BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚR 7624-6/07
Stawiski, dnia 2 lipca 2007 r.
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 125 DJP ze zbiornikiem wewnętrznym na gnojowicę o pojemności do 1400 m3 na działkach nr geod. 67/5,67/6 położonych w Karwowie , właściel P. Mariusz Biedrzycki.

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 , art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 56 ust. 2,3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r Nr 129,poz. 902 z póź.zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Biedrzyckiego zam. ******************** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 125 DJP ze zbiornikiem wewnętrznym na gnojowicę o pojemności do 1400 m3 na terenie wsi Karwowo na działkach nr geod. 67/5 i 67/6:

Ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 125 DJP ze zbiornikiem wewnętrznym na gnojowicę o pojemności do 1400 m3 na działkach nr geod. 67/5,67/6 położonych w Karwowie , właściel P. Mariusz Biedrzycki zam ***************.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy.

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 2. Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 125 DJP ze zbiornikiem wewnętrznym na gnojowicę o pojemności do 1400m3 na działach nr geod. 67/5 i 67/6 położonych w Karwowie. Powierzchnia działek 0,51 ha.
 3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 4. Teren, na którym realizowana jest inwestycja położony jest na terenie zabudowy zagrodowej we wsi Karwowo. W strefie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zabytków. Obszar inwestycji nie leży również w sieci obszarów Natura 2000. Zasięg uciążliwości inwestycji nie może wykraczać poza linie rozgraniczające teren inwestycji. W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektów niezbędne do zachowania wymogów prawnych , będzie realizacja poniższych rozwiązań i środków ograniczających wpływ na środowisko:
  • Powstające w trakcie budowy odpady / min. gruz budowlany/ należy gromadzić selektywnie, a następnie wywozić z placu budowy na składowisko odpadów.
  • Roboty ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych oraz nie powodujący zniszczeń istniejącej szaty roślinnej.
  • W trakcie eksploatacji stosować przepisy ustawy o nawozach i nawożeniu szczególnie w odniesieniu do częstotliwości i terminów oraz ilości stosowanych do nawożenia użytków rolnych nawozów naturalnych.
  • Ograniczyć stosowanie nawozu naturalnego do ilości nie przekraczającej 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych w ciągu roku, a w związku z tym obsada zwierząt nie powinna przekraczać 1,5 DJP na 1 ha użytków rolnych.
  • Stosując naturalne nawozy organiczne zachować bezpieczne odległości od cieków wodnych / nie mniej niż 20m/.
  • W trakcie eksploatacji zminimalizować negatywne oddziaływanie produkcji/ odór/ na otoczenie.
 5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 6. W projekcie budowlanym należy przyjąć takie rozwiązania techniczne w zakresie ochrony środowiska , aby ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia do granic terenu , do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Teren po wybudowaniu obiektów należy odpowiednio zagospodarować poprzez nasadzenie zieleni w celu neutralizacji wydobywających się przykrych zapachów. Obiekty należy zaprojektować, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 132 poz. 877/. Zbiornik na gnojowicę powinien być zaprojektowany w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się odcieków do środowiska.
 7. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 8. Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej ponieważ w planowanej inwestycji substancje niebezpieczne nie występują.
 9. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 10. Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań ponieważ transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.
 11. W przypadku, którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 12. Nie wyznacza się takich obszarów ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 kwietnia 2007r. do Burmistrza Stawisk wpłynął wniosek Pana Marka Biedrzyckiego zam. ***************** o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o łącznej obsadzie do 125 DJP ze zbiornikiem wewnętrznym na gnojowicę o pojemności do 1400 m3 na działkach ozn. nr geod. 67/5 i 67/6 położonych w Karwowie, których Inwestor jest właścicielem.
Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. Wobec powyższego Urząd Miejski w Stawiskach , zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie W oparciu o powyższe opinie – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB.7632-26/07 z dnia 14.05.2007r. oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 34/P/HŚr/NZ/07 z dnia 23.05.2007r., Burmistrz Stawisk wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla wskazanej inwestycji – Nr postanowienia OŚR. 7624-6/07 z dnia 2007-05-28. Dalszy etap postępowania administracyjnego polegał na uzgodnieniu inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja została uzgodniona stosownymi postanowieniami, tj. postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 41/P/HŚr/NZ/07 z dnia 21-06-2007r oraz postanowieniem Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-34/07 z dnia 14.06.2007r.

Burmistrz Stawisk po przeanalizowaniu całej dokumentacji oraz w oparciu o opinie wspomnianych wyżej organów stwierdza, iż planowane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska. Realizacja inwestycji z zastosowaniem warunków/w decyzji umożliwi bezpieczne dla środowiska magazynowanie i stosowanie nawozów organicznych w gospodarstwie Inwestora.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9.
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł / słownie : dwieście pięć złotych /na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/

Otrzymują:

 1. Marek Biedrzycki
 2. Biedrzycki Jerzy, Biedrzycka Janina, Biedrzycki Sławomir
 3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ,ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
 4. Gmina i Miasto Stawiski
 5. a/a
Data powstania: czwartek, 19 lip 2007 14:43
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2007 14:53
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 13:30
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2631 razy