BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/208/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art.9 ust.1 i art.27 i ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, poz.951, 1445 oraz z 2013r. poz.21,405) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002r. (zmienionego uchwałami: Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012r. oraz Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012r.) w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Podstawowym celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia w obszarze strefy przestrzennej II A na terenie objętym ochroną konserwatorską i strefą ochrony krajobrazu (krajobraz naturalny – tereny otwarte) terenów usługowo – handlowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 cze 2013 08:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1843 razy