BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XLII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

początek sesji godz.1205 koniec godz.1510


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15(zał. nr 1 do protokołu).Na sesję spóźnił się radny Tadeusz Zalewski przybył o godz.1240.W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (zał. nr 2 do protokołu) oraz zaproszeni goście – lista obecności (zał. nr 3 do protokołu).

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka. Otworzyła XLII  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po czym przedstawiła porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.03.09.2013r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury
  i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 680.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodnicząca Rady poddała porządek obrad pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu 14 radnych „za” – jednogłośnie przyjęła porządek celem jego realizacji.

Przebieg obrad


Pkt 2.

Przyjęcie protokołu obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji RM w Stawiskach z dn.03.09.2013 r.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Protokół oznaczony Nr XLI/13 został przyjęty przez Radę głosami:14 „za” - jednogłośnie.


Pkt 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Interpelacje: nie zgłoszono.

Zapytania:

Radny Sławomir Chodnik :

 1. Jak wygląda sytuacja toczących się spraw z Agencją Nieruchomości Rolnych w/s zwrotu działek lub równowartości tych działek?

Radny Tomasz Chojnowski :

 1. Ile sołectw złożyło wnioski na fundusz sołecki i na jaką kwotę?

Wolne wnioski: nie zgłoszono.


Pkt 4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Pkt 5.

Skarbnik Gminy I. Ofman przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głos zabrał przedstawiciel firmy Dragon Partners z W-wy p. Kamil Wawrzyniak. Firma, której jest on przedstawicielem pomaga samorządom organizować finanse gminne. Jak dotychczas gmina mogła zadłużać się do 60% swoich dochodów w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów dotyczącymi wskaźnika obsługi zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na obsługę długu czyli na spłatę rat gmina Stawiski od 1 stycznia 2014 roku na swoje raty będzie mogła przeznaczyć dużo mniejsze kwoty niż do tej pory tj. ok. 1/3 tego co do tej pory spłacała.

Wymogi stawiane przez Ministerstwo Finansów spowodowały, że kredyty zaciągnięte przez samorząd należy inaczej rozłożyć w czasie, na ile pozwalać będzie wskaźnik długu. Firma wystąpiła z korzystną propozycją, która umożliwi emisję obligacji, poprawę wartości wskaźnika długu, a tym samym pozyskanie środków finansowych na wcześniejsze spłaty rat kapitałowych.

Obligacja to zamiennik kredytu, którym można lepiej gospodarować, dopasować do wskaźnika zadłużenia, inaczej spłacać dług w czasie. Emisja pozwoli uzyskać tańszy pieniądz, aniżeli pieniądz z kredytu. Niniejsza propozycja pozwoli na zmianę starego zadłużenia (dostosowanie harmonogramu spłat) i zbicie marży, dzięki czemu gmina Stawiski zaciągnie tańszy kredyt, niż te kredyty, które dotychczas zaciągała.

Przedstawiciel firmy Dragon Partners Kamil Wawrzyniak odpowiedział, że proponuje zamianę kredytu na obligacje. Dostosowanie gminy do zaistniałej sytuacji tj. do wskaźników, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 r. w samorządach.

W tym miejscu głos zabrał Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk. Zaznaczył na wstępie, że obligacje są sposobem na restrukturyzację starego zadłużenia. Zakładając, że przez następne 5 lat gmina Stawiski będzie spłacała kredyt, którego marża wynosi 2,5%, natomiast obligacja oscyluje ok. 1%. Gmina zyska 1,5 % marży przy spłacie tego zadłużenia. Istotną rolę podczas realizacji inwestycji w latach poprzednich na stan finansów gminy miały zaczerpnięte kredyty i koszty ich obsługi, na co gmina nie miała wówczas wpływu. Obecnie istnieje możliwość restrukturyzacji starego zadłużenia, co pozwoli spełnić wymogi Ministerstwa Finansów. Emisja obligacji umożliwi pozyskanie środków finansowych na zaplanowane inwestycje, a także wydatki zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające z tabeli 2.2.

