BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 80/XXV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 109, art. 112 ust. 2, art. 113, art. 114, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 236.265 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1;

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 127.579 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 236.265 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3;

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 128.232 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4;

5. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 2 i 3 załącznik nr 1 ustalający wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację do Uchwały Nr 73/XXIII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 09.04.2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. Po dokonanych zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 1, 2, 3, 4 plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

1) Plan dochodów budżetowych – 9.789.006 zł.

2) Plan wydatków budżetowych –12.082.320 zł.

7. Nadwyżkę budżetu w wysokości 352.200 zł. przeznacza się na spłaty kredytów długoterminowych;

8. Deficyt budżetu w wysokości 2.645.514 zł. pokryje planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały z terminem spłaty 2005 – 2015 z dochodów budżetowych gminy;

9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6;

10. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2004 – 2015 stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 cze 2004 08:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2315 razy
Ilość edycji: 1