BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski)

 

Stawiski, dnia 28 marca 2022 r.

BI.6733.4.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 49, art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 28 marca 2022 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Stawisk w dniu 13 grudnia 2021 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek usługowy z zakresu administracji, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w zabudowie usługowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 916 i części działki nr 882 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13  z całością  akt  i wypowiedzieć się co do zebranego materiału dowodowego w ciągu siedmiu dni od dnia ich zawiadomienia o treści niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 28 marca 2022 r.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r.1 zwanego dalej ,,rozporządzeniem’’ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Stawisk,
   adres: ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia);

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia);

W pozostałych przypadkach Pani/a dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą strony prowadzonego postępowania oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia,

5) prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Panu/Pani w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać

_____________________________________
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1 z późn. zm.)

Data powstania: poniedziałek, 28 mar 2022 16:23
Data opublikowania: poniedziałek, 28 mar 2022 16:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 564 razy