Emisja obligacji otwiera szerokie możliwości na przyszłość i daje możliwość rozwoju gminy w latach przyszłych nie tylko w obecnym czasie. Nad finansami gminnymi czuwa nie tylko Burmistrz, dobrych rozwiązań szuka również pani Skarbnik. Po spotkaniach z sołtysami Burmistrz wie, jakie są oczekiwania mieszkańców gminy.

Podsumowując podał trzy argumenty przemawiające za emisją obligacji:

 1. restrukturyzacja starego zadłużenie (wysoki koszt obsługi kredytu), zaoszczędzimy na marży;
 2. pozyskamy środki na inwestycje;
 3. spełnimy wskaźniki ministerstwa finansów.

Po czym zwrócił się do radnych ze stwierdzeniem, że gminy nie stać na to, żeby zostać w tyle za innymi samorządami. Nie ma innej drogi na  finansowanie tego co zostało zaplanowane. Inwestycje w gminie Stawiski nie mogą dłużej czekać, choćby ze względu na to, że taniej nie będzie  za rok. Restrukturyzacja  kredytu będzie miała pozytywny wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy. Realizacja inwestycji drogowych w latach wcześniejszych i ich finansowanie nie było łatwe. Każda inwestycja pomnaża wartość gminy i wykonanych inwestycji nikt nam nie odbierze. Po czym podał przykład drogi w Wysokim Małym, Wysokim Dużym, Barzykowie, Chmielewie, Cedrach, Rostkach, Karwowie i innych miejscowościach.

Gminie Stawiski nie grozi plan naprawczy. Pełnienie funkcji Burmistrza, czy radnego Rady Miejskiej nie pozwala na chowanie głowy w piasek i oczekiwanie, co będzie za pięć lat. Należy podjąć ryzyko, aby móc rozliczyć się przed wyborcami.

Kończąc Burmistrz zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały, która umożliwi realizację planów na przyszłość w gminie Stawiski. Ponadto dodał, że firma Dragon Partners swoją pracę wykonuje nie po raz pierwszy, posiada doświadczenie w tym zakresie i wszystkim powinno zależeć na rozwoju gminy.

Radny T. Chojnowski pytał, na jakie konkretnie inwestycje zostaną przeznaczone środki finansowe pozyskane z emisji obligacji. Zaznaczył, że z przedstawionej informacji przez przedstawiciela firmy Dragon Parners wynikało, że w gminie nie trzeba poprawiać wskaźnika wobec czego nie jest on zagrożony.

Przedstawiciel firmy Dragon Parners Kamil Wawrzyniak odniósł się do wypowiedzi radnego T. Chojnowskiego.

Z dokonanej analizy finansowej wynika, że Gmina Stawiski posiada tylko 0,1% marginesu bezpieczeństwa na wskaźniku obsługi długu i jakiekolwiek zmiany w dochodach czy wydatkach negatywnie wpłyną na jego wartość. np. niewielki wzrost Wiboru spowoduje, że wskaźnik zostanie załamany i gminie będzie zagrażało niebezpieczeństwo. Po emisji obligacji gmina będzie bezpieczna. Sprawa jest prosta albo gmina spełnia wymogi zapisane w ustawie o finansach odnośnie wskaźnika albo nie. W chwili obecnej wartość wskaźnika w gminie Stawiski jest pozytywna  pod warunkiem, że dochody nie zmienią się i będą na poziomie jakie są obecnie.

Strona dochodowa gminy Stawiski w 2014 roku już dzisiaj wiemy, że będzie mniejsza, gdyż zmniejszy się subwencja, którą otrzyma gmina. Od stycznia 2014 roku wzrośnie Wibor raty zadłużenia będą mniejsze, tak więc istnieje możliwość pojawienia się problemu, z czym w konsekwencji wiąże się wprowadzenie programu naprawczego i powołaniem komisarza.

