BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLVIII/14 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lutego 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz.1005 koniec godz.1120


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 12 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na posiedzeniu: Chojnowski Tomasz, Kiciński Andrzej, Kiełczewski Antoni.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu). Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy, Iwona Ofman Skarbnik Gminy, Andrzej Ofman – p.o Kierownika ZGKiM w Stawiskach – lista obecności (zał. nr 3 do protokołu). Na sesji nieobecny był Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31.01.2014r.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31.01.2014r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 10. Informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 12 radnych. Rada w głosowaniu 12 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek celem jego realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI Sesji RM w Stawiskach z dn. 31.01.2014r.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

Protokół oznaczony Nr XLVI/14 został przyjęty przez Radę głosami: 12 „za”.

 

Pkt 3. Przyjęcie protokołu obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji RM w Stawiskach z dn.31.01.2014r.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

Protokół oznaczony Nr XLVII/14 został przyjęty przez Radę głosami: 12 „za”.

 

Pkt 4. Interpelacje: nie zgłoszono,

Zapytania:

Radny T. Zalewski zwrócił się z ustnym zapytaniem kierowanym do Burmistrza Stawisk w sprawie postępowania rozgraniczeniowego drogi relacji Rogale – Cedry. Zapytał jakie Urząd Miejski w Stawiskach podjął czynności w celu rozwiązania niniejszej sprawy spośród podanych czterech możliwości zawartych w odpowiedzi na interpelacje.

Radny S. Chodnik zapytał jaka jest wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół na terenie gminy Stawiski.

Radny T. Zalewski odniósł się do wypadku wozu strażackiego OSP Stawiski do którego doszło na drodze Stawiski – Cedry. Radny zapytał, czy prawdą jest, że samochód nie miał wykupionego ubezpieczenia dobrowolnego? Dlaczego Rada Miejska nie jest informowana o zakupach nowego samochodu dla jednostki OSP Stawiski?

Radny S. Chodnik zapytał o powód nieobecności na sesji Burmistrza. Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że odpowiedź zawarta jest w sprawozdaniu.

Wolne wnioski:

Sołtys wsi Hipolitowo I. Banach zwrócił się do Sekretarza Gminy z prośbą o przekazanie Burmistrzowi Stawisk informacji, żeby Gmina wystąpiła z pisemnym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku w sprawie wykonania lewoskrętu z drogi E61 do drogi powiatowej.

 

Pkt 5. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Burmistrza Stawisk między sesjami przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pkt 6. Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały przedłuża się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy w dotychczasowej wysokości, tj. cena 1 m3wody – 2,65 zł, cena 1 m3, ścieków - 9,62 zł, ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 1 m3ścieków – 9,62 zł, opłata za wodomierz o średnicy 15 ÷20 mm 6,04 na dany okres od dnia 01 marca 2014r do 31 grudnia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński zaznaczył, że przy ustalaniu taryf w 2012 roku z tego co pamięta do niniejszej opłaty została wkalkulowana wymiana wodomierzy. Na jakim etapie obecnie na terenie gminy dokonywana jest wymiana wodomierzy i jaki stanowi procent?

Andrzej Ofman p.o Kierownika ZGKiM odpowiedział, że pracownicy zakładu zajmują się wymianą liczników. W Sokołach wodomierze zostały wymienione prawie w 100 %. Na terenie hydroforni Karwowo wodomierze wymieniono w 30 %. Jeżeli chodzi o pozostałe miejscowości wymiana niesie za sobą zbyt wysoki koszt, który zakład miałby ponieść jednorazowo.

Radny Lech Ramotowski zaznaczył, że wodomierze podlegają obowiązkowej wymianie okresowej. Zapytał, co ile lat przyrządy pomiarowe są wymieniane.

Andrzej Ofman p.o Kierownika ZGKiM odpowiedział, że żywotność typowych wodomierzy mieszkaniowych wynosi ok. 5 lat, zdarza się jednak, że wymieniane są po trzech, dwóch, a nawet roku używania.

Radny T. Zalewski odniósł się do wypowiedzi swojego przedmówcy. Stwierdził, że mieszkańcy gminy ponoszą koszty opłaty abonamentowej w wysokości 6,04zł i zasłanianie się wysokim kosztem wymiany nie jest zasadne.

p. o Kierownika A.Ofman odpowiedział, że opłata abonamentu nie stanowi tylko kosztów wymiany wodomierza. Abonament jest kosztem utrzymania przyłącza wodociągowego. Na abonament składają się koszty odczytu zużycia wody, koszty obsługi księgowej oraz koszty eksploatacyjne. Nie należy liczyć w taki sposób, że za opłatę abonamentową w gminie zostaną wymienione wodomierze.

