BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLVII/14 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz.1415 koniec godz.1520


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 15 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu).

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu). Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy, Iwona Ofman Skarbnik Gminy – lista obecności (zał. nr 3 do protokołu).

Na sesji nieobecny był Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawiła porządek obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po czym przedstawiła porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych. Rada w głosowaniu 15 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek celem jego realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Interpelacje: nie zgłoszono, Zapytania: nie zgłoszono, Wolne wnioski: nie zgłoszono.

 

Pkt 3. Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman Skarbnik Gminy.

Radny S. Chodnik zapytał, z czego wynikają wolne środki finansowe w kwocie 421.936zł.

Skarbnik Gminy Iwona Ofman odpowiedziała, że niniejsza kwota wynika ze sporządzonego bilansu wykonania budżetu za 2013rok. W obecnej chwili wolnych środków gmina posiada 920.000zł, środki na lokatach to kwota 950.000zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 709.751zł i wolnymi środkami w wysokości 421.936zł, co po zsumowaniu daje 1.131.687zł deficytu.

Radny S. Chodnik zapytał, jakie kwoty dofinansowania gmina uzyskała na remont świetlic i zakup autobusu.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na modernizację świetlicy w Dzięgielach gmina pozyskała 80 % kosztów kwalifikowanych na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlicy w Jurcu Szlacheckim 75 %. Na zakup nowego autobusu gminie przyznano dotację w wysokości: 200.000zł natomiast 100.000zł należy pokryć ze środków własnych. Według radnego S. Chodnika wydatki związane z remontem świetlic w terenie nie są priorytetowe i celowe. W pierwszej kolejności należy dokonać kapitalnego remontu świetlicy szkolnej w Stawiskach. Stan i warunki świetlicy szkolnej, w której dzieci spożywają posiłki, jest bardzo zły. Uczęszczają tam dzieci z terenu i przebywają po kilka godzin dziennie.

Rada powinna przystąpić do modernizacji pilniejszego celu, jakim jest remont świetlicy szkolnej a nie zaczynać remonty świetlic w terenie. Przesłanką uzasadniającą remonty świetlic jest cel polityczny skupiony na jak najlepszym wyniku w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rada powinna przejawiać troskę o byt dzieci przebywających w świetlicy. Radnego dziwi postawa niektórych radnych, którym zależy na remontach świetlic w terenie. Ważniejszy jest cel w Stawiskach, świetlica również pełni rolę stołówki dla dzieci, do której codziennie przebywa ok. 200 dzieci.

Radny przypominał, że w gminie był już czas, kiedy remontowano remizy, a później zabrakło pomysłu na ich funkcjonowanie. Radny próbował wyjaśnić, że najpilniejszą potrzebą w gminie nie jest funkcjonowanie świetlic w terenie. Najpierw należy stworzyć dobre warunki dla dzieci w Stawiskach, a w następnej kolejności zająć się modernizacją bazy lokalowej na terenie gminy.

Radny J. Kurzątkowski nie zgodził się z argumentacją radnego S. Chodnika. Jego zdaniem przedmówca chce wszystkie środki finansowe pozyskać tylko i wyłącznie dla miasta. Zdaniem radnego J. Kurzątkowskiego dla społeczeństwa na wsi również należy się świetlica w której istnieje możliwość spotkania się. W mieście funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, jest stadion, a na wsiach, jak dotychczas, ludzie nie mieli gdzie wyjść.

Radny S. Chodnik powiedział, że remont świetlicy w Stawiskach byłby z korzyścią dla dzieci z terenu, bo głównie służy ona dzieciom ze wsi a nie dzieciom z miasta.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy zabrała głos w dyskusji. PROW 2007-2013, działanie Leader nie przewiduje dofinansowania szkół. Z remontu tych dwóch świetlic gmina otrzyma zwrot ok.180 tys. zł. Do budżetu gminy kwota nie została jeszcze wprowadzona z uwagi na fakt, iż nie znany jest termin zwrotu dotacji do budżetu.

Remonty świetlic przeprowadzane są w miejscowościach, w których społeczność jest aktywna. Środki na wyposażenie świetlic pochodzą z dotacji unijnych gdzie gmina ponosi partycypację w 30 % kosztów.

