BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIV/224/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 listopada 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz 885 z późz. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 1.803zł, zwiększenie planu – 153.558zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 24.700zł, zwiększenie planu – 176.455zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco: - Plan dochodów budżetowych – 20.794.952zł, z tego: bieżące – 20.396.437zł; majątkowe – 398.515zł; - Plan wydatków budżetowych – 19.421.743zł, z tego: bieżące – 19.353.797zł; majątkowe – 67.946zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. § 1 ust 7 Uchwały Nr XLII/220/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 października 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r otrzymuje brzmienie „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 820.000zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2013 14:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1486 razy