BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr L/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 maja 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz.1000 koniec godz.1230


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 13 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na posiedzeniu: Kiciński Andrzej, Zabielski Mariusz.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu). Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy, Iwona Ofman Skarbnik Gminy, Jan Zelkowski Przewodniczący Zarządu Powiatowych Izb Rolniczych (zał. nr 3 do protokołu). Na sesji nieobecny był Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła L Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.03.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w spraw zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 - 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stawiski na lata 2014 - 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2014 - 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 14. Informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Przewodnicząca poddała porządek pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 13 radnych.

Rada w głosowaniu 13 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek, celem jego realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2.
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 13 radnych. Protokół oznaczony Nr XLIX/14 został przyjęty przez Radę głosami: 12 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

 

Pkt 3.
Interpelacje:

Radny S. Chodnik złożył interpelacje na piśmie w sprawie podjęcia interwencji - udzielenia pomocy mieszkańcom bloku przy ulicy Łomżyńskiej 43 w Stawiskach.

Zapytania:
Radny T. Chojnowski: Na jaką kwotę Gmina Stawiski złożyła wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stawiski?

Radny S. Chodnik: Dlaczego w gminie Stawiski nie są obchodzone święta państwowe – narodowe związane z historią, tradycją i kulturą narodową? Ponadto radny dodał, że w gminie zabrakło:

- obchodów 10–rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- uroczystości związanej z kanonizacją Papieża Jana Pawła II.

Radny T. Zalewski: Stwierdził, że w gminie Stawiski doszło do kuriozalnej sytuacji w związku z nieobecnością w pracy od grudnia ubiegłego roku Burmistrza Stawisk. Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie uczestniczy w obradach sesji. Wobec takiego stanu rzeczy, tak długiej nieobecności radny zapytał, czy Burmistrza już przesłały interesować sprawy związane z działalnością gminy Stawiski?

Radny S. Chodnik: W związku ze spotkaniem, które odbyło się 6 maja br. w KOKiS w Kolnie nt. planów i pomysłów rozwoju powiatu kolneńskiego, gdzie gośćmi debaty byli poseł Robert Tyszkiewicz, prof. Minister Barbara Kudrycka, wojewoda podlaski Maciej Żywno, marszałek województwa Jarosław Dworzański – radny pytał, czy władze samorządowe gminy Stawiski uczestniczyły w tym spotkaniu?

Wolne wnioski:
Radny T. Chojnowski: Wypowiedź dotyczyła funduszu sołeckiego. Przypomniał, jakie zmiany wprowadził ustawodawca w tym zakresie. Dodał, że sołtysi do 30 czerwca br. mogą wnioskować o zwiększenie kwoty bazowej dla danego sołectwa. Apelował do sołtysów o przemyślenie zadań inwestycyjnych do realizacji i terminowe złożenie wniosków.

 

Pkt 4.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Burmistrza Stawisk między sesjami przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5.
Projekt uchwały w spraw zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła p. I. Ofman Skarbnik Gminy.

Radny S. Chodnik pytał z jakich środków finansowych realizowane będą zadania w obecnym projekcie budżetu.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że planowane inwestycje do realizacji w 2014 roku zostały dofinansowane ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” po czym wymieniła realizowane inwestycje:

- Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki,
- Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach,

Radny T. Zalewski zapytał, z jakich środków będą zakupywane i montowane wiaty przystankowe.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska odpowiedziała, że niniejsze prace będą realizowane ze środków własnych. Ponadto dodała, że na powyższe zadanie nie było możliwości pozyskania środków finansowych z programów unijnych.

Zdaniem radnego T. Chojnowskiego realizacja zadania mogła być przeprowadzona w ramach funduszu sołeckiego, dzięki czemu gmina otrzymałaby częściowy zwrot poniesionych wydatków.

Radny mówił o zadaniach inwestycyjnych w bieżącym roku.

