BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na remoncie drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki-Mieczki Pieniążki na działkach oznaczonych nr geod. 169,174,172,165,166.

     Na podstawie art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, art.48 ust 2 pkt 1 i art. 56 ust 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stawiski z dnia 31 .05.2006r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie drogi Gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki – Mieczki Pieniążki na działkach oznaczonych nr geod. 169, 174, 172, 165, 166:

Ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki-Mieczki Pieniążki na działkach oznaczonych nr geod 169,174,172,165,166.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy.

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 2. Remont drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki – Mieczki Pieniążki w lokalizacji 0+000+1+083 o długości 1083m. Polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie i ułożeniu nawierzchni bitumicznej oraz na odcinku poza łukiem wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie i ułożeniu nawierzchni bitumicznej. Droga biegnie po działkach będących własnością Gminy Stawiski tj. nr geodezyjny działek 169,174,172,165 i 166.

 3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 4. W strefie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, zasobów naturalnych i zabytków. Obszar inwestycji nie leży w sieci obszarów Natura 2000. . Remont drogi pokrywa się ze stanem istniejącym i nie pogarsza warunków przyrodniczych. Wykopy ziemne należy realizować z zapewnieniem bezpieczeństwa robót i ludzi w sąsiedztwie przebiegu wykopów. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy magazynować w sposób bezpieczny dla środowiska , a następnie przekazać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenie na ich zebranie i transport.

 5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 6. Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji , do której Inwestor posiada tytuł prawny. Celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy przestrzegać takich zasad, jak:

  • skrócenie do niezbędnego minimum czasu budowy.
  • praca sprzętu mechanicznego powinna odbywać się w porze dziennej
  • bezawaryjna praca sprzętu i jego należyty stan techniczny
  • sprzęt mechaniczny powinien poruszać się w obrębie pasa drogowego drogi
  • w czasie postoju i przerw w pracy silniki sprzętu powinny być wyłączone
 7. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
 8. Nie dotyczy.

 9. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 10. Nie dotyczy.

 11. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 12. Nie dotyczy.

U Z A S A D N I E N I E

Wniosek Gminy Stawiski reprezentowanej przez Burmistrza Stawisk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki-Mieczki Pieniążki wpłynął do tut. Urzędu w dniu 31.05.2006r. Inwestycja planowana jest na działkach oznaczonych numerami geod. 169,174,172,165, 166, których właścicielem jest Gmina Stawiski. Do wniosku dołączono informacje o planowanym przedsięwzięciu i inne wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska – dokumenty. Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm./ jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec tego zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o opinię , czy inwestycja wymaga sporządzenia raportu . Wymienione organy nie stwierdzają konieczności sporządzenia raportu. Opinie ich zostały zawarte w stosownych postanowieniach ,tj. postanowienie Starostwa Powiatowego w Kolnie Nr RB. 7632-62/06 z dnia 07.06.2006r oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie NR 74/P/HSr/NZ/06 z dnia 16.06.2006r. W oparciu o wspomniane opinie Burmistrz Stawisk wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla wymienianej inwestycji – postanowienie Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 7624-10/06 z dnia 20.06. 2006r.
Niniejsza decyzja została wydana w oparciu o uzgodnienie inwestycji z wymienionymi wyżej organami – postanowienie Starosty Kolneńskiego Nr RB.7632-74/06 z dnia 03.07.2006r oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 87/P/HŚr/NZ/2006r z dnia 07.07.2006r. . Zasadniczym celem całej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa jazdy oraz poprawa walorów estetycznych terenu. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

     Biorąc powyższe pod uwagę, postanawiam jak w sentencji.

P o u c z e n i e

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

     Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach i umieszeniu na stronie internetowej .

     Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Otrzymują:

 1. Burmistrz Stawisk
  Ul. Plac Wolności 13/15
  18- 520 Stawiski.
 2. a/a.
Data powstania: piątek, 28 lip 2006 14:26
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2006 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:12
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3835 razy