BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 61 Warszawa - Augustów odcinek Stawiski - Grabowo wraz z przebudową przepustów oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Stawiski, dn. 17 kwiecień 2006r.

OŚR. 7624 - 6/06

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Na podstawie art. 46a ust 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 61 Warszawa-Augustów odcinek Stawiski-Grabowo wraz z przebudową przepustów, kabli telekomunikacyjnych oraz budową kanalizacji deszczowej w lokalizacjach: droga gminna od km 0+008 do km 0+050 przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką Nr 647 do Kolna , przepustów km 0=074 tej drogi, od km 181 +110 do km 181 +405, od km 181 +868 do km 181+912, od km 182 + 249 do km 182 + 296,od km 182 + 778 do km 182+928 :

 1. Umarzam postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego , polegającego na przebudowie kabli telekomunikacyjnych dla inwestycji polegającej ,,Na przebudowie drogi krajowej Nr 61 Warszawa –Augustów odcinek Stawiski- Grabowo”,
 2. Ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie drogi krajowej Nr 61 Warszawa-Augustów odcinek Stawiski-Grabowo wraz z przebudową przepustów oraz budową kanalizacji deszczowej w lokalizacjach;
  • droga gminna od km 0+008 do km 0+050 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 647 do Kolna, w km 0+074 tej drogi;
  • od km 181 +110 do km 181 +405,
  • od km 181+868 do km 181+912,
  • od km182 +249 do km 182+296,
  • od km 182 +778 do km 182+928

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się w aktach sprawy

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

  Przedsięwzięcie polega na przebudowie elementów technicznych drogi krajowej Nr 61 Warszawa-Augustów na odcinku Stawiski-Grabowo w lokalizacjach : droga gminna od km 0+008 do km 0+050 w km 0+070 drogi wojewódzkiej nr 647 do Kolna, od km 181 +110 do km 181 +405, od km 181+868 do km 181+ 912, od km 182+249 do km 182+296 oraz od km 182+778 do km 182+ 928 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  Planowana inwestycja przebiega przez tereny , gdzie nie występuje zabudowa. W rejonie drogi gminnej w km 0+070 drogi wojewódzkiej występują urządzenia energetyczne i zabudowania mieszkalne m. Stawiski. W trakcie budowy i eksploatacji przebudowa drogi krajowej Nr 61 na wskazanym odcinku zamknie się w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogowego. W pasie drogowym rośnie duża ilość drzew, które bezpośrednio kolidują z omawianą przebudową. Zachodzi zatem konieczność ich wycinki. Związane to jest z poszerzeniem korpusu drogowego i wykonaniem urządzeń odwadniających.

 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

  Realizowane przedsięwzięcie :

  • nie może naruszać istniejących stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich
  • nie może wpłynąć na zmianę istniejących walorów przyrodniczych
  • winno zachować powiązania funkcjonalne w obszarach przyległych
  • winno być wykonane z materiałów posiadających atesty i certyfikaty
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

  Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej ponieważ w planowanej inwestycji substancje niebezpieczne nie występują.

 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

  Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań ponieważ transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje.

 6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1–stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

  Nie wyznacza się takich obszarów ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 08.03.2006r do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku , ul. Zwycięstwa 2,15-703 Białystok w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 61 Warszawa-Augustów odcinek Stawiski-Grabowo wraz z przebudową przepustów, kabli telekomunikacyjnych oraz budową kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 3 ust. 1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm./ jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. I etap postępowania administracyjnego polegający na uzyskaniu informacji , co do konieczności sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został pominięty z uwagi na fakt, iż było ono przeprowadzane w toku postępowania administracyjnego przy wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego / Nr decyzji BI. 7331-15/3/04 z dnia 31.12.2004r./
Następny etap prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczył uzgodnienia inwestycji w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , o co zwrócił się tut. Urząd pismem Nr OŚR. 7624-6/06 z dnia 14.03.2006 do Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie. Informacja o wystąpieniu w sprawie uzgodnienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podana w obwieszczeniu Burmistrza Stawisk i podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.. Starostwo Powiatowe w Kolnie - Nr postanowienia RB. 7632-33/06r z dnia 20.03.2006r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie - Nr postanowienia 43/P/HŚr/NZ/2006.r z dnia 30.03.2006r uzgodniły inwestycje pozytywnie. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie. Zasadniczym celem całej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa jazdy oraz poprawa walorów estetycznych terenu. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko.
     Biorąc powyższe pod uwagę, postanawiam jak w sentencji.

P o u c z e n i e
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust 4 pkt.2-9 –art. 56ust.9
 2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –art. 56a.
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 46 ust. 4b.
 4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. –art. 46 ust. 4c.

     Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach i umieszenia na stronie internetowej.

     Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Otrzymują;

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad oddział w Białymstoku Ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
 2. a/a

Burmistrz Stawisk
/-/ Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 25 maj 2006 15:01
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2006 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3480 razy