BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 31 marca 2022 r.

BI.6733.4.2022                                                                           

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 30 marca 2022 r., na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.4.2022 zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BI.6733.7.2021 wydaną przez Burmistrza Stawisk w dniu 13 grudnia 2021 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 31 marca 2022 r.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 31 mar 2022 15:48
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2022 15:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 590 razy