BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Stawiski, dnia 13 kwietnia 2023 r.

DRG. 2632.11.2023

BURMISTRZ STAWISK
zaprasza do przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego Renault Ares BKL 17445

I. Przedmiot przetargu:

POJAZD:  RENAULT ARES  NR REJESTRACYJNY: BKL 17445

 1. Marka: RENAULT ARES
 2. Rok produkcji:2000
 3. Przebieg (km):871680 km
 4. Pojemność silnika: 9840cm3
 5. Rodzaj paliwa: diesel
 6. Kolor powłoki lakierniczej: biało-żółty
 7. Skrzynia biegów: manualna
 8. Liczba miejsc: 85
 9. Stan: używany, silnik sprawny,
 10. Badanie techniczne ważne do dnia: NIE WAŻNE
 11. Nr rejestracyjny: BKL 17445
 12. Nr VIN: VF6SFR11200100270

II. Cena wywoławcza:

RENAULT ARES NR REJESTRACYJNY: BKL 17445: 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100  brutto)

III. Wadium:

 1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) RENAULT ARES NR REJESTRACYJNY: BKL 17445 należy wpłacić wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach: HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 do dnia złożenia ofert, tj. do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 1000.
 2. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;
 • oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza);
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • kserokopię dowodu wpłaty wadium;
 • kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (dot. osób prawnych).
  Wzory formularza ofertowego oraz umowy stanowią załączniki do ogłoszenia.
 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach z dopiskiem: OFERTA „PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO”.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w terminie do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 1000.
 3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki. 

V. Otwarcie ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w pokoju nr 20.
 2. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
 3. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
 5. Oferta, która została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, bądź są one niekompletne lub nieczytelne, podlega odrzuceniu.
 6. Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze lub odrzuceniu oferty.
 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę – sprzedający zaproponuje prowadzenie z tymi oferentami przetargu ustnego.
 8. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 14 dni od dnia otwarcia ofert.

VI. Pozostałe informacje:

 1. Autobus można oglądać w dniach 13 kwietnia 2023 r. – 28 kwietna 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Grzegorzem Malinowskim tel. 882-032-430.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 kwi 2023 09:25
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2023 10:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 382 razy