BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam Pana/ią/,iż postanowieniem z 22 stycznia 2007 r. zwołałam V Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 200 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowycvh zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowsku gminnym w Stawiskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy od początku kadencji.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka


Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 29 stycznia 2007 r. o godz. 900

Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 10:27
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 12:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:44
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2411 razy