BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLIX/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 marca 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz.1200 koniec godz.1415


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 13 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na posiedzeniu: Józef Rudzki, Lech Ramotowski.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu). Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy, Iwona Ofman Skarbnik Gminy, Izabela Łoszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, aspirant Zbigniew Odachowski – Kierownik Posterunku Policji w Stawiskach, st. kpt. Tomasz Sielawa Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kolnie – lista obecności (zał. nr 3 do protokołu). Na sesji nieobecny był Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła XLIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.02.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2013 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w spraw zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiski na lata 2014 – 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2014 – 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiki na 2014 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiski na lata 2014 – 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 20. Informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad Wojciech Tadeusz Mieczkowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zgłosił wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Wniosek dotyczył rozszerzenia porządku obrad o wprowadzenie dwóch projektów uchwał:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski jako pkt. 19 porządku obrad sesji;
2) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jako pkt. 20 porządku obrad sesji.

Przewodnicząca poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 13 radnych. Rada w głosowaniu 13 "za" – jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Wobec przyjętych zmian przez Radę porządek obrad XLIX Sesji RM przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.02.2014r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2013 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w spraw zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Stawiski na lata 2014 – 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2014 – 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2014 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiski na lata 2014 – 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 22. Informacje.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 13 radnych. Rada w głosowaniu 13 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek, celem jego realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2.
Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 13 radnych.

Protokół oznaczony Nr XLVIII/14 został przyjęty przez Radę głosami: 13 „za”.

 

Pkt 3.
Interpelacje: nie zgłoszono,

Zapytania:

Radny T. Chojnowski
1) Na jakich zasadach Burmistrz użytkuje obecnie samochód służbowy do celów prywatnych? Samochodem jeździ kierowca zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Nadal samochód jest wykorzystywany przez Burmistrza do celów prywatnych w czasie, kiedy przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Służbowym autem przewożona jest osoba prywatna, która przebywa na zwolnieniu lekarskim.

2) Kto jest autorem wniosków złożonych w 2013 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Małym Płocku, które będą realizowane na terenie gminy Stawiski? Nie pytam, kto podpisywał umowy, tylko, kto jest autorem wniosków?

Radny S. Chodnik
1) Na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu wczorajszym radni dowiedzieli się, że Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym, na jakich zasadach 25 marca 2014r. Burmistrz korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych? Osobiście widziałem, jak kierowca podjechał służbowym autem do szkoły po syna pana Burmistrza. W jaki sposób jest to rozliczane?

Radny T. Zalewski

1) Odniósł się do odpowiedzi na interpelacje w sprawie drogi Rogale – Cedry. Po zmierzeniu droga w najszerszym miejscu ma 5m 17cm. Jak na tej drodze mają się minąć dwa ciągniki z osprzętem rolniczym?

2) Nawiązał do pożaru stodoły w miejscowości Dzierzbia. Poinformował zebranych, że w pobliżu posesji znajdują się dwa hydranty i żaden z nich nie zadziałał w potrzebie. Wobec powyższego, kto odpowiada za stan techniczny hydrantów?

3) Dlaczego po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach, która zaliczana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego samochód strażacki nie podał wody? Co było tego powodem? Błąd ludzki czy zawiódł sprzęt?

4) Co było przyczyną, że dopiero po 20 minutach motopompa z jednostki OSP Dzierzbia podała wodę? Czy powodem była niekompetencja obsługującego czy niesprawny sprzęt?

Wolne wnioski:

Radna E. Zalewska wnioskowała o przeprowadzenie konserwacji hydrantów na terenie sołectwa Dzierzbia. Jeżeli zachodzi potrzeba konserwacji hydrantów w innych miejscowościach na terenie gminy, radna wnioskowała o sprawdzenie stanu ich użyteczności.

Przewodnicząca Rady wnioskowała o:
1) Odwodnienie ulicy Paszki z Radzanowa w Porytem, wykonanie niezbędnych rynienek, które umożliwią odpływ zalegającej wody;

2) Wystosowanie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie o sprzątnięcie wyciętych krzewów i zalęgających gałęzi z rowów przy drodze powiatowej Kolno – Stawiski (Dzierzbia).

Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński wnioskował o uprzątniecie drewnianych i betonowych słupów z boiska w sołectwie Barzykowo.

 

Pkt 4.
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Burmistrza Stawisk między sesjami przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 5.
Sprawozdanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2013 rok przedstawił aspirant Zbigniew Odachowski – Kierownik Posterunku Policji w Stawiskach.

 

Pkt 6.
Sprawozdanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok przedstawił st. kpt. Tomasz Sielawa Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kolnie.

 

Pkt 7.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2013 rok przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

 

Pkt 8.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013 rok przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach sesji.
Po przerwie obrady zostały wznowione.

 

Pkt 9.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Iwona Ofman.

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w przedmiocie uchwały.

Radny Tadeusz Zalewski zapytał, czy w związku z informacją wynikającą z załącznika Nr 3 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014r - kwota dotacji w wysokości 280.936 zł w całości zostanie przeznaczona na działalność GOK w Stawiskach i świetlicy w Rostkach?