Radny T. Chojnowski zapytał czy przy wykupie obligacji gmina poniesie koszty oprocentowania i marzy.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że Wibor wynosi 2,7% + marża 1% co daje razem 3,7%,natomiast marża na zaciągniętych kredytach gminnych wynosi 3,5 % . Dla naszych wyliczeń marża oscyluje od 0,8% do 1,3%, co średnio wychodzi 1%. Reasumując kredyty zaciągane przez gminę posiadają marżę w wysokości 3,5%, natomiast marża w proponowanej obligacji wyniesie ok. 1%, co daje różnicę na samej marży, która wyniesie 2,5%. Dzięki takiej operacji finansowej gmina Stawiski nie poniesie wysokich kosztów odsetek. Oszczędnością będzie marża.

Radny T. Chojnowski zauważył, że nie jest znane obecnie jakie będzie oprocentowanie niniejszych obligacji. Jaka będzie wysokość marży za kilka lat?

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że marża w obligacjach jest stała.

Radny T. Chojnowski wobec takiej odpowiedzi zapytał jaki będzie Wibor?

Padła odpowiedź, że Wibor nie jest znany tak jak koszt prądu również nie jest znany jaki będzie w przyszłości.

Radny T. Chojnowski zapytał, czy jak więcej gmin skorzysta z takiej formy to nie będzie miało żadnego wpływy na emisję obligacji.

Przedstawiciel firmy Dragon Parners zaznaczył, że nie ma nic do rzeczy marża, a Wibor to jest koszt pieniądza, jaki banki pożyczają między sobą.

Radny S. Chodnik podał kontrargument do dyskusji. Jeżeli Rada zaciągnie 800 tys. zł kredytu to z tej różnicy pomiędzy marżą tą, którą mamy, te 800 tys. zł w gminie zostanie. Wobec czego tymi pieniędzmi załatwiamy sobie różnice pomiędzy marżą, którą w tej chwili mamy, a obligacją. Załatwiamy sobie 1% czy 2% marży, a weźmiemy 800 tys. zł  kolejnego kredytu w czym tkwi właśnie problem.

Przedstawiciel Firmy Dragon Partners zaznaczył, że kredyt będzie tańszy. Okres kredytowania będzie taki a wysokość rat będzie niższa.

Radny T. Chojnowski zapytał na jakie konkretnie inwestycje zostały przeznaczone środki finansowe ze sprzedaży mienia w 2011 r. gmina pozyskała ok. 1,5 mln zł i ok. 800 tys. zł za grunt zbyty pod obwodnice.

W powyższej kwestii miał pytania: Kogo mają chronić obligacje, czy burmistrza stanowisko, czy faktycznie dobro gminy i jej mieszkańców. Gdyby uchwała służyła dobru gminy radny głosowałby za jej przyjęciem, a w takiej sytuacji radny będzie głosował przeciw emisji obligacji.

Przedstawiciel Firmy Dragon Parners argumentował, że będzie to kredyt tani i gmina dokona restrukturyzacji swojego zadłużenia. Podał przykłady emisji obligacji w gminie Biała Podlaska, gdzie gmina wyemitowała 60 mnl zł, z czego 57 mln zł zostało przeznaczone pod restrukturyzację zadłużenia.

Radny T. Chojnowski pytał – Czy trudna sytuacja finansowa gminy jest wynikiem niedobrego starego zadłużenia.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że sytuacja finansowa wynika z wysokiego kosztu kredytu i okresu spłat.

Do dyskusji włączył się radny S. Chodnik stwierdził, że problem leży w tym, że gmina wzięła kredyty szkodliwe podając przykład, gdzie rata kredytu wynosi 60 tys. zł a odsetki od kredytu 150 tys. zł. Radny pytał, czy ktoś chciałby mieć taki kredyt?

