BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, 46a ust.1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm./ , i § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, 18-500 Kolno , ul. Wojska Polskiego 48 z dnia 27.07.2007r. i przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:


określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1856B Poryte –Hipolitowo - Budy Poryckie – Budy Stawiskie do dr nr 61


Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy.

1) .Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1856B Poryte – Hipolitowo- Budy Poryckie -Budy Stawiskie do dr nr 61.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych 254/1 i 332, 362,367,368 położonych na gruntach wsi Budy Poryckie, nr ewidencyjny 183,273,285 położonych na gruntach wsi Budy Stawiske, nr ewidencyjny 75 położona na gruntach wsi Hipolitowo , nr ewidencyjny 46/2 położona na gruntach wsi Karwowo i nr ewidencyjny 420, 421 położone na gruntach wsi Poryte.

2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
- powstające w trakcie przebudowy odpady gromadzić selektywnie , a następnie wywieźć
z placu budowy na składowisko odpadów lub odpowiednio zagospodarować,
- nie naruszyć i nie niszczyć innych obiektów budowlanych,
- zasięg strefy uciążliwości ograniczyć do granic działek objętych inwestycją,
- w trakcie robót budowlanych nie naruszyć istniejącej szaty roślinnej,
- po zakończeniu robót budowlanych teren objęty inwestycją należy uporządkować ,
- zapewnić odpowiednie odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podłużne poza koronę drogi do rowów i przepustów drogowych
- odprowadzanie dróg opadowych i roztopowych do naturalnego cieku w obrębie przepustu
w drodze w miejscowości Budy Poryckie powinno odbywać się zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne /Dz. U. z 2005r. Nr 239,poz. 2019 z póź.. zm./
po uwzględnieniu obszaru ochronnego pstrąga potokowego na rzece Skroda i jej dopływach,
- w trakcie eksploatacji rozważyć wysadzenie zieleni izolacyjnej.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym.
Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji , do której Inwestor posiada tytuł prawny.

4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej ponieważ w planowanej inwestycji substancje niebezpieczne nie występują.

5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań ponieważ transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

6) W przypadku, którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie wyznacza się takich obszarów ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

Do Burmistrza Stawisk w dniu 27 lipca 2007r. wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie,18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 48 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1856B Poryte – Hipolitowi - Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi nr 61. Wniosek został uzupełniony w dniu 09.08.2007r. Do wniosku dołączono wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska , dokumenty.
Urząd Miejski w Stawiskach wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie i nadał jej bieg. Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm./ jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tut. Urząd zwrócił się do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o opinię w sprawie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i ewentualnie jego zakresu.
W opinii obu organów wyrażonych stosownymi postanowieniami – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB.7632-52/07 z dnia 10.08.2007r oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 60/P/HŚr/NZ/07 z dnia 23.08.2007r . nie stwierdza się konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Burmistrz Stawisk po przeanalizowaniu dokumentacji oraz biorąc pod uwagę opinię w/w organów postanowieniem Nr OŚR. 7624-11/07 z dnia 03-09-2007r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji. W dalszym etapie postępowania administracyjnego ustalono warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwracając się ponownie do organów opiniujących w tej sprawie.
Warunki do decyzji zostały ustalone postanowieniami, tj. postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-59/07 z dnia 28.09.2007r.oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 71/P/HŚr/Nz/07 z dnia 30.10.2007r.
Burmistrz Stawisk po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy stwierdza, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymagań określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Mając na uwadze to, że w tej sprawie takie same stanowisko wyrazili Starosta Kolneński i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie postanowiono, jak w sentencji..

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art.46 ust. 4a – art. 56 ust 9.
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust 4a. : wniosek albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.


Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.
Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł / słownie : dwieście pięć złotych /na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia , zgodnie z art. 56 ust. 3.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a
Data powstania: wtorek, 27 lis 2007 16:34
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2007 16:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:48
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2341 razy