BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚR. 7624 - 15/2006
polegającego na przebudowie drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000-3+075,24 na działkach oznaczonych nr geod. 273,299,378,446,340, 165 na terenie Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, art.48 ust 2 pkt 1 i art. 56 ust 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stawiski z dnia 03.07..2006r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie:

Ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Stawiski-Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000-3+075,24 na działkach oznaczonych nr geod. 273,299,378,446,340, 165 na terenie Gminy Stawiski.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
  Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Stawiski w miejscowości Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000-3+075,24 w granicach pasa drogowego drogi gminnej , działki nr 273, 299, 378, 446, 340 i 165. Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej nawierzchni brukowcowej i żwirowej na bitumiczną szerokości 5,00m. Obustronne gruntowe pobocza szerokości 1,00 m.
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
  W strefie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zabytków. Obszar inwestycji nie leży w sieci obszarów Natura 2000.
  Przedsięwzięcie zlokalizowane jest całkowicie na terenach zabudowanych i przewidzianych do zabudowy.
  Przebudowa drogi pokrywa się ze stanem istniejącym i nie pogarsza warunków przyrodniczych. Prace przy budowie drogi prowadzone będą przy wyłączeniu z ruchu połowy jezdni. Wykopy ziemne należy realizować z zapewnieniem bezpieczeństwa robót i ludzi w sąsiedztwie przebiegu wykopów. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy magazynować w sposób bezpieczny dla środowiska , a następnie przekazać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenie na ich zebranie i transport.
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
  Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji , do której Inwestor posiada tytuł prawny.
  Celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przestrzegać takich zasad, jak:
  • skrócenie do niezbędnego minimum czasu budowy.
  • praca sprzętu mechanicznego powinna odbywać się w porze dziennej.
  • dbałość o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę / szczególnie układu poliwowo-olejowego/ co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód związkami ropopochodnymi.
  • pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się w obrębię pasa drogowego drogi powiatowej.
  • w czasie postoju i przerw w pracy silniki sprzętu powinny być wyłączone.
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
  Nie dotyczy.
 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  Nie dotyczy.
 6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
  Nie dotyczy.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.07.2006r został złożony wniosek przez Gminę Stawiski , ul. Plac Wolności 13/15 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Stawiski – Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000-3+075,24 na działkach oznaczonych nr geod. 273,299,378,446,340,165. Przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących znacząco oddziaływać na środowisko , zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź.zm./. Stosownie do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska Urząd Miejski w Stawiskach zwrócił się pismem do Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o opinię na temat wymogu sporządzenia raportu. oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz określenia zakresu tego raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie Postanowieniem Nr 94/HŚr/NZ/06 z dnia 17-07-2006r oraz Starosta Kolneński Postanowieniem Nr RB.7632-82/06 z dnia 10.07. 2006r odstąpili od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . W oparciu o wspomniane opinie Burmistrz Stawisk odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Postanowienie Nr OŚR.. 7624-15/06 z dnia 19.07.2006r.

Niniejsza decyzja została wydana w oparciu o uzgodnienie inwestycji ze Starostą Kolneńskim – Postanowienie Nr RB. 7632-90/06 z dnia 31.07.2006r oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie – Postanowienie Nr 101/P/HŚR/NZ/2006 z dnia 04.08.2006r.
Zasadniczym celem całej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa jazdy oraz poprawa walorów estetycznych terenu. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanawiam jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9.
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach i umieszeniu na stronie internetowej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Otrzymują:

 1. Burmistrz Stawisk
  Ul. Plac Wolności 13/15
  18- 520 Stawiski
 2. a/a
Data powstania: piątek, 18 sie 2006 16:11
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2006 10:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2007 09:36
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3649 razy