Przedstawiciel Firmy Dragon Parnes powiedział, że po dokonaniu analizy finansowej gminy Stawiski uważa, że emisja obligacji jest niezbędna. Margines bezpieczeństwa na wskaźniku jest minimalny. W przyszłości będą nowe środki unijne, a gmina Stawiski nie będzie miała możliwości z ich skorzystania.

Radny T. Chojnowski nawiązał do budżetu stwierdzając, że gmina Stawiski posiada nadwyżkę finansową.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że teoretycznie samorząd może mieć pieniądze z nadwyżki, jednak nie będzie miał możliwości przeznaczyć tej nadwyżki na obsługę długu, gdyż wysokość wskaźnika na to nie pozwoli, co w rezultacie doprowadzi gminę Stawiski, że zostanie ona zablokowana pod względem inwestycyjnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało jasno wszystko zapisane, na ile gmina Stawiski może sobie pozwolić pod względem finansowym. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie historii budżetowej.

Radny T. Chojnowski pytał, czy w 2013 samorząd nie mógłby spłacić większą kwotę kredytu?

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że na obsługę długu gmina może przeznaczyć 14,9% dochodu. Nad niniejszą dokumentacją pracowali doświadczeni analitycy, którzy we właściwy sposób zabezpieczyli spłatę długu. Nawiązał do dochodów, jakie gmina miała osiągnąć z inwestycji farm wiatrowych. W dokumentacji finansowej widniał zapis, że podatek od budowli wyniesie 1.880.000zł z WPF z dnia dzisiejszego wynika 1.080.000 zł. Z czego wynika różnica? Czy firma, która ma postawić wiatraki w gminie Stawiski złożyła pozwolenie na budowę?

Emisja obligacji komunalnych ma zapewnić środki niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju gminy, a wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty miały powodować ogólną szczęśliwość i dobrobyt, a jak jest każdy dzisiaj widzi. W 2015 roku możemy mieć ogromne problemy. Dyskusja powinna toczyć się wokół oszczędności. Projekt uchwały w sprawie obniżenia diet został  odrzucony przez Radę. Dlaczego w ostatnim roku tej kadencji planowane jest zadłużenie gminy na wiele lat do przodu do 2022 roku. Czy Rada i Burmistrz mają moralne prawo do tego. Notowania zarówno Rady i Burmistrza nie są wysokie, a możliwość reelekcji niewielka. Co się stało z finansami miasta, że sytuacja tak nagle się pogorszyła wskazując na pośpiech i głosowanie obligacji.

Radny apelował do radnych o rozważną i indywidualną decyzję nie wynikającą z żadnych nacisków z góry.

Przewodnicząca Rady wyraźnie opowiedziała się za emisją obligacji w gminie Stawiski. Zaznaczyła, że obligacje otwierają drogę nowemu burmistrzowi, który w 2014 roku wygra wybory, co jest rozwiązaniem najlepszym.

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego, że dochody z farm wiatrowych były podawane na podstawie oświadczenia inwestora. W planie zagospodarowania przestrzennego wartość jednej elektrowni wiatrowej została zapisana w WPF, gdzie nie ma żadnych przekłamań. Dalsza procedura należy do inwestora. Należy pozytywnie patrzeć w przyszłość. Jako przyszły kandydat radny również wszystko upatruje pod wybory samorządowe.