Pytał, czy do budowy chodników przy drogach gminnych za kwotę 311.855,00zł gmina otrzyma zwrot z dofinansowania. Czy nie było możliwości przebudowy dróg gminnych z funduszu sołeckiego? Czy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej za kwotę 123.259,00zł nie można było pozyskać środków finansowych z zewnątrz. Zaznaczył, że powyższe zadania w gminie można było inaczej sfinansować. Mówił o innych gminach, które skutecznie pozyskują dofinansowanie na inwestycje.

Radny S. Chodnik sceptycznie odniósł się do proponowanych zmian w budżecie. Stwierdził, że jest przeciwny przeznaczaniu środków finansowych na proponowane zadania. Negował zakup auta strażackiego dla OSP Karwowo za kwotę 25.000zł. Jego zdaniem potrzeba nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, z uwagi na dane liczbowe wynikające z udziału w akcjach pożarniczych, których jest znikoma ilość. Ponadto skuteczność jednostek również podlega ocenie, czego mieliśmy ostatni przykład podczas pożaru w miejscowości Dzierzbia, gdzie jednostki nie spisały się tak jak powinny. Radny dokonał analizy wydatków w budżecie związanych z taborem, wyliczył koszty z tym związane.

Zdaniem radnego zakup wozu strażackiego dla jednostki oraz remont dachu na budynku OSP Jurzec Wł. jest niecelowy, zakup autobusu do przewożenia dzieci jest pilniejszą potrzebą.

Poza tym wydatkowanie tak wysokich kwot na tabor jest niegospodarnością ze strony władz samorządowych. Uważał, że wydatki na takie cele pojawiają się tylko dlatego, że jest rok wyborczy. Podał przykład miasta Kolno, z którego gmina Stawiski powinna czerpać wzór do naśladowania. Każda inwestycja realizowana w mieście Kolno jest dofinansowana ze środków unijnych. Na ten przykład Kolno pozyskało ok.20 mln zł.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska ustosunkowała się do powyższych wypowiedzi.

W ramach zadań inwestycyjnych gmina pozyskała środki z zewnątrz na:

 • Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki,
 • Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach,
 • Wyposażenie świetlicy w Porytem,
 • Remont wraz z wyposażeniem siłowni w Dzierzbi,
 • Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej na terenie podworskim,
 • Remont i wyposażenie świetlicy w Dzięgielach,
 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jurcu Szlacheckim,
 • Remont i wyposażenie świetlicy w Rostkach,
 • Realizacja programu „Idziemy po rozwój”
 • Program „Umiem pływać”,

Gmina każdego roku składała wnioski o pozyskanie środków na wyposażenie jednostek, które należą do systemu KSRG.

Sekretarz Gminy dodała, że jest wiele zaplanowanych zadań do realizacji, które w przyszłości w gminie zostaną wykonane.

Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi, że nie tylko gmina Stawiski jest w Polsce zadłużona.

Radny S. Chodnik wyjaśnił, że działania przedstawicieli gminy w fundacji w Małym Płocku są godne uznania, jednak zbyt małą uwagę władze przykładają do innych możliwości, z których gmina mogłaby pozyskać środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Przewodnicząca Rady dodała, że gmina Stawiski ponosi wydatki oświatowe związane z utrzymywaniem klas, gdzie uczęszcza jeden uczeń. Dla porównania taka sytuacja w Kolnie nie miałaby miejsca.

Radny S. Chodnik zaznaczył, że zna sytuację w Kolnie w zakresie oświaty. Organ prowadzący dba o kadrę nauczycielską, nikt z nauczycieli pracy nie stracił.

Radna B. Ducka wnioskowała o przeczytanie miejscowości, w których będą montowane wiaty przystankowe na terenie Gminy Stawiski.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Jurzec Szlachecki jest miejscowością wyjątkową, gdzie będzie dwie wiaty – jedna z funduszu sołeckiego i druga ze środków własnych gminy, w pozostałych sołectwach zaplanowano po jednym przystanku.

Radny T. Chojnowski zapytał konkretnie, w ilu miejscowościach zostaną zamontowane wiaty?

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że gmina zakupi 17 wiat przystankowych.

