BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIV/227/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 listopada 2013 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie Gminy Stawiski średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP poz.814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 61,60 zł za 1 dt., która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Stawiski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2013 15:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2363 razy