BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem poj. 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP,  na działkach o nr geod. 10 i 15 w miejscowości Lisy, gmina Stawiski.)

 

Stawiski, dnia 02 listopada 2021 r.

OŚR.6220.13.2021                                                               

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 3 ust.1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 77 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 27 października 2021 r. Burmistrz Stawisk wystąpił pismem Nr OŚR.6220.13.2021 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie dwóch budynków inwentarskich i połączenie w jeden budynek inwentarski z budową zbiorników na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem poj. 800 m3 dla całkowitej obsady 217,7 DJP,  na działkach o nr geod. 10 i 15 w miejscowości Lisy, gmina Stawiski.

W myśl art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisy.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 02 listopada 2021 r. na stronie bip.stawiski.pl.

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Data powstania: wtorek, 2 lis 2021 15:10
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2021 15:11
Data edycji: środa, 3 lis 2021 08:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 636 razy
Ilość edycji: 1