BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. podjęcia przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały Nr XLIII/248/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61)

 

Stawiski, dnia 26 maja 2022 r.

BURMISTRZ STAWISK
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

BI.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 i 40 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)  Burmistrz Stawisk zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały Nr XLIII/248/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61.

Wnioski dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawisk w części dotyczącej terenów położonych przy drodze S61 mogą być składane w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail sekretariat@stawiski.pl lub skrytkę EPUAP /egh19dj11n/SkrytkaESP.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie zostało opublikowane dnia 26 maja 2022 r. na stronach internetowych www.bip.stawiski.pl i www.stawiski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie gminy Stawiski których dotyczy plan.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 26 maj 2022 14:53
Data opublikowania: czwartek, 26 maj 2022 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 578 razy