Radny S. Chodnik odniósł się do realizacji zadania polegającego na zakupie wiat przystankowych w gminie. Określił działania władz samorządowych jako skrajny populizm w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusje wokół projektu uchwały. Po czym poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 9 głosów ”za”, 1 ”przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”.

Radny L. Ramotowski nieobecny w trakcie głosowania.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr L/263/14 z dnia 07 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022 przedstawiła p. I. Ofman Skarbnik Gminy.

Radny S. Chodnik na początku zaznaczył, że Rada Miejska podejmując niniejszą uchwałę zwiększa deficyt budżetu gminy. Negował wydatek w kwocie 25 tys. zł związany z przedstawioną przez firmę z zewnątrz Radzie ekspozycję w zakresie obligacji. Negatywnie ocenił postępowanie władz samorządowych w zakresie budowy wiat przystankowych w roku wyborczym. Przeciwstawił się prowadzonej polityce wyborczej, gdzie społeczeństwo cieszy się, że coś dostaje, a faktem jest kredyt do spłacenia, który został rozłożony w latach do 2022 roku.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska ustosunkowała się do wypowiedzi radnego. Firma, która przygotowywała dokumentację w zakresie obligacji wykonała szereg analitycznych prac. Była to zespołowa praca specjalistów, którzy za swoją pracę otrzymali wynagrodzenie. Na ten przykład w Kolnie realizowane są inwestycje, gdzie również za projekty samorząd lokalny ponosi opłaty. Należy uświadomić sobie, że prace specjalistyczne są kosztowne.

Zdaniem radnego T. Chojnowskiego potrzeba wzięcia obligacji umożliwiała uruchomienie wolnych środków na zadania inwestycyjne w roku 2014 r. – czyli roku wyborczym.

Sekretarz Gminy odparła, że obligacje były potrzebne do realizacji zaplanowanych zadań.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 9 głosów ”za”, 2 ”przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”.

Radny J. Rudzki nieobecny w trakcie głosowania.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr L/264/14 z dnia 07 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2014 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska poinformowała, że w niniejszym programie dokonano zmian uzupełniających w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr L/265/14 z dnia 07 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 8.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stawiski na lata 2014 – 2018 przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w niniejszym programie dokonano zmian wskazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli w Białymstoku.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr L/266/14 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stawiski na lata 2014 - 2018 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 9.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski przedstawiła Przewodnicząca Rady, po czym dodała, że w niniejszym programie dokonano zmian wskazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli w Białymstoku.

Głos zabrała Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy. Poinformowała zebranych, że zmiany w powyższych uchwałach polegają na ujednoliceniu kwestii dotyczącej polityki czynszowej w gminie. Ustalenie stawki bazowej czynszu lub innych opłat za używanie lokali należy do kompetencji Burmistrza Stawisk. Ponadto Sekretarz dodała, że gmina nie dysponuje wolnymi lokalami komunalnymi.

Radny T. Chojnowski zapytał hipotetycznie o sprawowanej funkcji przez osobę z zewnątrz, czy w przypadku, kiedy funkcję Burmistrza sprawowałaby osoba z zewnątrz, czy gmina zapewni dla niej wolny lokal.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że gmina nie dysponuje wolnymi lokalami komunalnymi, a do siedziby gminy istnieje możliwość dojazdu.

Dalszej dyskusji Rada nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr L/267/14 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2014 – 2017 przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Mieszkaniec Stawisk Józef Plona zapytał, jakie obiekty przy Placu Wolności w Stawiskach zostały ujęte jako zabytki.

Przewodnicząca Rady zgodnie z załącznikiem do uchwały odczytała obiekty ujęte w wykazie.

Sekretarz Gminy dodała, że urbanistyczny układ rynku w mieście podlega ochronie Konserwatora Zabytków.

Wszelkie realizowane zadania inwestycyjne w tym obrębie obligatoryjnie są uzgadniane z konserwatorem.

Dalszej dyskusji nikt nie prowadził.

Przewodnicząca przeszła więc do głosowania nad uchwałą.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr L/268/14 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2014 – 2017 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 11.
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr L/269/14 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik do protokołu).