Radny S. Chodnik zwrócił się do Burmistrza ze stwierdzeniem, że w dniu dzisiejszym zderzył się z przyszłością. Przyszłość dzisiaj do nas trafiła. Łatwo było odkładać na kilka lat do przodu jednak jest taka, a nie inna rzeczywistość. Zetknięcie się z problemem finansowym gminy nie jest łatwe. Gmina stanęła przed zagrożeniem finansowym. Pod hasłem planu naprawczego kryją się cięcia na wydatkach, zwalnianie ludzi i cięcia na wynagrodzeniach. Należy przyznać, że gmina przeinwestowała, trzeba było mądrze finansować inwestycje, zostały popełnione błędy, nie należało brać kolejnego kredytu, kiedy sytuacja finansowa gminy była trudna. Kredytować się można do pewnego poziomu. Samorząd  emitując obligacje w wysokości 3,6 mln zł obciąży budżet ponad tę kwotę doliczając odsetki. Nawet nie wiemy dzisiaj, ile łącznie będzie wynosił kredyt wraz z odsetkami. Gdyby gmina brała kredyt na budowę hali sportowej, z której można byłoby korzystać, a sytuacja taka nie jest, bierzemy kredyt, którym chcemy spłacić poprzednie zadłużenie. Zdaniem radnego w 2014 roku Burmistrz chce pokazać się, jakim jest dobrym gospodarzem. Dlaczego nie można zaplanowanych inwestycji realizować w innym roku tylko w roku wyborczym?

Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź radnego mówiąc, że radny prowadzi kampanię wyborczą na sesji. Zwróciła uwagę, że należy myśleć o tym, co jest teraz.

Radny S. Chodnik zapytał Przewodniczącej czy w powyższej kwestii Przewodnicząca uważa, że gmina nie ma problemu? Dlaczego gmina musi emitować obligacje? 

Zdaniem Przewodniczącej obligacje potrzebne są, aby w gminie realizowane były inwestycje.

Burmistrz dodał, że w 2002 roku, kiedy obejmował  urząd gmina już była zadłużona. Kredyty były zaciągnięte na wynagrodzenie dla nauczycieli. Czy przez lata moich trzech kadencji zaciągane kredyty były droższe niż w latach wcześniejszych? Ciągłość władzy samorządowej polega na patrzeniu w przyszłość, a nie przeszłość. W gminie Stawiski planowane są inwestycje roczne, a nie wieloletnie.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła.

W tym miejscu radny T. Chojnowski przedłożył pisemny wniosek trzech radnych: T. Chojnowskiego, S. Chodnika i T. Zalewskiego w sprawie zarządzenia głosowania imiennego w sprawie przyjęcia uchwały dot. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przewodnicząca Rady poinformowała, że na podstawie § 52 Statutu Gminy Stawiski zarządza głosowanie imienne. Po odczytaniu z listy obecności nazwisk radnych wynik głosowania zostanie wpisany do protokołu: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.

Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyniki głosowania imiennego:

Lp.

Nazwisko i Imię

Wynik głosowania

1.

Bagiński Robert

Wstrzymuje się

2.

Chmielewski Stefan

ZA

3.

Chodnik Sławomir Antoni

PRZECIW

4.

Chojnowski Tomasz

PRZECIW

5.

Ducka Bogusława

ZA

6.

Kiciński Andrzej

ZA

7.

Kiełczewski Antoni

ZA

8.

Kurzątkowski Jan

Wstrzymuje się

9.

Mieczkowski Wojciech Tadeusz

ZA

10.

Ramotowski Lech

ZA

11.

Rudzki Józef

ZA

12.

Rzadka Barbara

ZA

13.

Zabielski Mariusz

ZA

14.

Zalewska Elżbieta

ZA

15.

Zalewski Tadeusz

PRZECIW

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w wyniku głosowania imiennego 10 radnych głosowało ”za”, 3 radnych ”przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Następnie stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XLI/217/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia głosowania imiennego w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 6.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. Następnie otworzyła dyskusję wokół projektu. Rada dyskusji nie prowadziła.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. W wyniku głosowania: 13 głosów ”za”, 0 głosów ”przeciw”, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

(Uchwała Nr XLI/218/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 7.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół projektu.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania 15 radnych. W wyniku głosowania: 12 głosów ”za”, 2 głosy ”przeciw”, 1 głos ”wstrzymujący”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

(Uchwała Nr XLI/219/13 z dnia 30 października 2013r. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2022 stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 8.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radny T. Chojnowski nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza o ustalaniu budżetu z radnymi koalicyjnymi, z czego wynika, że budżet na 2014 rok nie będzie budżetem obywatelskim tylko dla wybranych, posłusznych i grzecznych radnych.

