębiać. Rada Miejska w Stawiskach nie posiada instrumentu, żadnych narzędzi, argumentów, które mogłyby zmobilizować Likwidatora SUR w Stawiskach do rozwiązania konfliktu.

W wyniku dyskusji ustalono, aby wystąpić z pismem do Plony z uwagi na jego niehumanitarną postawę wobec cierpiących ludzi.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wystąpi z zapytaniami w piśmie mającym na celu zażegnanie niniejszego konfliktu.

W tym miejscu głos zabrał Jan Zelkowski – Przewodniczący Zarządu Powiatowych Izb Rolniczych w Kolnie:

 • zachęcał do uczestnictwa w imprezach targowo – wystawienniczych organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca. Udział w naszych targach to znakomita okazja zapoznania się z rozwojem i nowościami w polskim rolnictwie oraz miłego spędzenia weekendu. Dla zwiedzających wstęp na targi – bezpłatny. O ile okaże się, że będzie zainteresowanie wyjazdem urząd zorganizuje wyjazd do Szepietowa;
 • poinformował, że od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". W zbliżającym się naborze wnioski młody rolnik w ramach tego działania będzie mógł uzyskać premię w wysokości 100 tyś złotych po spełnieniu określonych kryteriów.

 

Pkt 15. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 sie 2014 09:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1696 razy