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach sesji.
Po 10 minutowej przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.

 

Pkt 12.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk ze względu na fakt nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Następnie głos zabrał Skarżący – Mieszkaniec miasta Stawiski - Józef Plona. Powiedział, że kilkakrotnie zwracał się z prośbą do władz samorządowych i radnych o informację, czy stacja paliw w Stawiskach będzie remontowana. W odpowiedzi od Burmistrza usłyszał, że plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność i nowa stacja w mieście nie powstanie. Jednoznacznie podkreślił zebranym, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku zostały podpisane warunki zabudowy i rozbudowy przedmiotowej stacji. Przypomniał, że w starym planie przewidywano, aby stację paliw wynieść na obrzeża miasta Stawiski.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska zabrała głos w niniejszej sprawie. Na wstępie zaznaczyła, że stacja paliw nie zajmie połowy placu. W ramach inwestycji zostanie rozbudowany i przebudowany budynek obecnie istniejący, co wpłynie na poprawę estetyki tego miejsca.

Zgodnie z wnioskiem mieszkańców o likwidację stacji paliw, rynek w Stawiskach nabrałby wyrazu, jaki był przed rokiem 1939, gdzie widoczny jest rynek na starych zdjęciach brak stacji. Postępowanie administracyjne w sprawie warunków zabudowy zostało przeprowadzone we właściwy sposób, zakończone wydaną decyzją. Układ urbanistyczny miasta znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków.

Mieszkaniec Stawisk Józef Plona zaznaczył, że starania mieszkańców, którzy podpisali wniosek polegały na likwidacji stacji i przywróceniu zabytkowego charakteru rynku w Stawiskach.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska poinformowała, że w ramach tego zadania do stacji zostanie doprowadzony wodociąg i kanalizacja. W skardze pojawia się zarzut bezczynności związany z brakiem odpowiedzi na pismo mieszkańców w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Plac Wolności w Stawiskach, który jest bezzasadny, ponieważ Burmistrz udzielił odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

Odpowiedź została skierowana zgodnie z procedurą do pierwszego mieszkańca z listy podpisujących pismo.

Radny S. Chodnik zabrał głos. Podkreślił, że w dniu 12 sierpnia 2013r. były zapewnienia, że stacja nie będzie przebudowywana i w tym samym dniu dla Orlenu została wydana pozytywna decyzja. Radny prosił o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska zwróciła się z prośbą, aby nie mówić co Burmistrz mówił lub nie mówił, jest nieobecny na posiedzeniu i nie ma możliwości zweryfikowania powyższych wypowiedzi. Dodała, że przed wydaniem decyzji było prowadzone postępowanie administracyjne, strony były zawiadamiane, na BIP-ie były umieszczane wszystkie niezbędne informacje, a dokumentacja jest do wglądu w urzędzie.

Dalszej dyskusji nikt nie prowadził.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 9 głosów ”za”, 4 głosy „wstrzymujące”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr L/270/14 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania radnych udzieliła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski.

 • Na interpelację złożoną przez radnego S. Chodnika zostanie udzielona odpowiedź pisemna w terminie ustalonym w Statucie Gminy Stawiski.
 • W ostatnim roku Gmina Stawiski nie składała wniosku do Zarządu Województwa Podlaskiego. Trzy lata wcześniej wnioski były składane, a odpowiedź na nie była pozytywna. Decyzja o nieaplikowaniu o środki podyktowana była faktem, iż przekaz słowny wyraźnie określał, iż środki dotyczą tylko jednostek KRSG. Była już taka sytuacja w gminie, że po złożeniu wniosku na jednostkę, która nie jest zaliczana do KRSG wniosek został rozpatrzony negatywnie. Ostatnio gmina pozyskała dodatkowe środki dla jednostki OSP Poryte, OSP Dzierzbia i kilkakrotnie dla jednostki OSP Stawiski (remonty, dotacje do sprzętu i umundurowania). Ponadto gmina otrzymała dotację na zakup prądownic, zakup węży strażackich.
 • Dlaczego w gminie Stawiski nie są obchodzone święta państwowe - nie znam na nie odpowiedzi.
 • W związku ze spotkaniem, które odbyło się w KOKiS w Kolnie. Funkcja Sekretarza Gminy jest stanowiskiem apolitycznym. Nie należę do żadnej partii. Jeżeli chodzi o spotkanie miało ono charakter partyjny, było spotkaniem członków i sympatyków partii politycznej - Platformy Obywatelskiej.