Zdaniem radnego T. Chojnowskiego, gdyby Rada w 2011 roku przyjęła fundusz sołecki, to do tej pory temat wiat przystankowych byłby zamknięty.

Na co Burmistrz odpowiedział, że jeżeli jest mowa o koalicyjnej większości w Radzie, to mamy na myśli 12 radnych, co stanowi większość. Zaznaczył, że do końca kadencji wszystkie sołectwa będą miały wiaty przystankowe.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego T. Chojnowskiego, ze stwierdzeniem, że obowiązują zasady demokracji i każdy głosuje wg własnego sumienia.

Na co radny T. Chojnowski odpowiedział, że demokracja odgórna przed obradami u Burmistrza w pokoju nie jest elementem demokracji.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że w podjęciu decyzji w kwestii obligacji utwierdził ją radny koalicyjny A. Kiciński po rzeczowej rozmowie.

Radny S. Chodnik wypowiedział swoje zdanie na temat zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Stwierdził, że nie będzie głosował za ich wprowadzeniem ze względy na to, że koszt 10 tys. zł związany z otwarciem świetlicy w Rostkach nie jest wydatkiem celowym. Dodał, że niniejsza decyzja nie jest poprzedzona żadnymi uprzedzeniami osobistymi do radnego W.T Mieczkowskiego, ani brakiem zaproszenia na uroczystość w Rostkach.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. W wyniku głosowania: 12 głosów ”za”, 2 głosy ”przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr XLI/220/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 9.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Radny Lech Ramotowski zwolnił się z uczestnictwa w dalszych obradach sesji. W wyniku głosowania: 14 głosów ”za”, 0 głosów ”przeciw”, 0 głosów ”wstrzymujących”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

(Uchwała Nr XLI/221/13 z dnia 30 października 2013r. uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 680 stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 10.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję.

Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński zapytał, czy w sołectwie społeczność wyraża zgodę na zbycie powyższej działki. Radna B. Ducka odpowiedziała, że na powyższej działce składowane są kamienie, co stanowi nieużytki. Jak dotychczas mieszkańcy nie rościli żadnych pretensji ani uwag.

Innych pytań nie było.

Wobec powyższego poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 12 głosów ”za”, 1 głos ”przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XLI/222/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Burmistrz Stawisk udzielił odpowiedzi na złożone zapytania.

Odp.1

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach złożyła do Sądu Okręgowego w Łomży pozew o zapłatę. Pozew dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 938/7 o pow.14,1427ha. W dniu 31 października 2013 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie. Gmina Stawiski złożyła pisemna odpowiedź na pozew. Wszystkie dokumenty w sprawie są aktualnie w posiadaniu radcy prawnego p. D. Wąsowskiego.

Odp.2

Na 37 sołectw w Gminie Stawiski wnioski o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok złożyły 3 sołectwa na ogólną kwotę 37 412,74zł z czego:

 • Dzierzbia na kwotę 16 393,44 zł;
 • Jurzec Szlachecki na kwotę 10 169,30 zł;
 • Cedry na kwotę 10 850,00zł.


Pkt 12.Informacje.

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przedłożyła do wiadomości Rady – Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stawiski w roku szkolnym 2012/2013.

Radny S. Chodnik przypomniał Przewodniczącej, że w roku ubiegłym padł wniosek, aby informacja oświatowa została poddana wcześniejszej szczegółowej analizie podczas posiedzenia Komisji Oświaty. Zwrócił uwagę Przewodniczącej, że nie analizuje wniosków radnego i bagatelizuje sprawę.

Przewodnicząca Rady  ustosunkowała się do wypowiedzi radnego, że nie widzi problemu, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty zająć się analizą niniejszej informacji.

