BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 10 lipca 2023 r.

BI.6720.1.2023

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 i 40 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)  Burmistrz Stawisk zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały Nr LIV/323/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”

Zmiana Studium dotyczy wyznaczenia terenów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego z przeznaczeniem pod eksploatację.

Zainteresowani w sprawie mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 12.

Uwagi i wnioski dotyczące zmiany Studium należy składać w terminie do dnia 01 sierpnia 2023 r. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@stawiski.pl lub skrytkę EPUAP /egh19dj11n/SkrytkaESP.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w ramach procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów jest Burmistrz Stawisk.

Obwieszczenie zostało opublikowane dnia 10 lipca 2023 r. na stronach internetowych www.bip.stawiski.pl i www.stawiski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości na terenie gminy Stawiski której dotyczy plan.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2023 13:47
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2023 13:48
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 278 razy