BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Burmistrz Stawisk informuje, że w III kwartale bieżącego roku Rada Miejska w Stawiskach dokona wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Łomży.

Kandydatów na ławników zgłaszają :

  • grupa co najmniej 25 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy,
  • prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, z wyłączeniem partii politycznych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2007 r.

Zgłoszenia po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w pokoju Nr 3

Zgłoszenie powinno być poparte co najmniej 25 podpisami mieszkańców, a kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wzór zgłoszenia można pobrać z pok. Nr 3 lub Internetu ze strony www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszenia należy dołączyć : 3 aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego), informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Opłaty z tym związane ponosi kandydat. Uprawnionymi do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba na liście osób zgłaszających kandydata.

Kandydaci na ławników muszą spełniać następujące kryteria :

  1. posiadać obywatelstwo polskie, być nieskazitelnego charakteru, korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
  2. mieć ukończone 30 lat,
  3. zamieszkiwać lub pracować w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  5. nie mogą być radnymi gminy, osobami zatrudnionymi w sądach, prokuraturze, funkcjonariuszami Policji, duchownymi, żołnierzami w służbie czynnej.

Stawiski, dnia 30 maja2007 r.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 14 cze 2007 09:54
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2007 09:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3332 razy