BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Burmistrz Stawisk na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), uchwały Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski oraz art. 4  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 09.09.2021 r. do 17.09.2021 r. do godziny 10:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren gminy Stawiski.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Stawiski.

Konsultacje prowadzone są w formie:

  • Zamieszczenia projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (bip.stawiski.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach i Centrum Usług Społecznych,
  • Wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro oraz w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski, sekretariat
  • Wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (bip.stawiski.pl),
  • na stronie internetowej: stawiski.pl,
  • w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro,
  • w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski, sekretariat

Wypełniony formularz można odesłać drogą elektroniczną z tytułem maila „Konsultacje projektu Programu Usług Społecznych” na adres: sekretariat@stawiski.pl, wysłać pocztą bądź złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2021 roku do godz. 10:00.

Swoje uwagi można zgłosić również telefonicznie pod numerem telefonu 86 278 52 21.

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Stawiski.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 9 wrz 2021 07:24
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2021 13:23
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 664 razy