BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie

      Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) a także art. 46a ust. 1 i 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 03 lipca 2008r.zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji, p.n.,,Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski’’ obejmującego przebudowę ulic Pocztowa wraz z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych ( działki Nr 407,403/2, 404/2, 406/2), Reymonta i Nowoprojektowana w Stawiskach o długości odpowiedni 486m, 422m i 123,5m –łacznie 1031,5m (działki nr 1026/1, 1021/4 1029, 407, 1030, 357) oraz budowę kanalizacji deszczowej z wpustami w ulicach ;Pocztowa, Reymonta i Nowoprojektowana o łącznej długości 1018m i 2 separatorami w Stawiskach ( działki nr 477/2, 527, 1029, 407, 176, 207, 205)– Na w/w zadanie inwestycyjne Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. (Sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej) oraz zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego wytycznymi w zakresie OOŚ.
Powyższe przedsięwzięcie podlega procedurze OOŚ a organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie OOŚ jest Burmistrz Stawisk. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.

       Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.
      Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska tut. Urząd wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starosty Kolneńskiego o opinię dotyczącą raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 15 lip 2008 15:35
Data opublikowania: środa, 16 lip 2008 08:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:14
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1910 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.