Burmistrz dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy Stawiski nad informacjami nie podejmuje się żadnej dyskusji.

Z dalszych obrad sesji zwolniła się radna B. Ducka.

Radny T. Zalewski poinformował zebranych, że po interpretacji wyników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie, co miało miejsce na sesji w tamtejszej szkole został wprowadzony program naprawczy. Szkoła otrzymała 180 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że szkoła, w której uczy, przystąpiła do realizacji programu unijnego „Kapitał Ludzki”.

Następnie głos zabrała A. Rutkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że w szkołach na terenie gminy Stawiski realizowane są projekty unijne, czyli zajęcia dodatkowe wyrównawcze i rozwijające, a środki na realizację tych przedsięwzięć pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. O realizacji projektów informował Burmistrz w swoim sprawozdaniu.

Radny S. Chodnik zwrócił się do Sekretarza Gminy z dwoma zapytaniami. Pierwsze dotyczyło refleksji wynikających z informacji oświatowej dotyczącej gminy Stawiski. Drugie czy dyrektor gimnazjum został wynagrodzony za osiągnięte wyniki.

Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że sporządzenie informacji oświatowej wynika z ustawy o systemie oświaty.

Radny S. Chodnik uważał, że odpowiedz jest przerażająca.

Sekretarz Gminy dodała, że skoro radny uważa, że przerażającym jest fakt, że został spełniony obowiązek ustawowy to już nie podlega to dalszej dyskusji.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła zaproszenie od Łomżyńskiego Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego na 9 listopada 2013r. na uroczystości Diecezjalne z okazji dziękczynienia za Rok Wiary. Niniejsze uroczystości odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej.

Radny Jan Kurzątkowski zwolnił się z dalszych obrad sesji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Podlaskiej Izby Rolniczej Jan Zelkowski. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami.

 • Odniósł się do sprawy emisji obligacji w gminie. Uważał, że skoro obligacje zapewniają dalsze funkcjonowanie gminie i jeszcze dają możliwość rozwoju, to zawsze znajdzie się opcja do krytykowania. Po zebraniach sołeckich wiadomo jest, czego oczekują mieszkańcy naszej gminy. Wyraził swoje pozytywne zdanie na temat przeznaczenia środków finansowanych na planowane inwestycje. Powiedział, że wiaty przystankowe są potrzebne mieszkańcom wsi. Poza tym inwestycje drożeją, a zaciągnięcie kredytu pozwala na ich realizację.
 • Odniósł się do uboju rytualnego. Przypomniał zebranym, że Sejm odrzucił rządowy projekt ustawy ws. uboju rytualnego zwierząt. Dopuszczał on ubój bez ogłuszania na cele religijne pod warunkiem, że będzie on przeprowadzany w rzeźni. Wprowadzał jednak zakaz stosowania podczas uboju rytualnego tzw. klatki obrotowej. W związku z tym, iż jest to kwestia, która dotyczy spraw nie tylko lokalnych poinformował, że jako przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej brał udział w proteście przeciwników uboju rytualnego. Krajowa Rada Izb Rolniczych zadecydowała, aby zebrać 1000 podpisów, co umożliwi założenie Komitetu. Z inicjatywy izb rolniczych należałoby zebrać minimum 100 tysięcy podpisów w Polsce, aby wystąpić z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, dlatego że problem nie został rozwiązany. Według obecnych przepisów ustawy o ochronie zwierząt nadal taki ubój jest zakazany. Wobec takiego stanu rzeczy apelował do sołtysów o zbieranie podpisów od osób pełnoletnich pod protestem.

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z Prokuratury w Kolnie informujące, że przeciwko radnemu  Józefowi Rudzkiemu został skierowany akt oskarżenia.


Pkt 13.Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodnicząca zamknęła obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Mroczkowska
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2013 16:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1708 razy