BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,,KOBYLIN’’ Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo

Stawiski, dn. 16 lipca 2007 r.

OŚR. 7624-7/07

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 , art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 56 ust. 2,3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ :

Ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,,KOBYLIN’’ Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo nr ewid. gruntów 45/8 opisanego w załączonym ,,Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr 031201/07’’ do wniosku złożonym przez Pana Cezarego Walczaka – pełnomocnika Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa z dnia 14 maja 2007 r.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy.

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,,KOBYLIN’’ Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo, nr ewid. działki 45/8, gmina Stawiski.. Stacja bazowa zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 61 relacji Łomża-Suwałki. W najbliżej okolicy stacji znajduje się teren uprawny oraz tereny leśne .
  Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  • demontaż anten sektorowych oraz instalacje nowych anten sektorowych pracujących w systemie GSM 900, GSM 1800 i UST,
  • wymianę anteny radioliniowej,
  • wymianę i dostosowanie urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania stacji.
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. W fazie realizacji i eksploatacji stacji uniemożliwić osobom nieuprawnionym i nieprzeszkolonym dostęp do urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne oraz dostęp do obszarów występowania pól elektromagnetycznych przekraczających wartości dopuszczalne.
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Urządzenia nadawcze stacji bazowej zaprojektować , usytuować i eksploatować, w sposób uniemożliwiający dostęp ludności do obszarów występowania pól elektromagnetycznych o wartości natężenia pola elektromagnetycznego i gęstości mocy przekraczających wartość dopuszczalną. Realizacja przedsięwzięcia nie może wprowadzać jakichkolwiek utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych.
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 5. Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej .
 6. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika potrzeba utworzenia obszaru organicznego użytkowania.
 7. W przypadku, którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 8. Nie wyznacza się takich obszarów ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego , polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,,KOBYLIN’’ Nr 1519/1194 na działce nr 45/8 położonej na terenie wsi Karwowo – zwrócił się do Burmistrza Stawisk w dniu 17 maja 2007r. Inwestor- Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, działając przez Pełnomocnika, którego upoważnienie znajduje się w aktach sprawy. Wraz z wnioskiem załączono kopie mapy ewidencyjnej w skali 1;2000, na której zaznaczono granice terenu objętego wnioskiem oraz granice obszaru , na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać a także Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Organ wszczął postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w przedmiotowej sprawie, stosując się tym samym do wymogów zawartych w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska, które nakazują potrzebę. zapewnienia udziału społeczeństwa w tego rodzaju postępowaniach.
Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko należy do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu. Przed wydaniem niniejszej decyzji, zwrócono się o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia do Wojewody Podlaskiego oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, którzy swoje stanowiska w tej sprawie wyrazili w drodze stosownych postanowień. /Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr NZ.4152-130/07 z dnia 30.05.2007r. oraz Wojewody Podlaskiego Nr ŚR.I.KM.66130/93/07 z dnia 06.06.2007r./
W toku prowadzonego postępowania do organu prowadzącego sprawę wpłynął sprzeciw odnośnie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej wniesiony przez strony postępowania oraz mieszkańców wsi Karwowo. W związku z tym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 02 lipca 2007r. została przeprowadzona rozprawa administracyjna. W trakcie rozprawy osoby skarżące nie przedstawiły żadnych dokumentów ani dowodów potwierdzających swoje zarzuty.
Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że pola elektromagnetyczne o wartości gęstości mocy przekraczającej wartość dopuszczalną wytwarzane przez stacje wystąpią w wolnej przestrzeni, w miejscach , gdzie ludzie nie mają dostępu. Nie wprowadzą zatem żadnych utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych i sąsiednich.
Planowane przedsięwzięcie po zastosowaniu rozwiązań projektowych przedstawionych w dokumentacji nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56 ust. 9
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56 a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł / słownie : dwieście pięć złotych /na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/.

Otrzymują:

 1. Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o. o. Ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
 2. Pełnomocnik
  P. Cezary Walczak Operandi Sp. z o.o.
  Ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
 3. Strony- wg wykazu
 4. a/a
Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2007 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2007 12:29
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2951 razy