BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIV/226/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 listopada 2013 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594, poz. 645 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r (MP z 2013r poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 810,87zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1352,74zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1623,28zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3097,68zł.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1910,85zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 2415,84zł.

b) powyżej 36 ton - 3097,68zł.

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1637,89zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1893,80zł.

b) powyżej 36 ton – 2394,29zł.

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1910,85zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2415,84zł.

§ 2. Tracą moc uchwały Nr XXIX/146/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 listopada 2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i Nr XXXI/160/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2013 15:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2285 razy