Budynek po szkole w Sokołach wymaga zabezpieczenia, w którym należy wymienić drzwi.

Zdaniem radnego A. Kiełczewskiego dzieci w świetlicy szkolnej w Stawiskach przebywają ok. 15 minut. Z niniejszym stwierdzeniem nie zgodziło się wielu radnych.

Radny W. Mieczkowski pytał, czy na remonty szkół gmina możne pozyskać środki finansowe z PROW-u?

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że takiej możliwości w tej chwili niestety nie ma.

Radny A. Kiciński stwierdził, że pozyskiwanie środków na remonty świetlic jest dobrze obranym kierunkiem do realizacji. Zwroty można przeznaczyć na zadania inwestycyjne, które w przyszłości będą służyć społeczności. Ze środków unijnych gmina mogła wykonać hale i drogi, bo zwroty na takie zadania były - podał przykład gminy Zbójna.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że środki unijne w dużej mierze umożliwiają rozwój gmin. Po czym podała, że ze środków unijnych w sołectwie Mieczki – Sucholaszczki zostanie uporządkowany teren, zagospodarowana przestrzeń oraz wyczyszczony staw, który znajduje się w centralnej części wsi.

Radny T. Chojnowski pytał, czy wniosek w ramach dofinansowania na modernizacje świetlicy w Jurcu Szlacheckim był konsultowany z Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca p.B. Kurkowskim ze względu na fakt, iż mieli oni plany, co do podziału tego budynku.

Sekretarz Gminy odpowiedziała twierdząco. Podczas spotkania z projektantem obecni byli członkowie stowarzyszenia. Budynek został podzielony w taki sposób, aby integralną część tworzyła szkoła, a do świetlicy wiejskiej było oddzielne wejście.

Radny J. Kurzątkowski nadmienił, że obecnie, gdy mieszkańcy wystąpią z inicjatywą organizacji imprezy, muszą pytać o pozwolenie dyrekcję szkoły.

Radny S. Chodnik uważał, że wyraźnie wyartykułował swoje zadanie, które powinno stanowić priorytet do realizacji. Cała Rada powinna troszczyć się o dzieci, aby zostały bezpiecznie dowiezione do i ze szkoły, przebywały w dobrych warunkach w świetlicy i spożyły posiłek. Jak widać radni mają inne postulaty, zabiegają o remonty świetlic, które są ważne, ale nie najważniejsze.

Radny S. Chmielewski odniósł się do wypowiedzi radnego S. Chodnika. Powiedział, że obecnie są lepsze uwarunkowania dlatego, że istnieje możliwość pozyskania dotacji na realizację jakiegoś zadania na wsi. W dawnych latach ludzie mieli w sobie tyle zapału, cierpliwości i w czynie społecznym budowali budynki remiz z własnych środków.

Radny L. Ramotowski uważał, że skoro mieszkańcy zgłaszają remonty, to znaczy, że jest im potrzebna remiza.

Radny S. Chodnik odpowiedział, że rolą radnego powinno być dążenie do tego, aby dzieci z terenu, które przyjeżdżają do Stawisk, nie siedziały w zagrzybionej i nieocieplonej świetlicy.

Przewodnicząca Rady dodała, że ludziom nie można tego wytłumaczyć, trudno jest zmienić ich mentalność.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 15 radnych. W wyniku głosowania: 15 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVII/246/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 4. Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman Skarbnik Gminy.

Radny T. Zalewski zapytał, czy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie musi być w taki sposób skonstruowany, że zmiany wpisane są do jednej uchwały. Radny przyznał, że nie wszystkie sporządzone zmiany neguje ani też popiera.

Skarbnik Gminy Iwona Ofman odpowiedziała, że projekt uchwały jest zgodny z techniką wykonywania uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.

Radny S. Chodnik zapytał, czy gmina jest pewna, że ANR nie zgłosi się o zwrot pieniędzy ze sprzedaży pozostałych działek, które zbyła gmina. Czy gmina posiada jeszcze wolne środki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wolne środki w wysokości 41.000zł możemy przeznaczyć na wydatki bieżące. W przypadku, kiedy ANR upomni się o zwrot równowartości pozostałych działek, to gmina nie może sfinansować tego zobowiązania z wolnych środków. Wolne środki można przeznaczyć tylko na zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym radny S. Chodnik wnioskował, aby wolne środki finansowe ulokować we właściwy sposób.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wolnych środków zostaje 500 tys. zł, które można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, nie na wydatki bieżące.

