BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie budynku produkcyjnego – produkcja wyrobów stalowych i budowie kotłowni wraz z kominem wysokości 30 m na terenie Smolnik.
OŚR 7624-10/07

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 , art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 56 ust. 2,3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./:

Ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku produkcyjnego – produkcja wyrobów stalowych i budowie kotłowni wraz z kominem wysokości 30m na terenie Smolnik, gmina Stawiski na działach ozn. nr geod. 891/13, 891/14, 891/87, 891/88 właściciele Państwo Janina i Stanisław Konopka zam. ********************.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy.

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 2. Budowa budynku produkcyjnego – produkcja wyrobów stalowych oraz budowa kotłowni wraz z kominem wysokości 30 m . Inwestycja planowana jest na działkach nr geod. 891/13, 891/14, 891/87, 891/88 położonych na terenie Smolnik, gmina Stawiski.

 3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 4. Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000. W strefie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zabytków. W trakcie eksploatacji i realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać następujących warunków:

  • powstające w trakcie budowy odpady / m.in. gruz budowlany/ gromadzić selektywnie, a następnie wywozić z placu budowy na składowisko odpadów ,
  • prowadzić roboty ziemne w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych oraz nie powodujący zniszczeń istniejącej szaty roślinnej,
  • zasięg strefy uciążliwości ograniczyć do granic działek objętych inwestycją,
  • po zakończeniu robót budowlanych teren objęty inwestycją należy uporządkować.

 5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 6. W projekcie budowlanym należy przyjąć takie rozwiązania techniczne w zakresie ochrony środowiska , aby ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia do granic terenu , do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

 7. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 8. Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej ponieważ w planowanej inwestycji substancje niebezpieczne nie występują.

 9. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 10. Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań ponieważ transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

 11. W przypadku, którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 12. Nie wyznacza się takich obszarów ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29 .05.2007r. do Burmistrza Stawisk wpłynął wniosek Pani Janiny Konopka zam. ******************* o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego – produkcja wyrobów stalowych i budowie kotłowni wraz z kominem wysokości 30m na terenie Smolnik, gmina Stawiski.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. Wobec powyższego Urząd Miejski w Stawiskach , zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie W oparciu o powyższe opinie – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB.7632-35/07 z dnia 19.06.2007r. oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 42/P/HŚr/NZ/07 z dnia 21.06.2007r., Burmistrz Stawisk wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla wskazanej inwestycji – Nr postanowienia OŚR. 7624-10/07 z dnia 2007-07-.02 Dalszy etap postępowania administracyjnego polegał na uzgodnieniu inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja została uzgodniona stosownymi postanowieniami, tj. postanowieniem Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-44/07 z dnia 13.07.2007r oraz postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 53/P/HŚr/NZ/07 z dnia 26.07.2007 r.

Burmistrz Stawisk po przeanalizowaniu całej dokumentacji oraz w oparciu o opinie wspomnianych wyżej organów stwierdza, iż planowane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska. Wpłynie natomiast na poprawę warunków socjalnych i bezpieczeństwo pracowników w zakładzie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł / słownie : dwieście pięć złotych /na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/.

Otrzymują:

 1. Janina Konopka zam. ***********************
 2. Stanisław Konopka zam. ********************
 3. Okuniewski Ryszard, zam. **************************
 4. Burmistrz Stawisk
 5. a/a

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dn. 2007-08-08

Data powstania: wtorek, 4 wrz 2007 14:12
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2007 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:49
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2529 razy