BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie-Wysokie Małe-Wysokie Duże
Na podstawie art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, art.48 ust 2 pkt 1 i art. 56 ust 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stawiski z dnia
31.05.2006r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie -Wysokie Małe-Wysokie Duże:
orzekam
określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie-Wysokie Małe-Wysokie Duże na działkach o nr geod.
270/2, 273, 270/1, 60/1, 9/2, 15/2, 16, 14/2, 11/2, 59, 49, 1/1, 55, 56/1, 58/1, 54, 21/3, 52/1, 50/3, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 42/2, 492, 484, 63/9, 63/10, 63/2, 63/1, 62
, 485, 105/13, 106, 108, 109, 114, 113/1, 113/3, 105/16, 105/7, 105/6, 107, 115/1, 105/5, 491, 490, 496, 481/1, 112/1, 112/2, 63/7, 497, 481/2, 503, 62, 58/2.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy

1) .Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Zewnętrzna sieć wodociągowa z przyłączami do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 270/2, 273, 270/1, 60/1, 9/2, 15/2, 16, 14/2, 11/2, 59, 49, 1/1, 55, 56/1, 58/1, 54, 21/3, 52/1, 50/3, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 42/2, 492, 484, 63/9, 63/10, 63/2, 63/1, 62
, 485, 105/13, 106, 108, 109, 114, 113/1, 113/3, 105/16, 105/7, 105/6, 107, 115/1, 105/5, 491, 490, 496, 481/1, 112/1, 112/2, 63/7, 497, 481/2, 503, 62, 58/2. położonymi na terenie Gminy Stawiski w miejscowościach Zalesie, Wysokie Małe, Wysokie Duże.


2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
W strefie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zabytków. Obszar inwestycji nie leży tez w sieci obszarów Natura 2000. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla terenów sąsiednich.. Po zakończeniu inwestycji teren nią objęty będzie użytkowany w sposób dotychczasowy.
Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji , do której Inwestor posiada tytuł prawny. Po zakończeniu inwestycji teren, na którym umieszczono urządzenia wodociągowe należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Pozostały nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji
W celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac należy teren inwestycji odpowiednio oznaczyć, a wykopy zabezpieczyć.
W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy o odpadach / Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zmianami./
Materiały i sprzęt budowlany należy przechowywać w wyznaczonych miejscach , odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
Celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przestrzegać następujących zasad::
-. skrócenie do niezbędnego minimum czasu budowy.
- praca sprzętu mechanicznego powinna odbywać się w porze dziennej
- bezawaryjna praca sprzętu i jego należyty stan techniczny
- sprzęt mechaniczny powinien poruszać się w obrębie pasa drogowego drogi
- w czasie postoju i przerw w pracy silniki sprzętu powinny być wyłączone
- prace związane z robotami powinny być przeprowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na zachowania stosunków wodnych


3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym

Przedsięwzięcie powinno być realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych , w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.zm./
Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania
Przy układaniu sieci wodociągowej należy zachować odpowiednie odległości od: drzew, krawężnika drogi, budynków, kanalizacji, sieci wodociągowej lokalnej, kanalizacji kablowej telefonicznej, kabli elektroenergetycznych, słupów energetycznych.


4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy

5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy

6) W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie dotyczy


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 02.06.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie –Wysokie Małe –Wysokie Duże. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego w Kolnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Na podstawie opinii powyższych organów Burmistrz Stawisk wydał postanowienie o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wspomnianej inwestycji – postanowienie z dnia 20.06.2006r Nr OŚR. 7624-9/06. ..
Niniejsza decyzja została wydana w oparciu o uzgodnienie inwestycji z wymienionymi wyżej organami – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB.7632-77/06 z dnia 03.07.2006r oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 89/P/HŚr/NZ/2006r z dnia 07.07.2006r.
Przedmiotowa inwestycja po jej zrealizowaniu będzie miała korzystny wpływ na środowisko, przyczyni się do poprawy warunków higieniczno-zdrowotnych.
Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie
Biorąc powyższe pod uwagę, postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach i umieszeniu na stronie internetowej

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.


Otrzymują:
1. Burmistrz Stawisk
Ul. Plac Wolności 13/15
18- 520 Stawiski
2. a/a
Data powstania: piątek, 28 lip 2006 14:53
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2006 15:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:12
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2666 razy