BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLIII/13 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 listopada 2013 roku
w sprawie:

miejsce - Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji godz. 1205 koniec godz. 1220


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 11 radnych – lista obecności (zał. nr 1 do protokołu). Radni nieobecni na sesji: Chojnowski Tomasz, Kiciński Andrzej, Zabielski Mariusz, Zalewski Tadeusz.

W sesji udział wziął Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, Sekretarz Gminy Agnieszka Rutkowska i Skarbnik Gminy Iwona Ofman – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu).

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Stawisk.

Następnie Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po czym przedstawiła porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jurzec Szlachecki na lata 2013 – 2020.
  5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  6. Informacje.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 11 radnych. Rada w głosowaniu 11 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek celem jego realizacji.

Przebieg obrad

Pkt 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Interpelacje: nie zgłoszono.
Zapytania: nie zgłoszono.
Wolne wnioski: nie zgłoszono.


Pkt 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Pkt 4. Burmistrz wyjaśnił, że powodem zwołania Sesji Nadzwyczajnej jest kończący się termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o przyznane pomocy finansowej w ramach działania „Odnowy wsi” na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jurcu Szlacheckim”. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach pracował nad zebraniem niezbędnej dokumentacji w powyższej kwestii. Wartość projektu opiewa na kwotę 155.945,46zł. z czego można otrzymać 75% zwrotu. Jednym z kryteriów spełnienia wniosku jest przyjęcie przez Radę Miejską Planu Odnowy Miejscowości. Plan obejmuje lata 2013 – 2020, został już przyjęty przez zebranie wiejskie w sołectwie.

Rada zapoznała się z projektem w/w uchwały. W powyższym temacie nie prowadziła dyskusji. Nikt z radnych nie zabrał głosu w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca rady poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 11 radnych. W wyniku głosowania: 11 głosów  „za”, 0 głosów  „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr XLI/223/13 z dnia 07 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jurzec Szlachecki na lata 2013 – 2020 stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Nie było.

 

Pkt 6. Informacje.

  • Robert Bagiński Wiceprzewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i Radzie za przeznaczenie środków finansowych na wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego w Barzykowie.
  • Poinformował, że na odcinku 200 metrów drogi Chmielewo - Barzykowo należy wyciąć gałęzie drzew, które stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
  • Barbara Rzadka Przewodnicząca Rady poinformowała, że chciałaby złożyć oświadczenie w związku z komentarzami na portalu kolno24 odnośnie komentarza cyt:” Rzadka się buduje i gminę rujnuje”. Wynagrodzenie miesięczne za pełnioną funkcję otrzymywałam w formie zryczałtowanej diety w następujących kwotach w roku 2008 w kwocie: 1.126zł, w roku 2009 w kwocie: 1.276zł, w roku 2010 w kwocie: 1.317zł, w roku 2011 w kwocie:1.324,85 zł i nadal kwota pozostaje bez zmian pomimo, że najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2013r. wynosi 1600zł. Nie korzystam z żadnego telefonu służbowego, nie korzystam z żadnego samochodu służbowego, nie korzystam z niczego co mogłoby dodatkowo obciążyć budżet gminy. Swoją pracę wypełniam najlepiej jak potrafię na miarę swoich możliwości.

Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącej z pytaniem – Czy warto odnosić się do komentarzy z tego portalu? Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że na majątek, jaki posiada pracuje jej cała rodzina a ona sama nie czerpie dodatkowych korzyści z gminy. Ponadto niektóre komentarze na jej temat są szydercze i obraźliwie.

Radny S. Chodnik zasugerował Przewodniczącej, aby zabrała głos na forum tego portalu i sprostowanie umieściła we właściwym miejscu. Dodał, że radni są osobami publicznymi, wykonują funkcję publiczne poprzez swoją działalność co jest przeciwieństwem osoby prywatnej, wobec czego muszą liczyć się z oceną społeczeństwa.

 

Pkt 7. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodnicząca zamknęła obrady XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.


Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 gru 2013 12:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1568 razy