BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

W sprawie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski
      Burmistrz Stawisk działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ oraz art. 46a ust.. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902 z póź. zm./ informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Stawiski z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

,,Przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski” obejmującej:
  1. Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Stawiski o długości 887,09 mb i budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami o długości 742 mb w ulicach: Parkowa, Sadowa, Spokojna i Steczkowskiego , nr ewid. gruntów 737/2, 995/4, 730/1, 995/1, 730/2, 730/3, 994/10, 993/6,993/5, 993/9, 779/3, 801, 790/14, 462/6,458/5, 464/1,463, 713/2, 714/2, 998, 790/;2 i 791/3:
  2. Przebudowę drogi gminnej i powiatowej od drogi krajowej nr 61 przez wieś Karwowo w km 0+000 – 1+703,75 i 0 +000 – 0+262,30 o długości 1966,05 mb obejmującej działki nr ewid. 276, 273, 274, 272, 278, 277/2 w granicach oznaczonych graficznie na załączonej kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.
W/w zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2005 w ramach projektu Z/2.20/III/3.1/1440/04 współfinansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3- Rozwój lokalny pn. ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski.

W związku z powyższym informuje się , że w terminie do dnia 11 kwietnia 2008r. strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 13 w godz. 7.30 do 15.45). Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 21 mar 2008 09:19
Data opublikowania: piątek, 21 mar 2008 09:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:11
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2304 razy