BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLVI/14 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2014 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz.1100 koniec godz.1210


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 15 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu) W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. 2 do protokołu). W sesji udział wzięła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy, Iwona Ofman Skarbnik Gminy, Izabela Łoszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach oraz Jan Zelkowski Przewodniczący Zarządu Podlaskiej Izby Rolnicze – lista obecności (zał. nr 4 do protokołu).Na sesji nieobecny był Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła XLVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po czym przedstawiła porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.28.12.2013r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności:
  a) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach w 2013 roku;
  b) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
  c) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2013 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 9. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomocy gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych. Rada w głosowaniu 15 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek celem jego realizacji.

 

Przebieg obrad

 

Pkt 2. Przyjęcie protokołu obrad XLV Sesji RM w Stawiskach z dn.28.12.2013r.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 15 radnych. Protokół oznaczony Nr XLV/13 został przyjęty przez Radę głosami: 15 „za”.

 

Pkt 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Interpelacje:
Radny Tadeusz Zalewski złożył interpelacje na piśmie, która (stanowi załącznik nr 5 do protokołu) Pierwsza interpelacja dotyczyła konfliktu o drogę na odcinku Rogale – Cedry w wyniku którego mieszkańcy mają problemy z dojazdem do swoich pól. Druga interpelacja dotyczyła problemu związanego z brakiem odpowiedniego oznakowania na drodze, informującego o zjeździe do Stawisk.

Zapytania:
Radny Sławomir Chodnik
złożył zapytanie w związku z zasądzonym wyrokiem dla gminy Stawiski o zapłatę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych. Radny pytał kto poniesie odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z przegranych spraw sądowych o zwrot należności pieniężnych wraz z ustawowymi odsetkami.

Radny Tadeusz Zalewski zapytał :
1) Jaki jest powód nieobecności Marka Waszkiewicza Burmistrza Stawisk na posiedzeniu sesji?
2) Gdzie znajduje się skoda oktavia - samochód służbowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach? Kto poniesie koszty naprawy samochodu i opłaty za parking policyjny, na którym stał samochód?

Wolne wnioski: nie zgłoszono.

 

Pkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy Stawiski.

Ponadto p. A. Rutkowska Sekretarz Gminy dodała, że Gmina Stawiski złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Odnowy Wsi – utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Mieczki – Sucholaszczki (remont, odmulenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego, ustawienie zadaszonego ławo – stołu) oraz drugi wniosek z „Małych projektów” na wykonanie monografii Stawisk.

 

Pkt 5.Sprawozdanie z działalności:

a) Komisji Rewizyjnej;
b) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
c) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku przedstawił A. Kiciński – Przewodniczący Komisji;

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w 2013 roku przedstawiła E. Zalewska – Przewodnicząca Komisji;

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2013 roku przedstawił W. T. Mieczkowski – Przewodniczący Komisji.

 

Pkt 6. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2014. Następnie zał. nr 1 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przedstawiła Przewodnicząca tejże Komisji – p. Elżbieta Zalewska, natomiast załącznik nr 2 Plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji – p. Wojciech Tadeusz Mieczkowski.

Po przedstawieniu planów pracy Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta i Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 15 radnych. W wyniku głosowania: 15 głosów ”za”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVI/241/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2014 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 7. Przewodnicząca Rady zwróciła się do p. I. Łoszewskiej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach o przedstawienie projektu uchwały.

I. Łoszewska omówiła zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, które od dnia 1 października 2012 roku wynosi 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w rodzinie.

Ustanowiony rządowy program w sprawie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 100 % kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W latach 2006-2013 kiedy w gminie Stawiski program był realizowany obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Zgodnie z udzielonymi kompetencjami rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Rada dyskusji w tym zakresie nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 głosów ”za”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVI/242/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 8. I. Łoszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

I. Łoszewska wyjaśniła, że gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym podwyższone kryterium dochodowe w wysokości 150 % do kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. W związku z trudną sytuacją dochodową osób i rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej podwyższenie kryterium do 150 % uskuteczni działalność, która wpłynie na zapobieganie rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi szarszą pomoc żywieniową rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 15 głosów "za".

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVI/243/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 9. I. Łoszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 15 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVI/244/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 10. I. Łoszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

I. Łoszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach wyjaśniła, iż celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej. Jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2020r., swoim zasięgiem obejmie mieszkańców gminy Stawiski. Wydatki w ramach realizacji programu finansowane będą ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania 15 głosów ”za”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLVI/245/14 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Interpelacje:
Radnemu T. Zalewskiemu odpowiedź zostanie udzielona na podstawie przepisów prawa zawartych w Statucie Gminy Stawiski.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska odpowiedziała na zapytanie radnego S. Chodnika.