Radny S. Chodnik odpowiedział, że jeśli Burmistrz bierze udział w innych spotkaniach, a nie jest zainteresowany spotkaniem z wojewodą, marszałkiem jest to niezrozumiałe i budzi ogromne kontrowersje z uwagi na fakt, iż partia PO sprawuje władzę w Polsce.

 

Pkt 14. Informacje
Sekretarz Gminy A. Rutkowska poinformowała:

 • Zostanie ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wiat przystankowych dla uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy Stawiski.
 • Gmina wystąpiła z zapytaniem ofertowym o zakup żwiru. Do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta. Przedsiębiorca E. Rydzewski nie złożył oferty do gminy. Należny podatek przedsiębiorcy częściowo gmina umorzyła.
 • Sprawozdana:
  - z realizacji Programu Współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok;
  - sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Stawiski w latach 2010 – 2013 zostaną przekazane na ręce Przewodniczącej Rady celem przedstawienia na poszczególnych Komisjach Rady.
 • Burmistrz Stawisk zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Stawiski do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu, która odbędzie się w dniach 05–06 lipca 2014r.
 • W dniu 20 maja w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pokój Nr 2) odbędzie się bezpłatne badanie słuchu mieszkańców.
 • Na następnym posiedzeniu Sesji Rady, Lokalna Grupa Działania Fundacja ”Kraina Mlekiem Płynąca” przedstawi informację ze swojej działalności.

Mieszkaniec Stawisk Józef Plona poruszył kwestię robót w zakresie wodociągu i kanalizacji przy Placu Wolności w Stawiskach.

Sekretarz Gminy poinformowała, że na zlecenie gminy została wykonana dokumentacja na wykonanie powyższych robót. Firma Orlen realizując zakres własnej inwestycji, wykona trzy przyłącza zgodnie z zakładanym projektem. Gdyby Orlen nie wykonał przyłączy, zadanie realizowałaby gmina.

O środki z zewnątrz na realizację powyższego zamierzenia – rewitalizację parku gmina ma możliwość złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego jednak nie ogłoszono jeszcze terminu składania wniosków. Dokumentacja jest przygotowana poza pozwoleniem na budowę.

Jan Zelkowski – Przewodniczący Zarządu Powiatowych Izb Rolniczych w Kolnie podzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z obradami niniejszej sesji.

 • Nawiązał do Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Pytał, czy działalność związana z całodobową opieką weterynaryjną wiąże się z kosztami finansowymi. Z udzielonej odpowiedzi przez Sekretarza Gminy wynikało, że świadczenia nie są objęte żadną płatnością.
 • Konwent partii Platformy Obywatelskiej, który odbył się w Kolnie wiadomo, że był związany z przyszłymi Wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zapewne padło na nim wiele obietnic, jednak czy znajdą one odzwierciedlenie w przyszłości, zobaczymy.
 • Zmiany w budżecie, które przyjęła Rada Miejska w Stawiskach są bardzo dobre. Nie jest ważne za jakie środki realizowane są inwestycje, ważne jest, że realizacja zadań wpłynie na rozwój gminy. Dla finansów gminnych byłoby lepiej, gdyby każda wydana złotówka przyciągnęła do gminy drugą złotówkę.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do sołtysów, aby nie przekazywali informacji, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Z informacji, które do niej dotarły wynikało, iż miejscem zwołania sesji miał być Hotel Baranowski w Piątnicy. Przewodnicząca Rady apelowała do sołtysów o zachowanie powagi.

 

Pkt 15. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady L Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 cze 2014 11:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2172 razy