BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚR 7624-8/07
Stawiski, dnia 11 lipca 2007 r.
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 56 mb z rur PCV średnicy 200mm na działkach nr geod.790/2, 790/13, 462/4, 458/5, 458/4 położonych w Stawiskach , ulica Sadowa.

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 , art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 56 ust. 2,3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r Nr 129,poz. 902 z póź.zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2007r. Gminy Stawiski:

Ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 56 mb z rur PCV średnicy 200mm na działkach nr geod.790/2, 790/13, 462/4, 458/5, 458/4 położonych w Stawiskach , ulica Sadowa.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy.

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 56mb.
 2. Inwestycja planowana jest na działkach nr geod. 790/2., 790/13, 462/4, 458/5, 458/4 w Stawiskach , ul. Sadowa.
 3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 4. W strefie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zabytków. Obszar inwestycji nie leży również w sieci obszarów Natura 2000. Prace budowlane na terenie objętym inwestycją powinny być tak prowadzone aby nie naruszyć i nie niszczyć zieleni wysokiej . Roboty w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie. Nie naruszać i nie niszczyć innych obiektów budowlanych , w szczególności urządzeń sanitarnych. Zasięg strefy uciążliwości nie powinien wykraczać poza granice działek objętych inwestycją. Po zakończeniu robót budowlanych teren objęty inwestycją należy uporządkować.
 5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 6. Kanał sanitarny należy wykonać z rur PCV 200mm . Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10cm, rurociąg zasypać gruntem bez gruzu , kamieni warstwami po 10cm i zagęszczać ręcznie , do wysokości minimum 30 cm nad rurą , następnie zagęszczenie przeprowadzić mechanicznie. Wejście rur do istniejącej studni żelbetowej wykonać poprzez tuleje ochronne z uszczelką. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych D 1200mm .
 7. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 8. Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej ponieważ w planowanej inwestycji substancje niebezpieczne nie występują.
 9. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 10. Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań ponieważ transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.
 11. W przypadku, którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 12. Nie wyznacza się takich obszarów ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24 maja 2007r. Gmina Stawiski reprezentowana przez Burmistrza Stawisk złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 56 mb z rur PCV średnicy 200mm na działkach nr geod.790/2, 790/13, 462/4, 458/5, 458/4 położonych w Stawiskach , ulica Sadowa. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego Urząd Miejski w Stawiskach , zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie W oparciu o powyższe opinie – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB.7632-31/07 z dnia 28.05.2007r. oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 35/P/HŚr/NZ/07 z dnia 25.05.2007r., Burmistrz Stawisk wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla wskazanej inwestycji – Nr postanowienia OŚR. 7624-8/07 z dnia 08-06-2007r. W dalszym etapie postępowania dokonano uzgodnienia inwestycji. Inwestycja została uzgodniona stosownymi postanowieniami, tj. postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 44/P/HŚr/NZ/07 z dnia 03-07-2007r oraz postanowieniem Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-36/07 z dnia 22.06.2007 r.

Po przeprowadzeniu procedury i uzyskaniu wymaganych uzgodnień stwierdzono, iż można określić środowiskowe uwarunkowania dla wskazanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/

Otrzymują :

 1. Gmina i Miasto Stawiski
 2. Elżbieta i Bogdan Mierzejewscy
 3. Wiesław i Wiesława Nerkowcy
 4. Ewa i Marek Ćwiekowscy
 5. Agata Zwolińska –Szczupak i Mariusz Szczupak
 6. Edward Dąbrowski
 7. Małgorzata i Tadeusz Sokołowscy
 8. Zofia i Wiesław Polkowscy
 9. Halina i Zbigniew Skrodzcy
 10. a/a
Data powstania: piątek, 20 lip 2007 13:36
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2007 13:46
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 13:30
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2389 razy