Swoją odpowiedź oparła na opinii prawnej sporządzonej przez Dariusza Wąsowskiego radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Z przedstawionej opinii wynikało, iż Sąd Okręgowy w Łomży zasądził od Gminy Stawiski na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych zwrot równowartości przekazanych gruntów. Mając na uwadze poprzednią sprawę z ANR zakończoną niepomyślnym wyrokiem dla gminy, była rozważana możliwość polubownego rozpatrzenia w trybie ugody, do której jednak nie doszło. Istotą sprawy było przekazanie przez Agencję dla Gminy Stawiski gruntów celem ich wykorzystania na ściśle określony cel przez okres 10 lat od chwili przekazania. Sankcją nie zrealizowania wskazanego celu w określonym terminie na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa jest zwrot równowartości w pieniądzu przekazanej nieruchomości na rzecz Agencji.

W pierwszym przypadku przekazanie i przeznaczenie gruntu w świetle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budownictwo mieszkaniowe nie było faktycznie do zrealizowania, gdyż przeznaczenie gruntu w m.p.z.p, było pod użytki zielone i tereny rekreacyjne.

Natomiast w drugim przypadku Gmina we wskazanym okresie czasu podejmowała próby zrealizowania powyższego celu, który nie doszedł do skutku.

Istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że okres 10 – letniej bezczynności przez gminę, która otrzymała grunt od Agencji, jak też nieosiągnięcie przez Gminę przez okres 10 lat celu, na który był przeznaczony grunt, pomimo podejmowania starań w tym kierunku, traktowane są w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami analogicznie i skutkują koniecznością zwrotu na rzecz Agencji równowartości kwotowej gruntu. Podany wyrok jednoznacznie utwierdził pogląd i rozstrzygnął wątpliwości, które podnosiła Gmina. Mając powyższe na uwadze składanie odwołania od orzeczenia sądu skazane było na niepowodzenie, pozbawione podstaw oraz generowałoby dalsze koszty.

Zaznaczyć należy:

1) Zbycie przedmiotowego gruntu na rzecz osoby trzeciej nastąpiło za kwotę wyższą niż dochodzoną przez Agencję.

2) Wycena gruntu dokonana przez Agencję była niższa niż cena zbycia gruntu wskazana przez Gminę. Na konto Gminy Stawiski ze sprzedaży pierwszej działki o pow.9,9043 ha wpłynęło 454 5000zł + odszkodowanie od GDDKiA w związku z wywłaszczeniem pod obwodnicę gmina uzyskała kwotę 135 791zł co łącznie po zsumowaniu daje 590.291zł.

Od powyższej kwoty 590.291 zł należy odjąć kwotę 56 560 zł związaną z unieważnieniem części Aktu Notarialnego na działkę, którą nabył p.Dzięgielewski. Po odjęciu wynik wynosi 533.731 zł . Zwrot dla ANR wraz z odsetkami łącznie wynosi 447.891,95zł. Wobec powyższego przyjmując kwotę, którą gmina przyjęła, odejmując od niej kwoty, które są do rozliczenia, mimo wszystko Gmina w rozliczeniu jest na + 85.839,05zł W przypadku drugiej działki o pow.2,1900ha gmina ze sprzedaży pozyskała 170000zł, zwrot do ANR wynosi 117.191,23zł po odjęciu różnica wynosi 52.808,77zł.

Sumując dwie liczby 85.839,05zł i 52.808,77zł łącznie daje kwotę dla gminy na plus 138.647,82zł.

Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska odpowiedziała na zapytanie radnego T. Zalewskiego.

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk dostarczył zwolnienie lekarskie włącznie do 03 lutego 2014r. Samochód służbowy został odebrany z Komendy Policji w Kolnie. Obecnie znajduje się w warsztacie samochodowym. Nie znana jest wycena naprawy. Kosztami naprawy zostanie obciążony kierowca, który był w tym momencie w samochodzie. W dniu wczorajszym Burmistrz Stawisk złożył oświadczenie o rezygnacji z możliwości korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych.

Wolne wnioski: nie zgłoszono.

 

Pkt 12. Informacje.

Radny S. Chodnik zabrał głos. Stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie a odpowiedź pani Sekretarz była pokrętna. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że gmina specjalnie nie osiągnęła celów, które Agencja Rynku Rolnego jej postawiła. Gmina czekała 10 lat, aby zaraz na drugi dzień podjąć decyzje o sprzedaży.

W tej kwestii nikt nie prowadził dalszej dyskusji.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy poinformowała:

 1. Od 03.02.2014r. do 28.02.2014r. w pokoju nr 6 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach będą przyjmowane wnioski o zwrot akcyzy za paliwo używane do produkcji rolniczej.
 2. W ramach środków unijnych z PROW 2007-2013 Gmina pozyskała dotację na dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Jurcu Szlacheckim.
 3. Gmina pozyskała środki finansowe na modernizację Świetlicy w Dzięgielach, w ramach których zostanie dokonana wymiana dachu i ocieplenie budynku.
 4. Ze środków unijnych zostanie dofinansowany zakup wyposażenia do świetlicy w Porytem.

Robert Bagiński Wiceprzewodniczący Rady sugerował, aby sołtysom podać numer telefonu kontaktowego Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do którego sołtysi bezpośrednio będą mieli możliwość zgłaszania nieprzejezdnych dróg powiatowych celem odśnieżania.

 

Pkt 13.Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca zamknęła obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 mar 2014 12:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2248 razy