Skarbnik Gminy Iwona Ofman odpowiedziała, że na działalność GOKiS-u składają się również pozostałe świetlice działające w terenie. W rubryce – podmiot dotowany zapis zostanie uzupełniony zgodnie z obowiązującym Statutem jednostki.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła, zamknięto, więc dyskusję.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 13 radnych. W wyniku głosowania: 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/251/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 10.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/252/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiski na lata 2014 – 2017 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 11.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/253/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2014 – 2015 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 12.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/254/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2015..

 

Pkt 13.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/255/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej).

 

Pkt 14.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Stawiski Izabela Łoszewska.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/256/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach).

 

Pkt 15.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/257/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 16.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/258/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiski na lata 2014 – 2018 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 17.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Radny Sławomir Chodnik miał wątpliwości do Rozdziału IV niniejszego regulaminu. Warunki uprawniające do otrzymania lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy z zasobu gminy, a zapisami w rozdziale III. Warunki uprawniające do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy. Radny stwierdził, że niniejsze zapisy są dla niego niezrozumiałe. Pytał, kto ma pierwszeństwo otrzymania lokalu z zasobów gminy Stawiski?

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że kryteria zostały określone w niniejszym Regulaminie. Decyzje o przydziale lokali podejmuje Burmistrz Stawisk po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Obecnie gmina nie dysponuje wolnymi lokalami komunalnymi.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński. Podkreślił, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa związana jest przepisami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.

Radny Sławomir Chodnik prosił o rozwianie wątpliwości związanych z pierwszeństwem przydziału mieszkania, gdyby gmina dysponowała wolnym lokalem i chciała przydzielić lokal w związku z zawarciem stosunku pracy, komu wówczas należałby się ten lokal czy dla specjalisty, którego gmina chce zatrudnić, czy osobie z listy oczekującej na mieszkanie?

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Burmistrz jest wykonawcą tejże uchwały i do niego należą kompetencje związane z podjęciem ostatecznej decyzji w niniejszym zakresie.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/259/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 18.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady. Po czym poinformowała, że radni na poszczególnych komisjach opowiedzieli się za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w gminie Stawiski.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy zaznaczyła na wstępie, że z dniem 20 marca 2014r. w życie weszła znowelizowana ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim. Nowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

1) sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia (łączenie np. dwóch sołectw i wybór zadania do realizacji);
2) nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, na który uchwalono budżet sołectwo może wnioskować o zmianę przedsięwzięć do realizacji;
3) nowa ustawa zwiększa o 10 procent, czyli do poziomu 20, 30 i 40 procent wysokość zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego (wcześniej wydatki wykonane w ramach funduszu podlegały zwrotowi w 10, 20 i 30 procentach);
4) zgodnie z nową ustawą, uchwała podejmowana przez radę o utworzeniu funduszu sołeckiego ma charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu zmiany decyzji, zamiast dotychczasowej corocznej uchwały władz gminy w tej sprawie.

Radny Tadeusz Zalewski zapytał, jakie podmioty są uprawnione do złożenia wniosku danego sołectwa.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie zwoływane z inicjatywy:

- sołtysa;
- rady sołeckiej;
- 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Ponadto Sekretarz Gminy dodała, że o ważności zebrania sołeckiego decydują zapisy zawarte w Statutach Sołectw. Zebranie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli na zebraniu jest zbyt mała liczba osób, wówczas zebranie może odbyć się w drugim terminie.

Rada dyskusji w tym temacie nie prowadziła.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/260/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 19.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy wyjaśnia, że w związku z weryfikacją funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych zrezygnowano z jednej z frakcji odpadów. Istotną zmianą w znowelizowanym Regulaminie dotyczącym utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawisk dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów jest wyeliminowanie worka z odpadami ulegającymi biodegradacji co oznacza w praktyce umieszczenie bioodpadów do pojemnika oznaczonego jak odpady pozostałe.

Po nowelizacji regulaminu odpady dzielimy na:

- "SZKŁO",
- "PAPIER",
- "TWORZYWA SZTUCZNE",
- "POZOSTAŁE".

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/261/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 20.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Rada dyskusji nie podejmowała.

W wyniku głosowania 13 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLIX/262/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na interpelację radnego T. Zalewskiego z poprzedniej sesji.

Odpowiedzi na zapytania radnych udzieliła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski.

Na wstępie przypomniała zebranym, że w miesiącu lutym br. Burmistrz zrezygnował z korzystania ze służbowego auta. Obecnie Burmistrz oświadczył, że będzie korzystał z samochodu służbowego. W związku z tym, iż umowa na użyczenie służbowego samochodu nie została rozwiązana, obowiązuje nadal. Rozliczenie finansowe na korzystanie z auta będzie następowało na zasadach, które obowiązywały dotychczas, czyli wg stawek za kilometr przebiegu pojazdu.

