BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam Pana/ią/,iż postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2007 r. zwołałam VIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia (wtorek) 2007 r. o godz. 1230 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowego Programu Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej niezabudowanej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2006 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Wspólne posiedzenie komisji odbędzie się 23 kwietnia 2007 r. o godz. 1330
Temat posiedzenia :

 1. Analiza projektów uchwał na VIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
 2. Pierwsze czytanie znowelizowanego Statutu Gminy Stawiski.
Data powstania: czwartek, 12 kwi 2007 11:52
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2007 11:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 14:08
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2196 razy