BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działce nr 595/6 oraz częściach działek nr 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski)

 

Stawiski, dnia 16 maja 2022 r.

BURMISTRZ STAWISK
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

BI.6733.1.2022 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 16 maja 2022 r., na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działce nr 595/6 oraz częściach działek nr 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 16 maja 2022 r.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 15:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 621 razy