BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

O odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1856 B Poryte–Hipolitewo -Budy Poryckie – Budy Stawiskie do dr nr 61.
OŚR. 7624-11/07

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm/:

P O S T A N A W I A M

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1856 B Poryte–Hipolitewo -Budy Poryckie – Budy Stawiskie do dr nr 61 na działkach o nr geod. 254/1 , 332, 362, 367,368 grunty wsi Budy Poryckie, nr 183, 273,285 grunty wsi Budy Stawiskie, nr 75 grunty wsi Hipolitewo, nr 46/2 grunty wsi Karwowo, nr 420, 421 grunty wsi Poryte.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 lipca 2007r. do Burmistrza Stawisk wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie , 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 48 /uzupełniony dnia 09.08.2007r./ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1856B Poryte –Hipolitewo-Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi Nr 61.
Wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm./ jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na to , Urząd Miejski w Stawiskach pismem nr OŚR. 7624-11/07 z dnia 07-08-2007r. zwrócił się do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji i ewentualnie jego zakresu.

W opinii obu organów wyrażonych stosownymi postanowieniami tj. postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-52/07 z dnia 10.08.2007r oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 60/P/HŚr/NZ/07 z dnia 23.08.2007r. nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Stawisk rozpatrując przedłożoną dokumentację oraz biorąc pod uwagę opinie wymienionych organów odstępuje od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
  2. Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art.49 kpa.
  3. a/a.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 2007-09-03

Data powstania: środa, 5 wrz 2007 08:19
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2007 08:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:49
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2410 razy