BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 09 listopada 2021 roku

Stawiski, dnia 08 listopada 2021 r.

RM.0002.38.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 09 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 września 2021r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/174/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/173/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Stawiski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2026.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiski na lata 2021 – 2025.
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stawiski w roku szkolnym 2020/2021.
 22. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Stawisk, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stawiskach i Wojewodzie Podlaskiemu.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 24. Informacje.
 25. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W STAWISKACH
Kamil Zajączkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2021 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2021 15:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 482 razy