BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Stawiski, dnia 20 sierpnia 2007 r.
BI. 7331 - 28/07

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1961 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

BURMISTRZ STAWISK
zawiadamia

że zakończono postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia na terenie obejmującym działki nr 300/2, 479/2, 680, 681, 682, 646, 652, 647, 648, 684, 649, 657, 680/1 i 680/2 położonym we wsi Dzierzbia gm. Stawiski.

W związku z powyższym organ administracji samorządowej przed wydaniem decyzji jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać i wypowiedzieć się co do zebranego materiału dowodowego w ciągu siedmiu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój Nr 13, od godz. 800 do godz. 1500.

Po upływie wyżej wymienionego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2007 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2007 14:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3418 razy