BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Wysokie Małe - Wysokie Duże

OŚR. 7624 - 9/06

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

BURMISTRZ STAWISK ZAWIADAMIA

że dla inwestycji p.n. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Wysokie Małe - Wysokie Duże" na działkach ozn. Nr geod. 270/2, 273, 270/1, 60/1, 9/2, 15/2, 16, 14/2, 11/2, 59, 49, 1/1, 55, 56/1, 58/1, 54, 21/3, 52/1, 50/3, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 42/2, 492, 484, 63/9, 63/10, 63/2, 63/1, 62, 485, 105/13, 106, 108, 109, 114, 113/1, 113/3, 105/16, 105/7, 105/6, 107, 115/1, 105/5, 491, 490, 496, 481/1, 112/1, 112/2, 63/7, 497, 481/2, 503, 62, 58/2 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Kolneńskim.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Stawisk
/-/ Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 25.07.2006 r.

Data powstania: piątek, 28 lip 2006 13:24
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2006 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:11
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2045 razy