BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Stawiski, dnia 09 września 2021 r.

VB.062.2.2021

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

            Burmistrz Stawisk na podstawie uchwały Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3429) zaprasza do udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski.

            W celu poznania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stawiski, zapraszam przedstawicieli tych organizacji oraz innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Stawiski, do udziału w konsultacjach w terminie od dnia 9 września 2021 roku do 17 września 2021 roku do godz. 10:00. W tym okresie, za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji, można wnosić uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

          Wypełniony formularz można odesłać drogą elektroniczną z tytułem maila „Konsultacje projektu Programu Usług Społecznych” na adres: sekretariat@stawiski.pl, wysłać pocztą bądź złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2021 roku do godz. 10:00.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: czwartek, 9 wrz 2021 07:30
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2021 13:24
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 676 razy