BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm/ :

P O S T A N A W I A M

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek usługowy – warsztat konserwacji i naprawy samochodów osobowych i zbiornik ścieków sanitarnych na działkach o nr ewid. gruntów 779/2 i 780/2 położonych na terenie Stawisk, gmina Stawiski właściciele Państwo Małgorzata i Kazimierz Szleszyńscy zam. ***************************.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17 września 2007r. do Burmistrza Stawisk wpłynął wniosek Państwa Małgorzaty i Kazimierza Szleszyńskich , zam. *************************** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na usługowy – warsztat konserwacji i naprawy samochodów osobowych i zbiornik ścieków sanitarnych na terenie obejmującym nieruchomość położoną w Stawiskach , gm. Stawiski nr ewidencyjny gruntów 779/2 i 780/2. Do wniosku dołączono wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska, dokumenty.

Wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm./ jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec tego, Urząd Miejski w Stawiskach pismem nr OŚR. 7624-12/07 z dnia 20.09.2007r. zwrócił się do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji i ewentualnie jego zakresu. W opinii obu organów wyrażonych stosownymi postanowieniami tj. postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-58/07 z dnia 25.09.2007r oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 64/P/HŚr/NZ/07 z dnia 05.10.2007r. nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Stawisk po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy stwierdza, iż planowane przedsięwzięcie w zakresie wulkanizacji i wymiany opon samochodowych, montażu i wymiany kół nie wpłynie negatywnie na środowisko. Odpady powstałe w czasie prac naprawczych będą przekazywane do wyspecjalizowanej firmy, zaś ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku na ścieki sanitarne.

Mając na uwadze to, że takie samo stanowisko wyrazili Starosta Kolneński i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie postanowiono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu
  3. a/a
Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2007 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2007 15:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:50
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2301 razy