Radny T. Zalewski odniósł się do powyższego. Powiedział, że podczas zatwierdzania taryf Rada uzyskała informację, z której właśnie wynikało, że przy wymianie wodomierza mieszkańcy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

p. o Kierownika A. Ofman dodał, że rok 2013 obfitował w awarie sieci wodociągowej na terenie gminy. Awarie na przyłączach wodociągowych do prywatnych posesji wykonywane są bezpłatnie, mieszkańcy nie są obciążani dodatkowymi kosztami za ich usunięcie.

Radny R. Bagiński poruszył sprawę studzienek na terenie gminy. W tym celu wnioskował o sprawdzenie, oznakowanie istniejących studzienek w terenie i umożliwienie z ich korzystania. Sołtys wsi Hipolitowo I.Banach pytał, czy za wymianę wodomierza należy uiszczać opłatę.

p. o Kierownika A. Ofman odpowiedział, że wymiana wodomierzy jest bezpłatna. Sołtysi obecni na sali mówili, że za wymianę wodomierzy ponosili opłatę.

p.o Kierownika A.Ofman dodał, że jeżeli wymiana następowała z winy użytkownika, wówczas zakład obciążał kosztami właściciela posesji. Radny R. Bagiński pytał o cenę wody, która używana jest przez mieszkańców gminy do celów przydomowych (ogród, podwórko).

p. o Kierownika A. Ofman odpowiedział, że cena wody używana w domu i na ogrodzie jest jednakowa. Sytuacja dotyczy mieszkańców Stawisk. W mieście w tym przypadku mieszkańcy płacą tylko za ilość zużytej wody bez ścieków, natomiast na terenach wiejskich takie sytuacje nie występują.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła, zamknięto więc dyskusję.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych. W wyniku głosowania: 12 głosów ”za”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVIII/248/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 7. Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Radny S. Chodnik zapytał, dlaczego Rada nie otrzymała kalkulacji kosztów na przedłużenie taryf na wodę i ścieki.

p.o Kierownika ZGKiM A. Ofman odpowiedział, że kalkulacje złożył do Burmistrza. Zdaniem radnego S. Chodnika Rada podejmując decyzję w niniejszej kwestii, powinna posiadać wiedzę merytoryczną w tym temacie, a Rada nie zna nawet kosztów utrzymania zakładu.

p.o Kierownika ZGKiM A. Ofman odpowiedział, że wniosek na zatwierdzenie taryf został złożony w grudniu 2012 roku. Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie kalkulacje zostały złożone do Burmistrza celem ich weryfikacji, po czym były przedstawione Radzie do zatwierdzenia.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy powiedziała, że niniejsza dokumentacja została również przekazana radzie i jest do wglądu w biurze rady.

Przewodnicząca Rady dodała, że wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesje radni otrzymali wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf, który wpłynął z ZGKiM w Stawiskach.

p.o Kierownika ZGKiM A. Ofman zaznaczył, że czas obowiązywania wprowadzonych taryf obowiązuje od marca, a budżet gminy uchwalony jest od stycznia, czyli praktycznie wysokość stawek powinna być już znana w listopadzie, ponieważ jest niezbędna przy konstruowaniu planów finansowych na przyszły rok. Trudno jest sporządzić plan finansowy nie znając wysokości stawek w przybliżeniu. Istnieje możliwość przedłużenia stawek jedynie na rok. W obecnym projekcie uchwały taryfy będą obowiązywały do końca roku, wówczas następne stawki będą mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku.

Ponadto p.o Kieronika A. Ofman dodał, że Rada może jego zaprosić na komisję celem udzielenia odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Dodał, że nie jest w stanie zaniżyć kosztów utrzymania zakładu, dlatego że może dojść do sytuacji, kiedy zabraknie środków finansowych na wypłaty dla pracowników. Wydatki na awarie w 2013 roku wyniosły ok. 50 tys. zł a kalkulowane były na kwotę 33 tys. zł. W 2013 roku odnotowano większe zużycie wody, zysk zakładu został zmniejszony wcześniej było 10 % obecnie zysk został zmniejszony do 5 %, po to, aby uregulować sytuację finansową.

Przewodnicząca Rady dodała, że plan pracy Komisji Rewizyjnej przewiduje analizę wykonania planu finansowego ZGKiM Stawiski za 2013 rok, posiedzenia komisji są jawne, tak więc zainteresowani radni mogą uczestniczyć w jej obradach.

Radny S. Chodnik uważał, że kierownikowi powinno zależeć i sam powinien wystąpić z inicjatywą, a nie czekać na zaproszenie Rady. Od Rady zależy, jaką kwotę dotacji otrzyma zakład na jego funkcjonowanie.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy powiedziała, że jeżeli Rada zmniejszy dopłatę do taryf poniżej wysokości, która obowiązywała w ubiegłym roku, to różnicę kosztów poniosą mieszkańcy. Oznacza to, że jeśli zakład nie dostanie dopłaty w takiej wysokości, którą skalkulował, automatycznie wzrosną opłaty dla mieszkańców.

