BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚR 7624-9/07
Stawiski, dnia 2 lipca 2007 r.
umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w miejscowości Dzierzbia, gmina Stawiski na działkach ozn. nr geod. 687,646,647,652,682,680,680/1,680/2, 681,648, 649,684,657.

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póż. zm./ po rozpatrzeniu wniosku P. Zbigniewa Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa WARA-BART , ul. Szancera 5, 02-495 Warszawa z dnia 18 maja 2007r. /data wpływu 21.05.2007r./ w sprawie przebudowy zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia , gmina Stawiski:

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w miejscowości Dzierzbia, gmina Stawiski na działkach ozn. nr geod. 687,646,647,652,682,680,680/1,680/2, 681,648, 649,684,657.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21 maja 2007r. do Burmistrza Stawisk wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w miejscowości Dzierzbia, gmina Stawiski na działkach ozn. nr geod. 687,646,647,652,680,680/1,680/2, 681,648, 649,684,657.
Tut. Urząd wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie i zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, skierował wniosek do Starosty Kolneńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie w celu uzyskania opinii czy planowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Zdania organów opiniujących w tej sprawie były podzielone. Starostwo Powiatowe w Kolnie w piśmie z dnia 05-06-2007r. Nr RB. 7632-33/07 stwierdza, iż z uwagi na fakt, iż nie będą stosowane budowle piętrzące przedsięwzięcie nie podlega przepisom art. 51 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie postanowieniem Nr 39/P/HŚr/NZ/07 z dnia 15-06-2007r. nie stwierdza konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie w tej sprawie wziął pod uwagę opinię obu organów i dokładnie przeanalizował zakres planowanych prac. Z przedłożonej przez wnioskodawcę informacji faktycznie wynika, iż w planowanych pracach nie ma budowli piętrzących , które jako jedyne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z póź.zm/ znajdują się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego tez względu byłoby prowadzone całe postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.. Ponieważ , zgodnie z wyżej cyt. rozporządzeniem planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko umarza się postępowanie, z uwagi na to, iż stało się bezprzedmiotowe.

W toku przeprowadzonego postępowania do organu prowadzącego sprawę , nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Wobec tego postanowiono, jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują :

  1. P. Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa WARA-BART, ul. Szancera 5, 02-495 Warszawa
  2. Strony postępowania zawiadomione , zgodnie z art. 49 kpa
Data powstania: piątek, 20 lip 2007 13:48
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2007 13:52
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 13:30
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2295 razy