BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

OŚR. 7624-5/07
Stawiski, dnia 27 kwietnia 2007 r.
inwestycja polegająca na budowie zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 176 m3, budowie płyty gnojowej betonowej o powierzchni 180 m2 dla obsady 50 DJP oraz silosu dwukomorowego na zboże o pojemności ok. 90 ton na działce ozn. nr geod. 814 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, właściciele Państwo Alina i Zygmunt Kołakowscy

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 kwietnia 2007r. Państawa Aliny i Zygmunta Kołakowskich zam. ************ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 176 m3 , budowie płyty gnojowej betonowej o powierzchni 180 m2 oraz silosu dwukomorowego na zboże o pojemności ok. 90 ton:

P O S T A N A W I A M

Odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 176 m3, budowie płyty gnojowej betonowej o powierzchni 180m2 dla obsady 50 DJP oraz silosu dwukomorowego na zboże o pojemności ok. 90 ton na działce ozn. nr geod. 814 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski, właściciele Państwo Alina i Zygmunt Kołakowscy zam. ***************.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05 kwietnia 2007 r. do Burmistrza Stawisk wpłynął wniosek Państwa Aliny i Zygmunta Kołakowskich zam. **************, 18-520 Stawiski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 176 m3, budowie płyty gnojowej betonowej o powierzchni 180 m2 dla obsady 50 DJP oraz silosu dwukomorowego na zboże o pojemności ok. 90 ton na działce ozn. nr geod. 814 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski. Wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm./ jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec tego, Urząd Miejski w Stawiskach pismem nr OŚR. 7624-5/07 z dnia 12-04-2007r. zwrócił się do Starosty Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji i ewentualnie jego zakresu. W opinii obu organów wyrażonej stosownymi postanowieniami – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB. 7632-23/07 z dnia 17.04..2007r. oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 27/P/HŚr/NZ/07 z dnia 20.04.2007r. dla planowanego przedsięwzięcia nie wymaga się sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Stawisk biorąc pod uwagę opinie wspomnianych wyżej organów stwierdza ,iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę przechowywania stałych i płynnych nawozów organicznych.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

  1. P.P. Alina i Zygmunt Kołakowscy
  2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno
  3. P. Bagińska Wioletta
  4. P.P. Beata i Daniel Kierchne
  5. P. Krzysztof Sokołowski
  6. a/a
Data powstania: czwartek, 19 lip 2007 13:58
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2007 14:41
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 13:30
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2445 razy