BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Przebudowa drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000-3+075,24

OŚR. 7624-15/06

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 46 a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r, Nr 62, poz. 627 z póź,zm./ Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

     że dla inwestycji pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000-3+075,24” na działkach oznaczonych nr geod. 273,299,378, 446,340,165 . na terenie Gminy Stawiski wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

     Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Powiatowym w Kolnie.

     Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , pok. Nr 13

     Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dn. 17.08. 2006r.

Data powstania: wtorek, 22 sie 2006 11:03
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2006 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2007 09:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2348 razy