BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 czerwca 2022 roku

Stawiski, dnia 23 czerwca 2022 r.

RM.0002.43.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117).

zwołuję

na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach (ul. Krótka 4) XLIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiski na lata 2022 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę Nr XLII/242/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2022 rok.
 8. Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021 rok:
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni;
  b) debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2021 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W STAWISKACH

Kamil Zajączkowski

Data powstania: czwartek, 23 cze 2022 22:39
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2022 22:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 366 razy