Radny S.Chodnik zaznaczył, że do kompetencji Rady należy ustalanie taryf i dopłat, a nie do Kierownika ZGKiM.

Radny T. Zalewski zwrócił się z prośbą o podanie ilości strat występujących przy dostawie wody. Pytał czy zakład podejmuje działania celem lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. p.o Kierownika A. Ofman odpowiedział, że nie ma nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. Straty wody w 2013r. wynoszą 3 tys m 3 (płukanie linii wodociągowej, płukanie zbiorników)

Radny T. Zalewski powiedział, że nie podoba mu się, że na terenie gminy ludzie bez opamiętania korzystają z punktów, gdzie można bezpłatnie czerpać wodę (myją samochody) np. w Dzierzbi.

p.o Kierownika A.Ofman odpowiedział, że są mieszkańcy korzystający z tzw. zdrojów ulicznych. I tak np. ze zdroju korzystają mieszkańcy Dzierzbi, którzy nie posiadają przyłącza wodociągowego, gdzie w przyszłości planowane jest wykonanie przyłącza. W Stawiskach są trzy zdroje, jednak nie planuje się ich zamknięcia.

Radny S. Chmielewski zapytał, czy w związku z faktem, iż pracownicy zakładu nie zajmują się odbiorem odpadów, czy w zakładzie była redukcja etatów.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że dwóch pracowników zostało zwolnionych, z czego jeden nabędzie prawo do zasiłku przedemerytalnego. Obecnie drugi pracownik pełni zastępstwo za pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński zapytał, jaki jest stan zatrudnienia w zakładzie.

p.o Kierownika A.Ofman odpowiedział, że zatrudnionych jest 4 pracowników administracji i 6 pracowników fizycznych.

Radny S. Chodnik zapytał, ile wynosi ilość zużycia wody w skali gminy oraz ilość ścieków?

Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że w skali gminy sprzedaż wody wynosiła 213.395 m3 natomiast ścieki ogółem 49.366 m3, w tym 2.300 m3 ścieków dowożonych. Ogólne zużycie ścieków przepływających przez oczyszczalnie to 96.000 m3.

Radny S. Chodnik pytał, czy dozwolone jest wywożenie ścieków na pola? Czy były podejmowane działania przez zakład w kierunku zwiększenia ilości odbioru ścieków?

p.o Kierownika A.Ofman odpowiedział, że nie posiada kompetencji w tym zakresie.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że powyższe kompetencje należą do gminy. W niniejszym zakresie było prowadzone postępowanie przez pracownika merytorycznego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Radny S.Chodnik podkreślił, że zakład powinien zarabiać na oczyszczaniu miasta, sprzedaży wody, wywożeniu ścieków oraz wykonywaniu usług i drobnych remontów.

p.o Kierownika A.Ofman odpowiedział, że powyższe czynności wpisują się w zadania statutowe, które realizuje zakład.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła, zamknięto więc dyskusję.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XLVIII/249/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 8. Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady.

Na wstępie I.Ofman Skarbnik Gminy wyjaśniła, że stan środków obrotowych zakładu na koniec roku nie może być wyższy niż kwota 1/6 planowanych wynagrodzeń i pochodnych. Sprawozdania, które zakład przedkłada na półrocze i koniec roku wynikają z faktycznego stanu środków obrotowych. Nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem finansowym, na którą składają się następujące czynniki:

- stan środków na rachunku bankowym na koniec roku;

- należności (kwoty, które mają wpłacić mieszkańcy gminy na konto zakładu – np. za pobór wody, opłata za ścieki, opłata za odśnieżanie);

- pozostałe środki obrotowe (stan magazynu zakładu) minus zobowiązania zakładu (np. zobowiązania z tytułu wystawionych faktur, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - koszt roku poprzedniego).

Jeżeli środki obrotowe przekraczają planowaną przez zakład kwotę, wówczas 50 % nadwyżki środków obrotowych zakład może odprowadzić do budżetu gminy.

Ponadto I.Ofman Skarbnik Gminy dodała, że w styczniu zakład nie otrzymuje dotacji z gminy. Jego konto zasilane jest dopiero w m-cu lutym. Pomimo prowadzenia egzekucji finansowej opłaty za pobór wody i innych należności nie wpływają do dochodu w należnej wysokości. W styczniu zakład ponosi znacznie więcej opłat niż w innych miesiącach roku, opłacana jest opłata środowiskowa za pobieranie wody i odprowadzanie ścieków do Urzędu Marszałkowskiego.