Następnie radny S. Chodnik pytał – Czy wolne środki zostały zaplanowane? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wolne środki pozostają nierozdysponowane.

Radny mówił o problemie, jaki może pojawić się w budżecie gminy, jeżeli okaże się, że ANR wystąpi do gminy o zwrot, a w budżecie będzie brakowało na zapłatę. Należy więc troszczyć się o budżet, a jest to zadanie dla władz samorządowych i Skarbnika Gminy.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas będą cięcia w wydatkach bieżących.

Sekretarz Gminy dodała, że gmina wypłaci kwotę 242 tys.zł z budżetu na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, co w konsekwencji skutkuje zwiększeniem planu wydatków o powyższą kwotę w dziale oświata.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania 14 głosów ”za”, 1 głos wstrzymujący.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XLVII/247/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Interpelacje: nie zgłoszono, Zapytania: nie zgłoszono, Wolne wnioski: nie zgłoszono.

 

Pkt. 6 Informacje.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy przedstawiła informacje:

 • W grudniu 2013r. Wojewoda Podlaski wydał decyzje na komunalizacje mienia (trzech działek) na terenie Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach. Przeznaczenie gruntu nie jest jeszcze znane. Skomunalizowane działki stanowią własność gminy. Poza tym trwa dalszy proces procedowania przejęcia gruntów na własność gminy, w którym uczestniczy Starostwo Powiatowe w Kolnie. Obecnie nie jest znany termin pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy. Gmina będzie dążyć do pozytywnego rozpatrzenia tego problemu.
  Radny S. Chodnik apelował do władz samorządowych o zadbanie i zabezpieczenie interesów mieszkańców bloku przy ul. Łomżyńskiej 43. Sekretarz Gminy poinformowała, że na działkę, na której znajduje się blok mieszkalny, została wpisana hipoteka na kwotę ponad 35 tys. zł. na rzecz Gminy Stawiski, jednak Gmina nie jest jedynym wierzycielem SUR-u.
 • W związku z przekazaniem do użytkowania nowo wybudowanej obwodnicy Stawisk, zgodnie z ustawą o drogach publicznych odcinek drogi krajowej Nr 61 o łącznej długości 4,242 km został zakwalifikowany do kategorii dróg gminnych. Gmina wystąpiła do Wojewody o nadanie numeru drodze gminnej.

W związku z powyższą informacją radny T. Chojnowski pytał, czy w obecnym stanie rzeczy sprawa p. W. Sienkiewicz ubiegającej się o zjazdy na działki zostanie pozytywnie rozstrzygnięta. Powyższa sprawa jest do sprawdzenia, czy gmina ma kompetencje do urządzania zjazdów na prywatne działki.

Radny T. Chojnowski pytał o koszt oświetlenia na obwodnicy.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że szacunkowy roczny koszt oświetlenia na obwodnicy jest porównywalny z rocznymi wydatkami na oświetlenie całej gminy.

Radny S.Chodnik wrócił do sprawy mieszkańców bloku przy ul. Łomżyńskiej 43. Apelował do władz samorządowych o pomoc w umożliwieniu im zakupu mieszkań po rozsądnych cenach a nie takich, które otrzymali w propozycji od Prezesa SUR-u.

Radny M. Zabielski wnioskował do Sekretarza Gminy o załatwienie problemu, jaki istnieje już od kilku lat. Istotą problemu jest pomieszczenie, w którym mieścił się sklep prowadzony przez byłą Gminną Spółdzielnię w Sokołach. Połowa sklepu znajduje się na gruntach gminy, a droga połowa stanowi prywatną własność. Sprawę należy uregulować, aby osoba prywatna nie była z tego tytułu obciążana naliczonym podatkiem.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na taką rozbiórkę gmina powinna posiadać pozwolenie, co wiąże się z ponoszeniem kosztów.

 

Pkt 7. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 mar 2014 13:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1795 razy