BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwakach

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. nr 140 poz. 1351)

podaje

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących ze zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Stacji Hodowli Roślin w Stawiskach, położonych na terenie Gminy Stawiski, powiatu kolneńskiego, woj. Podlaskiego.

Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

 1. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 9,3708 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr: 951/15. Klasy gruntów i powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IVb-5,1654 ha, V-2,4055 ha; pastwiska kl.: III-0,1029 ha, IV-1,6705 ha; zakrzaczenia – 0,0265 ha.
 2. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 7,0371 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 962/2. Klasy gruntów powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IVa-4,9825 ha, IVb-1,4201 ha; droga-0,2917 ha; nieużytki – 0,3428 ha.
 3. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 3,7200 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 976. Klasy gruntów i powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IVa-3,7200 ha.
 4. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 9,5331 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 974/1. Klasy gruntów i powierzchni użytków: grunty orne kl.: IIIa-0,4499 ha, IIIb-4,4246 ha, IVa-4,3327 ha, IVb-0,3259 ha.
 5. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 5,1587 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 974/2. Klasy gruntów i powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IIIa-0,8894 ha, Iii-2,0619 ha, IVa-1,7055 ha, IVb-0,5019 ha.
 6. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 5,7146 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 960/7. Klasy gruntów i powierzchnia użytków.: grunty orne kl.: IVb-1,2346 ha, V-0,7796 ha; pastwiska kl. : III-0,1828 ha; łąka kl.: III-0,3292 ha, IV-1,4733 ha, VI-0,4219 ha; zakrzaczenia – 1,1898; rowy – 0,1034 ha.
 7. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 6,1987 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 960/8. Klasy gruntów i powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IVa-0,1336 ha, IVb-1,2936 ha, V-2,3393 ha; pastwiska kl.: III-0,8420 ha; łąka kl.: IV-0,1575 ha; zakrzaczenia – 1,3282 ha; rowy – 0,1045 ha.
 8. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 6,9242 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 960/9. Klasy gruntów i powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IVa-2,2369 ha, IVb-0,2393 ha, V-1,5864 ha; pastwiska kl.: III-2,0825 ha, IV-0,3323; zakrzaczenia – 03852 ha; rowy – 0,0616 ha.
 9. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gminie Stawiski o pow. 10,6636 ha i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stawiski jako działka nr.: 960/10. Klasy gruntów i powierzchnia użytków: grunty orne kl.: IVa-2,9143 ha, IVb-1,5534 ha, V-0,7311 ha; pastwiska kl.: III-3,0227 ha, IV-04364 ha, V-0,0247 ha; lasy i grunty leśne – 1,8487 ha; zakrzaczenia-0,0029 ha; rowy-0,1294 ha.

W/w nieruchomości będą dzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Filii Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, ul. Sportowa 22, tel. 087/562-79-89, 087/565-12-96 lub 087/562-79-92, w Gospodarstwie Skarbu Państwa w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 087/621-74-51 oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres nie krótszy niż 14 dni poczynając od dnia 14 listopada 2006 roku w: Urzędzie Gminy Stawiski, Grabowo, Kolno, Mały Płock, Pątnica, Jedwabne, Przytuły, Starostwie Powiatowym w Kolnie, Łomży, Gospodarstwie Skarbu Państwa w Ełku, Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filia w Suwałkach ul. Sportowa 22.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w dniach 14 listopada 2006 roku do dnia 29 listopada 2006 roku:

 1. Urząd Gminy Stawiski, Grabowo, Kolno, Mały Płock, Pątnica, Jedwabne, Przytuły.
 2. Starostwo Powiatowe w Kolnie, Łomży.
 3. GSP w Ełku.
 4. a/a.

ZASTĘPCA DYREKTORA
FILII W SUWAŁKACH
mgr inż. Bogusław Kretowicz

Niniejszym potwierdza się fakt opublikowania wykazu w okresie od dnia 14 listopada 2006 roku do dnia 29 listopada 2006 r.

Suwałki, dnia 06.11.2006 r.

Data powstania: wtorek, 14 lis 2006 12:22
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2006 12:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 14:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 8058 razy