Radny Sławomir Chodnik odniósł się do udzielonej odpowiedzi. Stwierdził, że Burmistrz kpi ze wszystkich mieszkańców gminy korzystając na zwolnieniu z auta do celów prywatnych. Ponosi jedynie koszty. Radny pytał kto zapłaci dla kierowcy?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie ma możliwości zmiany umowy z uwagi na to, że Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Zdaniem radnego Tadeusza Zalewskiego Burmistrz służbowy samochód traktuje jako własne prywatne auto, z którego korzysta, kiedy chce, wraz z kierowcą załatwiając prywatne sprawy, któremu podatnicy składają się na pensje. Radnego nie dziwiłby ten fakt, gdyby Burmistrz zarabiał tysiąc złotych, a wszyscy wiemy, że zarabia znacznie więcej.

Radny Sławomir Chodnik zaznaczył, że powyższa umowa na korzystanie ze służbowego auta przez Burmistrza powinna być rozwiązana.

Sołtys wsi Cedry Józef Zalewski dodał, że najlepiej będzie, kiedy samochód zostanie skasowany wówczas nie będzie w gminie problemu.

W odpowiedzi na zapytanie radnego T. Chojnowskiego Sekretarz Gminy powiedziała, że wszelkie wnioski o pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych firmuje i podpisuje Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk. Technicznie wnioski wykonywane są na trzech stanowiskach pracy.

W odpowiedzi na zapytanie radnego T. Zalewskiego Sekretarz Gminy powiedziała, że Burmistrz udzielił już pisemnej odpowiedzi radnemu. Jeżeli chodzi o ruch na drodze kierujący pojazdem powinien zachować ostrożność, zaczekać i umożliwić przejazd drugiemu uczestnikowi ruchu.

Za stan techniczny hydrantów na terenie gminy Stawiski odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Stan techniczny sprzętu w jednostce OSP Dzierzbia zostanie zbadany. Faktem są niesprawne hydranty w miejscowości Dzierzbia. W niniejszej sprawie zostanie wystosowanie pismo interwencyjne do Kierownika ZGKiM Stawiski.

Jeżeli chodzi o działania w Dzierzbi w życiu bywa tak, że zawodzą zarówno ludzie jak i sprzęt. Przy próbie uruchomienia motopompy została podana zbyt duża ilość paliwa i to spowodowało zalanie świecy, co z kolei unieruchomiło na ten czas sprzęt. Samochód z OSP KSRG Stawiski podał również wodę po jakimś czasie, jednak to nie miało wpływu na skutki pożaru.

Sołtys wsi Jurzec Włościański Antoni Sikorski dodał, że jest strażakiem z wieloletnim stażem i z jego doświadczenia wynika, że zawiódł sprzęt, który często w momencie pilnej potrzeby nie zadziała.

 

Pkt 22. Informacje
Sekretarz Gminy A. Rutkowska poinformowała:

 • Od 27 marca br. rolnicy mają możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków o uzyskanie dopłat unijnych. Zapisy przyjmuje pracownik merytoryczny w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Małgorzata Chodnicka (pokój nr 8).
 • W Urzędzie Miejskim w Stawiskach pracownik Urzędu Skarbowego w Kolnie będzie pełnił dyżur w dniu 31 marca br. w godzinach od 8.00 – 12.00 (sala nr 2), w trakcie którego świadczona będzie pomoc dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego za 2013 rok;
 • Ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku przeprowadzą badania wylosowanych gospodarstw domowych i rolnych w województwie podlaskim nt. stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym;
 • Na terenie Gminy Stawiski zostało wszczęte postępowanie administracyjne do 4 osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady odczytała pismo:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Białystok w sprawie wjazdu do miejscowości Stawiski. Wskazanie miejscowości Stawiski przed obwodnicą mogłoby spowodować skierowanie całego ruchu tranzytowego z pominięciem nowo wybudowanej obwodnicy, co byłoby sprzeczne z ideą obwodnicy miasta, która miała wyprowadzić ruch tranzytowy ze Stawisk. Odpowiedź na wnioski Stacji Paliw JiD. Plona i firmy „Koja” w Smolnikach w sprawie oznakowania obiektów usługowych została przesłana do zainteresowanych;
 • Korespondencja z Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych przez Sejm RP w zakresie zmian Kodeksu Wyborczego (Rada nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie);
 • Wniosek Ryszarda Bagińskiego w sprawie wytyczenia drogi gminnej o nr ewidencyjnym 38513 na granicy Jurca Szlacheckiego i Jurca Włościańskiego (Wniosek zostanie przekazany wg. właściwości do pracownika merytorycznego w UM Stawiski).

Mieszkaniec Stawisk Józef Dęby zapytał, jakie kryteria obowiązują podczas przydzielania mieszkań komunalnych w Stawiskach?

Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński odpowiedział, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje przydział danego lokalu biorąc pod uwagę przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Rada dyskusji nie podejmowała.

Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br., stan na dzień 31 grudnia 2013r.

Radni otrzymali:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2013 rok;

2) Informację o stanie mienia i sprawozdanie z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

 

Pkt 23. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady XLIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 maj 2014 15:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1632 razy