I. Ofman Skarbnik Gminy powiedziała, że dotacja dla ZGKiM w Stawiskach jest przedmiotowa do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków. Zgodnie z faktycznym rozliczeniem wynikającym ze sprzedaży wody, co miesiąc zakład przedkłada sprawozdanie, z którego wynika, jaka ma być wysokość dotacji.

Radny S. Chodnik uważał, że skoro występuje nadwyżka środków, dlaczego więc zakład zwraca się z prośbą o zwiększenie środków na dotację?

I. Ofman Skarbnik Gminy odpowiedziała, że to nie ma nic wspólnego, bo dotacja jest po stronie przychodów.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła, zamknięto więc dyskusję.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 12 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XLVIII/250/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na interpelację radnego T. Zalewskiego z poprzedniej sesji.

Odpowiedzi na zapytania radnych udzieliła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski.

Odpowiedź na zapytanie radnego T. Zalewskiego.

W sprawie drogi relacji Rogale – Cedry zostanie udzielona odpowiedź pisemna zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy tj. w ciągu 7 dni od daty otrzymania pytania.

Odpowiedź na zapytanie radny S. Chodnika.

Wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół została określona w Regulaminie, który został przyjęty przez Radę w drodze uchwały. Dodatek motywacyjny obecnie kształtuje się na poziomie od 15 % do 20 %. Dodatki funkcyjne od 600zł do 800 zł.

Radny S. Chodnik zaznaczył, że jest zainteresowany wysokością przyznawanych dodatków dla konkretnych osób pełniących funkcję dyrektorów szkół. W niniejszej sprawie złoży zapytanie na piśmie do Komisji Rewizyjnej.

Odpowiedź na zapytanie radnego T. Zalewskiego.

Samochód strażacki OSP Stawiski, który uległ wypadkowi nie miał wykupionego ubezpieczenia dobrowolnego.

Samochód Jelcz 420 P do OSP Stawiski został zakupiony przez Stowarzyszenie OSP Stawiski ze środków własnych. Niniejszą decyzje podjął Zarząd Stowarzyszenia. Samochód stanowi własność Stowarzyszenia, gmina nie brała udziału w dofinansowaniu niniejszego zakupu. Ze środków budżetu gminy należy zapewnić gotowość bojową tzn. zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu i ewentualne remonty.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przez policję odnośnie ustalenia sprawcy wypadku.

Odpowiedź na wniosek sołtysa wsi Hipolitowo.

Rolą Sekretarza Gminy jest zastępstwo Burmistrza Stawisk wyłącznie podczas jego nieobecności w pracy. Wniosek z prośbą o przekazanie Burmistrzowi Stawisk informacji, aby Gmina wystąpiła z pisemnym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku w sprawie wykonania lewoskrętu z drogi E61 do drogi powiatowej przekaże Panu Burmistrzowi.

 

Pkt 10. Informacje

Barbara Rzadka Przewodnicząca Rady odczytała pismo z Prokuratury Rejonowej w Kolnie w sprawie postawienia Panu Markowi Waszkiewiczowi zarzutu popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu w dniu 26 stycznia 2014r. w Stawiskach samochodem osobowym marki Skoda – Octavia w nr rej. BKL 11100 w stanie nietrzeźwym.

Przewodnicząca poinformowała, że wystosowała pismo do Prokuratury Rejonowej w Kolnie, iż treść niniejszego pisma zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Stawiskach, podczas obrad sesji.

Radny S. Chodnik nawiązał do trybu zwołania dzisiejszego posiedzenia Sesji Rady. Radny zaznaczył, że z dokumentów, które posiada jasno wynika, że wniosek ZGKiM do urzędu wpłynął w m-cu styczniu br. nie trzy dni temu, tak więc tryb zwołania sesji jest jak najbardziej niezasadny.

Zdaniem Przewodniczącej Rady sesja została zwołana zgodnie z prawem na wniosek Burmistrza. Radny S. Chodnik uważał, że Przewodnicząca sprawuje zwierzchnictwo nad Burmistrzem i w tej kwestii obrady sesji powinny odbyć się zwyczajnie.

Przewodnicząca Rady odparła, że zgodnie z obowiązującym prawem nie pełni nadzoru nad Burmistrzem, co wielokrotnie radnemu było przekazywane, a on nie przyjmuje tego do wiadomości.

Radny J. Kurzątkowski poinformował, że na zjeździe z drogi powiatowej na zakręcie przy zlewni mleka w Jurcu Szl. powstała dziura w asfalcie. Naprawa leży w gestii gminy, dlatego też radny wnioskował o wykonanie powyższych robót.

 

Pkt 11. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 kwi 2014 15:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1582 razy